Základní věroučné výroky Církve adventistů s. d. a praxe- Epilog

Při popisu 28. věroučných výroků CASD mi hodně členů (z ČR) sdělilo, že oni tomu takto nevěří, že to takto nedodržují, ani neuvádějí do praxe.

Zůstává stále tedy otázkou:

– pokud se víra nedědí, ale je to osobní intimní rozhodnutí jedince

– pokud platí ono na každý den zkoumejte, zda-li je to tak

– pokud jde o následování Krista a nejen pragmatického chodu zdánlivě fungujícího klubu

– pokud víra dělá člověka svobodným, bez vydírajícího prvku rodiny, příbuzných a

ekonomických vazeb

– pokud pro člena vůbec není rozhodující a zajímavý nosný prvek 22.října 1844

– pokud člen nezná, nečte, neuznává neomylnost spisů E.G.White

– pokud roky nesouhlasí s učebními pomůckami sobotní školy

– pokud si o sobě člen nemyslí, že je jediný a pravý ostatek

– pokud nedodržuje sobotu v plné dogmatice tak, jak je v učení popsána, atd., atd.

… tak proč, když nesouhlasím a nepraktikuji z 28. článků třeba 15. – 20., být členem a zavazovat se k tomu? Proč obelhávat sebe i členy kolem mne?

Když vidím, že za velmi dlouhou etapu není sebemenší snaha v církvi s něčím pohnout a naopak se přitvrzuje, proč se na tom svoji účastí (i finančně) podílet? Po každé konferenci zaznívají slova: Je třeba dalších 5 let počkat. (1.)

Když forma vedení, periodik, duchovního schématu života sborů je řízena shora z GK z pozic, se kterými nesouhlasím?

file_foto_329

Přestože si vedoucí činitelé CASD ČR na konferenci odhlasovali a slíbili, že budou chránit normální členy před obtěžováním, neomaleností a bludy členů zastávajících kontroverzní postoje (2.) a toto evidentně nedodržují, ba naopak hájí a omlouvají ještě tyto praktiky (3.), tak zůstává člen vydán napospas radikálnímu a fundamentalistickému hlavnímu proudu uprostřed sborů. Nikdo si nedovolí zastat se jej, ať už ze strachu kvůli pozici zaměstnance církve a případné ztrátě finančního zabezpečení (4.) nebo jen pro čistý pragmatický klid zametačů problémů pod koberec.

Je smutné, jak se za poslední roky vytvořilo prostředí, kde bojuje za zdravý rozum cca 3 – 5 členů v diskuzích, v nichž se pak ukáže, že jediný, kdo se nebojí, je nakonec člen katolické církve. Dopředu je znám výsledek každé diskuze – prostě nepřekročí stín již předem daný spisy E. G. W. Vždy se tam objeví „dozorci pravdy“, kteří v podobě svatých kyjů uvedou vše na správnou kolej. Náhle teologové CASD, ti, kteří znají původní text, historii, paradoxně mlčí. Ze zkušenosti let minulých už ví, že není dobré si to s „některými lidmi“ v církvi rozházet.

Opravdu jsou povinni členové namísto ztišení se, bohoslužby, setkání s živým slovem, lavírovat a balancovat uprostřed tohoto? Musí neustále hledat omluvy na do očí bijící nesmysly a tvářit se, že neexistují? Opravdu můžeme nazývat reformací ono klasické české zápecnictví?

Občas sice zazní protesty ve stylu Járy Cimrmana – v podobě jeho odvážné básně Svou pravdu nebudeme skrývat – ukrytou odvážně v násadě od krumpáče.  Ale nic to nemění.

Na Titaniku se pouze přesouvají lůžka.

 

 

—————————————————————————————————————–

(1.) A to se jedná o tak banální věc, jako třeba uznání toho, že ženy mohou být obdarované Duchem svatým pro  službu z kazatelny – nemluvě o dalších důležitějších aspektech.

 

(2.)  Vize pro CASD v Československé unii pro rok 2014-2019

bod. 6

http://www.casd.cz/wp-content/uploads/2014/05/Vize_unie_2014_2019_final.pdf

(3.)  Výsledok hlasovania treba rešpektovať, ale netreba sa vzdať zápasu o zrovnoprávnenie postavenia žien v cirkvi adventistov a ich efektívnejšieho zapojenia do služby. Je to morálna výzva, ktorá je biblicky a historicky oprávnená a teologicky zdôvodniteľná. Vedeniu Generálnej konferencie prajem veľa múdrosti a Božie vedenie, pretože v súčasnej situácii bude treba úsilie o zachovanie jednoty cirkvi zdvojnásobiť.

………..Niet najmenšieho dôvodu na duchovnú depresiu .

                                                      Otevřený diář předsedy CASD M. Pavlíka

 

(4.) Adventistická církevní administrativa sice ráda hovoří o jednotě, avšak ve skutečnosti pragmaticky připouští v samotném základu bezbřehý teologicky pluralismus, což je extrémně potvrzeno tím, že mlčky nejen přihlíží k tomu, že jedna církev je tvořena ariány i křesťany, ale dokonce navazuje s ariány spojenectví. Tím však žádnou skutečnou jednotu nebuduje, ale namísto prostoru pro dialog spíše vytváří podhoubí pro radikalizaci okrajových proudů. Zodpovědností administrátorů církve však nemá byt na prvním místě udržování instituce v chodu a vymýšlení nových misijních strategií, ale  ve smyslu Kristových slov  usilování o jednotu, jejíž základ musí byt teologický a nikoliv manažersko-ekonomický.

B.Jetelina,  ASD mezi modernou a postmodernou, str. 148.

 

Pozn.autora – Není tajemstvím, že nejvíce odvážná kázání mají už jen  ti,kteří odešli z přímého zaměstnaneckého poměru církve nebo do důchodu.

Přesto, že mnozí „vědí“, toto je nejspíše „výhodnější“ – http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/prebenda

Střežení jazyka, přikrývání cizích přestoupení vs. pomluvy a donašečství. -Tomáš Plechatý

Rozhodl jsem se dnes kázat na téma přikrývání přestoupení.

  • 2. Korintským  12:20   Zobrazit verš v kontextu celé kapitoly  |  Obávám se totiž, abych vás při svém příchodu neshledal, jakými bych vás mít nechtěl, a abych také já nebyl shledán, jakým vy mne mít nechcete – aby nepovstaly sváry, řevnivost, vášně, neurvalost, pomluvy, donašečství, nadutost, zmatky.

Je to proto, že už delší dobu pozoruji ve svém nejbližším okolí, jak v práci, tak i v těle kristově – mezi bratry a sestry v Ježíši, našem Pánu, že lidé tráví společný čas právě i mluvením o cizích přestoupeních.

Chybách, prušvizích, trapasech. A téměř to je zvykem jako forma společenské zábavy.

Byl a je to i můj zvyk. Nejsem tomu rád, ale je. Musím to odkládat jako ostatní zlozvyky starého já.

Pokud jde o nás věřící mrzí mne to ještě více, toto slýchat, neboť my bychom měli znát Boží vůli. Co ale vidím, je že my věřící o tom nemáme celkový obraz z písma a ještě obhajujeme své chování, které není laskavé.

Boží výzva k ovládání jazyka:

  • Pravda – o tom není žádných pochyb, že Bůh mluví pravdu a nechce abychom lhali, Nebo křivě svědčili. Toto není jen u soudu – kdykoliv o někom mluvíme, tak o něm vydáváme svědectví.

 

2) Určitost – Ať naše slova jsou ano,ano – ne,ne, co je nad to je ze zlého. Nemá smysl mlžit a vykrucovat se, nebo dlouze chodit okolo horké kaše.

 

Koloským 4:6 Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.

 

Vyjímky: Ježíš ne vždycky odpovídal pravdu – nechtěl některé věci prozradit, nebo se nechtěl chytit do pasti. Pak prostě odpověděl protiotázkou, nebo mluvil v podobenství.

 

S tím bychom asi všichni souhlasili, proto to nebudu roztahovat.

 

3) Odpouštění hříchů, neodsuzování

Sama podstata evangelia – nepřemáhat zlo zlem, ale odplácet dobrým. Milovat i nepřátele. Jako Ježíš odpustil nám tak i my máme odpouštět jeden druhému.

Například v Janovi 8,3-11 Ježíš veřejně neodsoudí ženu přistiženou při cizoložství.

Ani zde není moc co vykládat, neboť to již vše znáte.

4) Kárání, domlouvání a usvědčování

Zde už se dostáváme k obtížnější části ovládání našeho jazyka. Nemáme odsuzovat, ale přitom máme být schopni rozsoudit.

1 Timoteovi 5,20

1 timoteovi 5,1 -2

Proti staršímu člověku nevystupuj tvrdě, nýbrž domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům, starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, vždy s čistou myslí.

 

1 timoteovi 6,17-18

Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme; napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří, dobročinní,

 

2.timoteovi 2,2,14

Toto připomínej a před tváří Boží naléhavě domlouvej bratřím, aby se nepřeli o slova. Není to k ničemu, leda k rozvrácení posluchačů.

Pavel například veřejně napomenul Petra, který se odděloval od křesťanů z pohanů kvůli křesťanům ze židů – viz. Gal 2,11-12

 

I když toto je již pokročilé ovládání svého jazyka věřím, že i toto známe a v srdci chápeme, že je potřebné občas někoho napomenout.

Ježíš k tomu dává ideální návod: Matouš 18,15-17

Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.

Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ‚ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď‘. Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník.

 

  • mluv s člověkem mezi 4 očima!!! Sám a přímo s ním!!
  • mluv s ním znovu a přiber si svědka 1-2, ale opět ty mluv s ním!!
  • jdi a oznam to církvi= obrať se na bratra staršího ve víře, ostatními uznávanou autoritu, aby on mu šel domluvit, že snad poslechne moudrého bratra staršího ve víře.
  • Až když všechno selže, tak se s ním přestaň stýkat, veřejně dej najevo své oddělení se od jeho jednání. Ale ani tehdy není psáno, že bys o něm měl veřejně mluvit špatně. Skončil bys jako farizeus v modlitbě (Bože děkuji ti, že nejsem jako tento celník“ L 18,11)

 

Teď jsem zde nemluvil o nesouhlas s chybným učením, nýbrž o nesouhlas s přestoupeními spojenými s konkrétním člověkem.

 

…………………………

No a nyní když jsme probrali jak by to mělo vypadat, tak chci konečně přejít k jádru co mne trápí.

Jmenuje se to pomluvy a donašečství.

Stane se, že bratr nebo sestra se mnou nejednali vlídně a dobře, ale urazili se, nebo mne neprávem z něčeho nařkli, umlčeli mne, cokoliv.

A já poté při rozhovoru s jinými přáteli nebo ve shromáždění to vytáhnu jako příběh z poučením a zmíním toho člověka a jak se špatně zachoval, když jsem k němu mluvil pravdu.

Příběhy o jiných lidech můžeme říkat abychom vyvýšili sebe – jak správně jsme se zachovali, nebo jací jsme byli pokorní a chudáčci – nebo prostě jen, abychom získali pozornost a tím jakousi formu hodnoty od ostatních lidí. Aby řeč nestála.

Pokud mluvím o bratrovi a popisuji i jeho pohnutky, nebo myšlenky, které mi osobně neřekl, pak se domýšlím a pokud očekávám, že byly negativní, pak je to pomluva!

A i kdybych mluvil jen a jen to, co přesně řekl a jak u toho vypadal a jaká gesta používal a není to k jeho chvále a vážnosti, pak je to donašečství!!!!

Lidé se mi brání a říkají: ,,ale já nepomlouvám, je to pravda, on to opravdu udělal! On to tak řekl, on byl hrubý/sprostý, já ho jen cituji!“ Budiž nejsi pomlouvač, ale donašeč, bible má paragraf i na tebe :-D.

Domnívám se a jsem o tom přesvědčený, že neexistuje žádný hřích, nebo přestoupení, které by bylo správné vynést na světlo před kýmkoliv, jestliže jsem ho nejprve neoznámil přímo tomu člověku!

Proč se má tvůj bratr dozvědět tvou kritiku z doslechu až od někoho jiného?

Jestliže vystoupil hříšník veřejně Jako Petr, tak Pavel i veřejně vystoupil proti němu, ale opět mluvil nejprve i před ním, nepočkal až odejde.

Nadto bratří jsme vyzváni abychom přikrývali hříchy, hasili sváry a domlouvali vlídně. Abychom jako láska nepočítali křivdy a jako Bůh nepřípomínali dřívější chyby a viny, když ty naše již byly smyty.

Je blažené a dobré přijít na místo, kde víte, že vás lidé znají i s vašimi chybami a přesto víte, že o vás mluví s láskou a úctou.  Hebrejsky doslova, že jste těžcí v jejich ústech :-), když víte, že vaše osobní selhání jsou u nich v bezpečí když se svěříte. Když víte, že pokud by cokoliv proti vám měli, tak se to dozvíte rovnou a přímo od nich a tedy máte pokoj a důvěru, že žijete bez sváru.

Potom nebudou lidé muset hledat utěchu v hospodách, kde je vyslechnou a neodsoudí, když ji budou moci najít v církvi.

 

 

                                                                                                Tomáš Plechatý 19.7.2015

Základní věroučné výroky Církve adventistů s. d. a praxe-27. Tisíciletí a konec hříchu+28. Nová Země

Tato témata jsem spojil do jednoho oddílu, protože jsou vzájemně provázána. Zatímco jiné církve a moudří teologové (1.) se k tomuto vyjadřují se skromností a bázní, učení CASD dál šíří myšlenky, které spíše zastrašují svoji černobílou jednoznačností. (2.)

Není pro členy cesta spasení mimo adventismus (3.), proto není divu, že mnozí, “přesto, že vědí,“ tolerují jinak netolerovatelné. Vidění Nové země, kterou nikdo neviděl (až na jednu osobu), se na místo naplněného vztahu s Bohem stává kýčovitým obrázkem s prapodivným určením těch, kteří vstoupí a těch, kteří ne. (4.)

562_jezis_prichazi_jako_kral_kralu

 

 

—————————————————————————————————————–

(1.) Náboženský dialog začne tam, kde nebudeme jeden druhému tvrdit, že jsme vlastníky pravdy, a nebudeme se ho pokoušet získat do svých řad, nýbrž kde se budeme jeden druhému otvírat, aby nás širším poznáním korigoval sám Ten, který je Pravda sama. Co když jsme někde nedohlédli dost hluboko nebo daleko?

Jan Heller , Podvečerní poděkování, str.166

(2.) Ačkoliv má tato teorie mnoho slabých míst a dalo by se s ní možná úspěšně polemizovat z mnoha úhlů (viz kapitola o pekle), citelně ji lze zpochybnit tím, že samotní padlí andělé, kteří již na zemi působili v době Kristovy pozemské služby a kteří dokonce ovládali lidi již na zemi žijící, Ježíše prosili, aby je právě do propasti neposílal. „A prosili Ježíše, jen aby jim nepřikazoval odejít do pekelné propasti“. (L 8,31) Jestliže tedy podsvětím je míněn tento svět a tito andělé na světě již byli, je na místě položit si otázku, na jakém místě na zemi se nachází ona propast?

A.Franc , Historie a teologie adventismu, str.109

(3.)  (Adventisté) …Studiem otázek svatyně získali jasnější poznání. Pochopili, že správně určili, že konec období 2300 prorockých dnů v roce 1844 označuje rozhodný okamžik.

I když se opravdu zavřely dveře naděje a milosti, jimiž lidé po osmnáct staletí přicházeli k Bohu, otevřely se jiné dveře a Bůh lidem  nabízí odpuštění hříchů díky službě Ježíše Krista ve svatyni svatých. GC 430

…….Všichni, kdo vírou následují Ježíše Krista ve velkém díle smíření, mají prospěch z jeho prostřednické služby. Pochopitelně lidé, kteří zavrhují světlo, jež objasňuje tuto Kristovu službu, nemají z něho žádný užitek.  GC431

Předchozí citáty vlastně říkají, že vyznání Ježíše Krista jako svého Pána a uvěření v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, které vedlo ke spáse (viz. Římanům 10,9) , nyní po roce 1844 už nevede ke spáse!!!!!! Nyní už spásu lze získat jen uvěřením ,,světlu“ nebo ,,pravdě“ o svatyni svatých, kterou hlásají adventisté.

A kdokoliv s tím nesouhlasí, nebo to neví, tak Ježíše nebude takzvaně hledat vírou ve svatyni svatých a tedy nebude mít z jeho díla žádný užitek – žádné odpuštění hříchů a žádný život věčný!!!!!

Dokonce na své žádosti o vedení Duchem Svatým bude dostávat vedení ďábla. (viz. Rané spisy, kapitola: konec 2300 dní

např. Zde: http://www.ellenwhiteova.cz/rane-spisy/konec-2300-dni/)

což obrací naruby Lukáše 11,13(poznámky autora Tomáše Plechatého)

(4.) Je zřejmé, že autorka (E .G. W.)chápe adventní hnutí jako výlučného vlastníka pravdy pro poslední dobu před Kristovým příchodem, a kdokoliv ji nepřijme, přijme namísto Božího znamení znamení šelmy. Takové pojetí nejen zavání sektářstvím, ale rovněž zužuje evangelium, předkládané novozákonními spisy.

     Ing. Martin Lejsal, Analýza specifických témat v knize Drama věků od E. G. W., str. 82

Základní věroučné výroky Církve adventistů s. d. a praxe- 26. Smrt a vzkříšení

I tuto oblast po vzoru vnímání common sense amerických církví má adventismus

„ ztabulkovanou“.

smrt a vzkříšení.gif

 

 

Některé biblické verše ohledně smrti (1.) v původních jazycích jakoby neexistovaly a tam, kde se s úctou k nepoznanému tajemství ostatní církve staví zdrženlivěji, má adventismus jasno. Aby ne. Do slunce „přisvětluje“ malým světlem. (2.)

Pojetí Boha musela CASD umístit do časovosti (3.), jinak by nevyšel model 22. října 1844 a tím se zadělalo na mnoho otázek. Např. proč by musel nadčasový Bůh vyčkávat s mrtvými v časových limitech? Ejhle, odkud se vzal Mojžíš a Eliáš na Hoře zjevení? A kde do té doby byli? Co celou dobu dělali?

V praxi sborů to znamená, že členové papouškují vysmívání se učení jiných církví o duši, smrti, aniž by se seznámili blíže s jejich výkladem a pojetím. Vzniká tak mnoho zbytečných mýtů a zkazek. (4.)

—————————————————————————————————————–

(1.) Mt 10,28

Mt 22,32

Mt 23,43     a ona pohádka o posunuté čárce

SK 7,59

2K  5,1-10

Fp  1,21-24

Např. starozákonní hebrejský výraz šeol a novozákonní hades, tartarus, paradeisos, gehenna a jejich významy se nenaplňují a zcela se míjí s výkladem E .G. W. vloženým do učení CASD.

 

(2.) Opravdu perlička pro fyziky: „Protože lidé Bibli nevěnují pozornost, dal jim Bůh malé světlo (rozuměj Whiteovou), které je má vést k velkému světlu (tj. k Bibli).“ (Review and Herald, 20. 1. 1903)

(3.) Není divu, že popis Boha a Jeho světa, který se vlamuje do časových rovin, dělá klasickému adventismu problém v pochopení: “Jednomu prostě nerozumím, co hodnotného může tato kniha přinést adventistovi, který minimálně každou sobotu studuje bibli, a navíc v dnešní době má k dispozici tolik krásných, hodnotných  a biblicky korektních knih.“  

                                                       Z „kázání „proti knize Chatrč – br. M. Hurta            

 

(4.)  Bendikt XVI. prohlásil: “Pomozte duším v očistci.“  – zdroj CASD www.neuveritelnaodhaleni.cz

Nebo xenofobní proslovy Douga Batchelora, pastora a mluvčího TV programů  Amazing facts presents a Everlasting- ANTIKRISTOVA AGENDA ZA JEDNOTU  

ZOO SEŠLOST

Krátký video sestřih z výletu „přátel po letech“.

Plánované i náhodné setkání,které se neslo v duchu,veselých příběhů,sdílení se,ale i naslouchání.Vzácný úkaz toho,že rozdílnost,nebo členství v církvi CASD,některým členům nezavdává příčinu být nelidský,shazující „spasení druhých“,nebo nedělá problém vést rozhovor o víře,bez urážení a slovech o výjimečnosti.S vědomím toho,že Boží slunce svítí na všechny.

I mezi zvířaty nebylo třeba se chovat jako zvíře…

Prostě …bylo fajn.

Základní věroučné výroky Církve adventistů s. d. a praxe- 25. Druhý příchod Ježíše Krista

    Určitě by se dalo hovořit o naději, kdyby se pod nátlakem a sbíráním pesimistických zpráv na portálech adventistických webů a v knihách (1.) neshromažďovaly „důkazy“ (2.), znamení doby, které mají dle učení oznámit světu větu: „Však vy ještě uvidíte“. To není evangelium.

noah_ark_people_drowing

Druhou mutací této dobré zprávy je skutečnost, že se z hnacího motoru adventismu stal vydírací prostředek na členy, na jejich jednotu (myšleno uniformitu myšlení), na jejich misijní výkonnost (3.), kde se „krátkostí času“mají zdvihat obrátky. Členům není neznámé paradoxní učení, že svým jednáním „brzdí druhý příchod“, nebo jej mohou „uspíšit“. (4.)

Přes rozumnost několika málo členů v ČR, pro které je důležitější ohledně příchodu pojem ne kdy, ale kdo, stále zůstává i po zasedání GK 2015 tento prvek v učení jako bič na ty, kdo takto smýšlí.

——————————————————————————————————————-

(1.) Jmenujme pár zastrašovacích titulů: Poslední dny planety země, Připraven odpovědět, Neděle přichází, Jak přežít konec světa …

(2.) Strašením znameními také disponuje titul od E.G.W. Drama věků 5, kde např.  na str. 220. je vykládáno, že  ZJ 6,12 se naplnilo v roce 1755 a že to bylo největší zemětřesení, tzv. Lisabonské – 70 000 obětí. Toto tvrzení není pravdivé. Např. 1201 Egypt 1 100 000 obětí atd.

Viz. http://katastrofy.webnode.cz/nejvetsich-zemetreseni-v-historii/

(3.) Ted Wilson předseda Generální konference při kázání zdůraznil, že se satan snaží využít všechny prostředky, které má k dispozici (pozn. autora- jak to od něj napřímo tak ví?) ,aby se pokusil zničit církev adventistů a ohromil její poslání zvěstovat brzký Ježíšův příchod.  Advent 10/2014  str. 28.

. (4.) Uspíšení příchodu našeho Pána Je to nevíra, světáctví, neposvěcenost a sváry mezi vyznávajícím lidem Božím, které nás zdržují v tomto světě hříchu a smutku po tak dlouhá léta. …… Vidím nutnost uspíšení všech věcí k přípravě na krizi. – Lt 90, 1897E.G.W. Předností každého křesťana je nejen vyhlížet, nýbrž také uspíšit příchod našeho Pána Ježíše Krista. 8T 23

 

 

 

Generální konference CASD 2015

Před konferencí mi psalo pár přátel,že teď to přijde,teď nastanou změny,už se na tom pracuje…tohle dlouho členové nevydrží…změny jsou před námi…..

Protože již mnoho historiků a teologů napsalo,že CASD nikdy nepřekročí stín E.G.Whiteové a své fundamentalistické pojetí-viselo i tentokrát očekávání ve vzduchu.

Konference opět,tak jako v historii ukázala,že nejen,že adventismus s 80-90% volí radikální uvažování znovuzvoleného předsedy na 5 let T.Wilsona,ale i opět v dalších bodech mnohem více prohloubila odtažitost od křesťanského okolního světa.

Ukázala veliký zdvihnutý prst nad těmi,kteří v církvi uvažují jinak a opět dala do rukou moc konzervativním fundamentalistům k vydírání posledních zbylých uvažujících členů v ČR.

Crush_Rebellion

Ani tak obyčejná věc,jako uznání toho,že by i žena mohla být obdarovaná neprošlo,natož pak očekávat podstatnější změny.

Domnívám se,že nepomáhá,ani „házení do autu“ od představitelů církve CASD ČR+SR,že se až tak moc neděje,nebo,že je potřeba ještě počkatpokolikáté už ?

Krásně a hlavně otevřeně to vyjádřil v článku B.Jetelina:

http://ekines.cz/2015/07/09/adventisticke-upresneni-veroucneho-bodu-o-stvoreni-symptom-zmeny-kurzu-cirkve/

Základní věroučné výroky Církve adventistů s. d. a praxe- 24. Kristova služba v nebeské svatyni

Hiram_Edson

Nosný pilíř adventismu, který paradoxně mnoho nezajímá ani členy samotné. Přes neustálé zdůrazňování důležitosti v periodikách jen málokdo tuto složitou schematiku dokáže vysvětlit a obhájit. Většinu členů v Čechách to nezajímá. Aby taky ano. Vždyť evangelium o tom, že Kristus za nás zemřel a rozhodl na kříži a že jsme spasení pouze milostí, je plně dostačující. Pro adventismus nebylo a zřejmě není dostačující zvolání Krista na kříži –Dokonáno jest!! (Jan 19,30)

Nikoho dodnes netrkl přes nos biblický verš Matouš 24, 36-41: O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn,  a navzdory tomuto verši si adventismus postaví učení na jedné z 15 hypotéz výpočtu W. Millera, který to nazval omylem a později se za to omluvil.

Paradoxní je „kalendářní začlenění“ Pána Boha, který stojí mimo čas, je nadčasový,  do 22. října 1844. Když ani toto datum příchodu nevyšlo (1.), použila se ona pomůcka, tolik typická pro hnutí vzniklé v Americe…“přišlo nové světlo.“(2.) Muselo se ale ponejprv přehlížet a „poupravit“ pár historických datací, aby to „vůbec tak nějak vycházelo.“(3.)

Po 18 století musel „někdo stát v předsíni“ a umlouvat Otce (4.) navzdory tomu, že bible jasně učí odpuštění na kříži. Církev a E. G. W. tím dostala do rukou další zastrašovací prostředek pro členy. Vznikly tak výrazy jako: zapečetění, zavřené dveře milosti, otvírání knihy života, nikdy nevíš, kdy Tvé jméno přijde na přetřes.

Vzniklo tak další dogma, které opravdu žádná jiná církev tak složitě nevysvětluje a zároveň tím i zpětně potvrzuje sebe samu (5.) o své výlučnosti jako ostatku.

——————————————————————————————————————-

(1.) Pokud si někdo z lidí žijících v roce 1844 dovolil nepřijmout výpočty 2. příchodu, nad tím se ze strany autorky zavíraly „dveře milosti“. Toto tvrzení bylo i zaštítěné viděním prý přímo od Boha. Tito lidé se dopředu „zapečeťovali“ a dopředu se jim upíralo, zakazovalo spasení. Jakým právem? Dodnes se za to nikdo neomluvil.

(2.) např. Svědkové Jehovovi zdůvodňují neuskutečněný konec světa 1914 tím, že Ježíš Kristus na svět přišel, ale pouze neviditelně a přímo na zemi očišťuje chrám. Rozdíl mezi těmito dvěma skupinami je tedy ve zdůvodnění „nepříchodu Krista“. U CASD se jedná o očištění svatyně na nebesích, u SJ očištění chrámu na zemi a Kristův neviditelný příchod.

(3.) http://biblickestudie.cz/studie/rok_1844.pdf

str. 13.

http://www.apologet.cz/files/attachments/file/22-2-adventismus.pdf

Str. 42

Běžný člověk naprosto nemá šanci se sám orientovat v jemných exegetických nuancích knihy Daniel, ani v diskusích o preterismu, futurismu či historizujícím vykladu textu, natož pak v dokladování z hlediska současné teologie poněkud obskurního tvrzení, že kniha proroka Daniel byla skutečně napsána v době Babylonského zajetí a ne až v době makabejské. Jeho víra ve správnost adventistické exegeze pak spočívá více na důvěře v konkrétního teologa či církev než na možnosti sám si ověřit její pravdivost. – B. Jetelina ASD mezi modernou a postmodernou str. 165.

(4.) E.G.W. Drama věků 5. str. 302

(5.) Součástí některých náboženských nauk jsou eschatologická učení o posledních událostech světa. Členové takových společenství věří, že jsou zasvěceni do tajemství, která většinou mají velkou existenciální důležitost (čas konce světa, příchodu Mesiáše apod.). Z toho důvodu jsou eschatologická očekávání obrovskou hybnou silou a tvoří často fundament víry, identity a prosperity daného společenství. Některá očekávání směřovaná do nedaleké budoucnosti měla ve své době velký mobilizační účinek, ale zároveň bylo brzy umožněno prověřit jejich pravdivost. Zdálo by se logické, že v případě jejich nenaplnění (rozporu s realitou) budou tato učení vyhodnocena jako chybná, bude následovat zánik hnutí.

   L.Poruba –Náboženské rozpory v souladu-bakalářská práce str. 10.