„Velký spor s Luciferem“

 

Lucifer je spojený se stěžejním a nosným výkladem od E.G.Whiteové a to učení o Velkém sporu věků. Pokud si zadáte na oficiálních stránkách CASD, které zpřístupňují dílo E. G. W. v angličtině,  https://egwwritings.org/, do vyhledávače slovo ”Lucifer”, objeví se Vám cca 354 citátů a popisů této „osoby“ od autorky.

Opravdu je vše tak jednoduché a černobílé ve vyprávěném příběhu stylem doslovného výkladu?

Měla autorka skutečně vidění o jménu,dění v nebesích, nebo jen převzala, opsala tradování doby a autorů kolem ní?

 satan

 

„Nosič světla“-Světlonoš (až Cimrmanovsky řečeno- „Jasoň“)

V některých překladech Hebrejské Bible opravdu narazíme na jméno Lucifer. Platí to i pro latinskou Vulgátu, anglickou Bible krále Jakuba či naši BKR. Překlad jména Lucifer se v nich vyskytuje pouze na jediném místě – právě ve verši Izajáše 14:12. I na tomto jménu postavilo učení dost církví a adventismus to dotáhl do detailů, včetně popisu tváře Lucifera, tak jak to ve vidění Whiteová obdržela.

Jde však skutečně takto pojmout Izajášův text?

Slovo lucifer pochází z latiny (lux = světlo, fero = nesu) a znamená nosiče světla -světlonoše či ranní resp. denní hvězdu Jitřenku-Venuši, nebo spíše poslední čtvrt měsíce. V Bibli bylo poprvé použito v jejím latinském překladuVulgátěve verši Iz 14:12. Kniha Izajáše byla do Vulgáty přeložena v létech 390 až 392 n. l. Překladatel Jeroným vycházel z hebrejských textů, používal však také starší řecký překlad Septuagintu.

Septuaginta sama už tento výraz překladem posouvá trochu jinam. Mírně se liší od hebrejských textů.

 
Eosphoros
 se objevuje v Homérově Odyssei či Hesiodově Teogonii. Výraz používali řečtí básníci pro personifikaci ranní hvězdy – Jitřenky. Večernici nazývali Hesperos. Eosphoros i Hesperos zosobňovaly planetu Venuši.

Oba výrazy eosphoros i lucifer mají jasný význam pro astrální vyjádření. Nelze tedy z toho vyvozovat žádné spojení s padlou osobou, krásného vzhledu, ďáblem či padlými anděly.

 

Už jenom ukázka, jak zní hebrejský text Izajáše, z kterého se milně vychází:

Iz

Tam, kde v některých překladech čteme Lucifer, nalézáme v hebrejském textu výraz  –       hellelHélél (Helel, Helal).

Kdo byl tedy  Hélél, který byl sražen k zemi? Nikoliv však svržen na Zem.

Příběhy o bozích, kteří se snažili sebrat trůn nejvyššímu božskému vládci, nalezneme v mnoha starověkých mýtech. Ani pro pisatele Izajáše, nebyly neznámé. Proto i on použil dobově velice známou věc. Když při svítání všechny hvězdy pohasínali, zůstávala jedna „vzdorovitá“Jitřenka-Venuše, která se pokoušela konkurovat ostatním nebeským tělesům a chtěla zazářit a to co nejdéle. Chtěla být superstar. Svůj boj z příchodu nového dne samozřejmě prohrála.

Izajášův Hélél má jednoznačnou vazbu na astrální mýty. V Izajášovi nenalezneme nic, co by identifikovalo Héléla (Lucifera) jako Satana. Izajáš nikde nezmiňuje nikoho (ani člověka ani démona) jménem Lucifer. Lucifer se nevyskytuje ani v žádném jiném textu Hebrejské Bible. Lucifera hebrejština vůbec nezná.

Jedná se opravdu pouze a pouze o kritiku babylonského krále. Jde o metaforický popis tolikráte v bibli používaný. Prorok nazývá pravým jménem nadutost babylonského krále, který se sám označoval za boha na zemi a chtěl se tak rovnat s nebešťany.

Tvrzení, že lucifer je jméno primárně spojené se Satanem, neodpovídá ani základnímu logickému pojetí smyslu příběhu. Králi Babylonu je Izajášem po jeho pádu prorokována záhuba a zapomnění. Satanův pád je oproti tomu i podle autorky E.G.Whiteové naopak počátkem jeho vlády zla nad zemí a jeho jméno je nadále skloňováno a připomínáno ve všech pádech jejich spisů.

Moderní překlady Bible se již většinou drží přesnějších překladů, méně podmíněných dogmatice výkladů a „zbožnému přání autorů“ a o Luciferovi se v nich již nedočteme. Např. Český studijní překlad v Izajáši píše správně výraz třpytivá hvězdo s malými písmeny-nikoliv, jako název jména.

Zbývají tedy otázky:

– jak mohla autorka vidění  E.G.Whiteová tvrdit, že jej má přímo od Boha, v poměrně tak podstatně chybné otázce?

– jak mohou být teologové adventismu tiše loajální k tomuto vidění, když tyto aspekty moc dobře vědí?

– narůstal by ještě adventismus, kdyby neměl hnací motor v podobě strašení velkého sporu Lucifera a působení na členy?

– není lepší přijmout jednoduchou křesťanskou zprávu, že je člověk spasen Milostí, než motivovat členy k činům, strašením apokalyptickými událostmi s vůdčí osobou Lucifera?

– není celkově pokřivená zpráva knihy Genesis, kde nese dodnes osobní zodpovědnost za svoje konání člověk sám a nevěnuje se přespříliš prostoru“kreslení čerta na zeď“? ***

 

…ale o tom možná někdy příště…..

 

 

 

6 důvodů, proč již,nedůvěřuji Generální konferenci-H. Giesebrecht

Před roky jsem nejen já,ale i mnozí upozorňoval na prapodivné změny na GK CASD. Body a stejná upozornění postupně dochází i některým samotným členů.Jako je  i v případě adventistického kazatele Haralda Giesebrechta. Který je spisovatelem, v současné době slouží jako kazatel v Oslu (Norsko). Je také děkanem Norské biblické korespondenční školy. Byl součástí Biblického badatelského výboru Trans-evropské divize, který se zabýval otázkou ordinace žen,tak si myslím,že k této otázce(a nejen k ní) má co říct. Navíc si cením jeho odvahy a narozdíl od jiných představitelů CASD v ČR a MSS není slepě loajální.

    Během posledních pěti let jsem sledoval a zároveň byl součástí procesu, který vedl až k nedávnému letnímu hlasování o ordinaci žen. Tento proces naneštěstí podkopal moji důvěru v Generální konferenci CASD. Uvedu zde důvody proč:

 

1. Naše vedení Generální konference jedná způsobem, který rozděluje církev

Otázka ordinace žen není sama o sobě tématem, které rozděluje naši světovou církev. Osobně jsem nevěnoval mnoho energie starostem o to, co kdo dělá v Argentině. A mám za to, že ani v Argentině nestrávili jedinou bezesnou noc tím, co dělají například v Norsku. Společně se všichni dokážeme radovat z toho, co se děje v Číně. Rozdílné názory na ordinaci žen-starších ani na pověřování žen kazatelek nás v minulosti nerozdělilo. Jistě by nás proto nerozdělila ani otázka ordinace žen. Nalezla by se praktická řešení a přijatelná přizpůsobení se Pracovnímu řádu církve (Working Policy). Místo toho si ovšem někteří z našich vedoucích na Generální konferenci vzali za své, že tuto otázku vyhrotí tak, jako by skutečně církev rozdělit mohla. Nejenže to vše stálo miliony dolarů a způsobilo velkou škodu v jednotlivých částech naší celosvětové církevní rodiny, ale také to vážně podkopalo vliv samotné Generální konference v jednotlivých částech světa. Jaké důvody mohou ospravedlnit, že náš systém vedení církve musí zaplatit tak vysokou cenu?

 

2. Naši vedoucí na Generální konferenci odmítli vést církev k řešení problému, který sami způsobili

Na výročním zasedání byl vyvíjen tlak ze strany vedení Generální konference, aby delegátům nebylo předloženo žádné doporučení k hlasování, ačkoli to stejné vedení Generální konference velmi dobře vědělo, že hlasovat „pro“ by vedlo k vyřešení problému, zatímco hlasovat „proti“ nevyřeší vůbec nic. Dá se jen spekulovat, jaké ideologické uvažování vedlo naše světové vedoucí k přesvědčení, že stojí za to způsobit tak velkou škodu. Pouhé dvě věty Teda Wilsona mohly změnit hlasování ve prospěch přijatelného řešení. Místo toho bylo k donucení západu ironicky použito „demokracie“. Důsledkem je ztráta vlivu nad uniemi v Evropě a Severní Americe.

 

3. V celém procesu nebylo našim teologům dovoleno poskytnout teologické vedení

TOSC (The Theology of Ordination Study Committee – Studijní výbor pro teologii ordinace) nebyl vytvořen proto, aby reflektoval, co si naši teologové opravdu myslí a učí o tomto tématu. Místo toho bylo záměrně shromážděno 50% zastánců a odpůrců ordinace žen a mnoho účastníků s jen minimálním teologickým vzděláním. Byl tak vytvořen klamný dojem, že naši teologové jsou v názorech rozděleni od středu směrem do prava, a že teologie nadvlády (Headship Theology – obhajuje vůdčí postavení muže po pádu člověka ve všech oblastech života, tedy jak v rodině tak i v církvi – pozn. překladatele) je mezi mnoha jinými postoji přijatelným řešením. Kdyby místo toho každá adventistická univerzita vyslala do TOSC své nejlepší novozákonní učence, výsledek by byl velmi rozdílný. K čemu máme teology, jestliže jim není dovoleno poskytovat teologické vedení? K čemu je veškeré teologické vzdělání, když názory nevzdělaných mají stejnou váhu?

 

4. Generální konference vykazuje znaky, které ohrožují naše adventistické dědictví

Na první poslech to může znít neuvěřitelně, ale naslouchejte mi. Jestliže našim teologům není dovoleno poskytovat teologické vedení a našim vedoucím na Generální konferenci je dovoleno předložit delegátům k hlasování, cokoliv si usmyslí, vyhlídky jsou skutečně děsivé.

Ukazují snad argumenty vznesené proti ordinaci žen během celého tohoto procesu (kromě hledání vhodných citátů Ellen Whitte), že je zde nějaké povědomí o našem adventistickém teologickém dědictví? Mají například zastánci teologie nadvlády vůbec nějaké povědomí o tom, že jejich teologie předpokládá kalvínské pojetí Boha, které je naprosto cizí samému jádru adventistické teologie? Jestliže je někdo schopen vydávat kalvínskou teologii nadvlády a římskokatolický pohled na ordinaci za „pravý adventismus“, pak to musí být buď naprostý ignorant nebo nečestný člověk. V situaci, kdy celosvětově neustále vzrůstá procento našich členů, kteří jsou adventisty první generace, by nás nicméně nemělo překvapovat, když budoucí rozhodnutí už nebudou zakořeněna v „cestě, kterou nás Bůh vedl v minulosti“. Dá se jen spekulovat, co by se asi stalo, kdyby delegátům v San Antoniu byla položena otázka, zda by církev měla přijmout teologii nadvlády: Ano nebo ne?

Adventismus byl od svého počátku formován tím, co George Knight nazývá „duch anabaptismu“. Ovlivnily nás i jiné proudy, ale anabaptismus a restauracionismus nám umožnil rozvíjet teologii mimo hlavní protestantskou a katolickou tradici. Tak bylo možné například vytvářet křesťanskou teologii osvobozenou od platonistického (dualistického) pohledu na svět. Zcela jistě nás to pak osvobodilo od tyranie Kalvínova Boha. Místo toho naše perspektiva vesmírného sporu zdůrazňuje lásku Stvořitele a dobrotu, svobodu a odpovědnost stvoření. Když vidím, jak nás ohrožují všechny tyto chaotické vlivy cizích a nekompatibilních teologických postojů, které naši teologové nesměli korigovat, jsem skutečně zděšený. Jako adventistu čtvrté generace mě ani ve snu nenapadlo, že někdy budu vnímat Generální konferenci jako možné ohrožení samotného jádra adventismu. To, jak se postupovalo v otázce ordinace žen, mě však zanechává v obavách.

 

5. Naši vedoucí na Generální konferenci nás vyzývají, abychom dali přednost církevní autoritě před našim svědomím

Vyrostl jsem s „Velkým sporem“ (čítávala mi ho moje maminka) a to v mnoha ohledech formovalo mé vnímání toho, o čem adventismus je. Jednou z mých oblíbených pasáží byl příběh Luthera, který se držel Bible navzdory zdrcující opozici. V téhle věci byl Luther hrdina, spolu s mnoha dalšími, kteří zůstali věrni svému povolání a svědomí a odmítli se podřídit církevní autoritě. Ti všichni nás učí, jak máme jednat, když se ocitneme v podobném tlaku. Poselství ze San Antonia ovšem je, že mám jednat přesně opačně. Mám se vzdát svého přesvědčení a svého svědomí.

Když spekuluji nad tím, proč Ted Wilson odmítl doporučit hlasovat „pro“, nenapadá mě jiný přijatelný důvod, než jeho pevně zastávané biblické přesvědčení. Za své přesvědčení byl ochoten zaplatit vysokou cenu. Hazardoval s vlivem Generální konference na Evropu a Severní Ameriku. Svým způsobem jedná jako pravý adventista, který se bude „zastávat pravdy, i kdyby se nebesa zhroutila“. Jenže teď chce po adventistech z celé Evropy a Severní Ameriky, aby se vzdali svého přesvědčení a jednali proti svému svědomí. Chce po nás, abychom pokračovali v degradaci žen v Ježíšově jménu, ačkoli my jsme přesvědčeni, že nás Ježíš povolal přesně k opačným postojům. Kdyby Ted Wilson chtěl, mohl vytvořit prostor pro nás pro všechny, abychom jednali podle svého svědomí. Konec konců ordinace žen není přece věroučným článkem. Místo toho nás ale žádá, abychom se mu podřídili.

Je mi líto. Já jsem si vybral své svědomí. A jsem také dobrý adventista. Ovšem když jsem vyrůstal, nikdy jsem si nepředstavoval, že uslyším předsedu Generální konference, jak mě žádá, abych kvůli uniformitě zradil tak svatou adventistickou hodnotu.

 

6. Naše struktury dávají příliš mnoho moci jednomu člověku

Během posledních pěti let jsem sledoval, jak se moje církev stává více sektářskou, více totalitní, více polarizovanou a více rozdělenou… Stalo se to navzdory mnoha viceprezidentům, o kterých je známo, že jsou tímto vývojem zklamáni. Polarizující jazyk našeho předsedy vede k polarizujícím činům a rozdělujícím hlasováním. Z nějakého důvodu to vypadá, že se nic neděje a nikdo v našem systému vedení není schopen vyvážit jeho horlivost. Jeho osobní názory ovšem nyní dominují všemu, co vychází z Generální konference. Jak nás mohou žádat, abychom věřili, že Generální konference je služebníkem s Boží autoritou, když její rozhodnutí jsou tak evidentně jen rozšířením osobnosti jednoho muže? Copak nás Ellen White již před více než stoletím nevarovala před podobným scénářem?

Ale jistě… ona přece nebyla ordinována.

harald-giesebrecht-sda-norge

 

Harald Giesebrecht, 10.7. 2015

Zdroj: www.atoday.org

Znaky sekty

Zaujala mne stať z knihy od Ronalda Enrotha, Průvodce sektami a novými náboženstvími.

Určitě ne všechny body jsou vždy 100% zastoupeny v náboženských sektách, nicméně ve všech sektách nalezneme některé z nich a v některých se body až okatě mnohonásobně objevují.

fundamentalism

——————————————————————————————————

 

  1. Autoritářský. V sektách se často setkáváme s panovačným vedením,

mnohdy v podobě charismatického vůdce, jenž prosazuje svůj názor jako jediný

správný, bez tolerance názorů jiných členů společenství.

 

  1. Opoziční. Jak už bylo napsáno výše, sekty se vymezují proti tradičním

hodnotám, vyznání a praxi převládající kultury.

 

  1. Výluční. Daná skupina je jediná skupina, která má a hlásá pravdu

(specifičnost jejího učení). Opuštěním této skupiny by člověk ohrozil vlastní

spasení.

 

  1. Zákonický. Pod tímto rysem se míní předpisy, které detailně řídí nejen

duchovní záležitosti, ale také každodenní život člena společenství. Pravidla určují,

co si obléci, jak mít upravené vlasy, jakým způsobem je vhodné se stravovat, s kým

je povoleno hovořit, na jaké téma…

 

  1. Subjektivní. Tím je myšlen důraz na vlastní subjektivní zkušenost,

na pocity a emoce. Je tedy preferována stránka afektivní na úkor potlačení stránky

intelektuální, neboť dochází k omezování racionálního myšlení a snížení hodnoty

poznání a vzdělání.

 

  1. Pocit pronásledování. Velice často se můžeme setkat s tvrzením členů

takové skupiny, že celý svět je nepřítelem a oni jsou jako mučedníci

pronásledováni. Kritika ze strany majoritní společnosti je tak pro ně potvrzením

jejich vyvolenosti.

 

  1. Důraz na sankce. Sankce jsou namířeny proti jedincům, kteří neprojevují

patřičnou oddanost, neřídí se pravidly či se otevřeně bouří proti panujícímu

systému. Takový člen je potrestán, veřejně zostuzen, formálně vyloučen, nebo je

požádán, aby sám ze skupiny vystoupil. Může se vyskytovat strach, zastrašování

a obviňování.

 

  1. Esoterický. Tajnůstkářství a utajování, vlastní slovník, tajné rituály, živé

zvířecí či lidské oběti, odvolávání se na staré mýty a legendy. Často panuje

propastný rozdíl mezi tváří předkládanou široké veřejnosti a vnitřní skutečností

známou pouze zasvěcencům.

 

  1. Protikněžský. Neboli určitá opozice vůči církevní hierarchii. V sektách

nemají placené duchovenstvo ani profesionální náboženské funkcionáře, ale jejich

roli přebírají laikové. Zdůrazňují aktivní účast všech členů, stejný přístup k pravdě.

Také prostory, ve kterých se náboženské obřady praktikují, neodpovídají tradičním

náboženským svatostánkům, místo toho se členové scházejí ve střediscích,

shromažďovacích sálech, soukromých domech či meditačních prostorách.

Reakce čtenářů

Uvádím zde pár výňatků čtenářů co napsali na email.

Soudný člověk si obrázek udělá sám.

I pro tyto dvě skupiny stojí za to psát a zveřejňovat informace.

 

…tak to je i s Písmem Svatým. Ellen Whiteova dává nenutnější důraz na čtení a osobní studium písma. Ona přivádí k písmu. Nedá se nereagovat na vaše stránky a na Vaše rozhodnutí opustit CASD, pro důvody, které uvádíte. Nebudu se rozepisovat, ale chci vám jen říct, že vaše zkušenost za ta léta ztrávená v CASD je naprosto stejná i v mém případě a i v případě dalších adventistů.
Z celého srdce a z celé duše vám děkuji za vaše rozhodnutí a za články na Vašich stránkách, zvláště pak za kázání Přijetí milosti nebo odsouzení Zákonem.
Jste vzpruhou a povzbuzením pro další zklamané, ale myslící a hledající adventisty. Mě osobně jste pomohli a Vaše práce není bez povšimnutí.
Prostě mi tam chybí vyváženost. Ale chápu, že o to vám asi vůbec nejde. …….ty mas talent psát věci narovinu, bez zbytečnejch omáček… Tebe je škoda tam „venku“.
Diky za tvou „partyzánskou službu“. :)))
Jenom čekám kdy výjde evangelium podle Petra Mertlíka.Když jsi odcházel s velkým rámusem od církve a začal jsi se propagovat na netu,tak jsem chtěl znát charakter autora. … len by som vám chcel poďakovať a povzbudiť vás vo vašom hľadaní Boha a Pravdy.Aj mne pomahate uprostred CASD, mal som v posledných mesiacoch mnoho otázok a Vaše stránky považujem za vypočuté modlitby v mnohom hľadaní.
Vy jste služebníci satanovi!!! Ani si neuvědomujete jak vás hezky má v hrsti! A to jak dokážete znevažovat Boží slovo a zákon a rady! Je mi z vás smutno! Ale necht vás za to dílo Satanovo soudí Bůh! Srdečně zdravím své sourozence v Kristu.
Chci se v tento adventní čas podělit a zaroveň se připojit k Vaší zkušenosti a touze poznat svého Spasitele v Jeho plnosti, podle úžasné a inspirované pravdy , kterou Bůh zjevuje v Bibli a v oběti Krista, Jeho životě a také svědectví o svém Otci.
Po 27 letech jsem vystoupil z církve Adventistů sedmého dne, velmi těžké rozhodnutí, ale vnitřní touha se odevzdat Bohu a Jeho pravdě mě k tomu vedla.
Ty jsi anděl, žiješ mimo čas? Ne žiješ na zemi zasaženou hříchem a máš jako každý hříšnou přirozenost. Bez zákona to prostě nejde. Dik, jedním z těch výkřiků do tmy jsem ja…uz několikrát jsem dal podnět na konferenci naposledy teď, aby se křest oprostil od 13 nesmyslných otázek,ale vrátil se pouze k biblickému vyznáni viry v Ježíše…..Neuspěli jsme …co dodat…
Modlete se upřímně za Boží poznání…. Nebo toužíte po zatracení? Jestli že ano, tak pokračujte v tom co činíte. …ráda bych vám vyjádřila úctu a také podporu pro odvahu, s jakou vyjadřujete své přesvědčení veřejně a jasně.
Dotýkáte se čistého a nečistého. Pak bych doporučil si shlédnout přednášku Dr. Veitha. v tomto jde o zdravotní zásady a ne rituální, či jiné a ty v podstatě platí stále. Protože Bůh chce, abychom byli zdraví, že? Jinak je to moc zajímavé téma, to tedy ano.Díky a piš dál
…………………………………………………………………………….na žádost člena CASD cenzurováno …..článek je obzvlášť zdařilý.
Jak se zachováš, zachováte, pokud přijde nedělní zákon ….  Díky, vidím to stejně.
Příjde mi to jako podpásovka a ještě před štědrým dnem, to jste si vybrali moc hezky! Zajimala by mne i reakce ze strany vedeni adventistu, protoze kdyz se objevili poprve vase stranky, dovedu si predstavit,jak asi byli prekvapeni, protoze ani ja sam jsem necekal,ze se neco takoveho objevi.nedovedu si take predstavit kolik lidi o tom vi,protoze ti spokojeni a konzervativni by to tezko hledali,ani pro zajimavost.na druhou stranu pro jine je to ohromna posila,ze neni jediny co opustil cirkevni rady nebo ma zkusenosti jako vy.preji vam Bozi vedeni a ochranu.
Dnes jsem si pozorně přečetl váš „otevřený dopis“ v němž tak trochu teatráně oznamujete svou „hromadnou členskou sebevraždu“ (promiňte mi ten termín, ale váš dopis skutečně koresponduje se způsobem jakým jednají ti, kdo chtějí za svým „zbabělým“ rozhodnutím alespoň „silně prásknout dveřmi“); a přiznám se, že mně v několika směrech velmi překvapil. Reaguji na vaše www stránky. Překvapilo mě, s jakou láskou a pokorou se vyjadřujete. Přesto, že jste odešli od adventistů není ve vašem textu žádná zášť. To mě oslovilo protože jsem adventistkou 22 let.
….jaký koncept máš pro svoji rodinu? Nejsi tady za sebe. Jaký koncept máš pro svůj sbor? Doufám, že to nebereš tak, že z toho chceš utéct a hledal jsi jen způsob, jak to udělat. Vážení bývalí adventisté s.d.!
Žila jsem v adventistické rodině cca 50 let a můj život mezi tzv prorockým lidem poznamenal
důrazně a tragicky celý náš život.
….tohle Tvoje zevšeobecňování mi vždycky lezlo neskutečně na nervy. Přeji pěkný den,jsem členka CASD, ale poslední dobou hodně přemýšlím o učení církve.Velice mě zaujaly Vaše webové stránky a chystám se je pořádně pročíst. Hned mě zaujala práce o srovnání SJ a CASD
Zkuste čestně zapřemýšlet nad pravými pohnutkami svých kroků a nazývejte věci pravými jmény …. Celou dobu co chodím do společenství adventistů mám problém s věroučnými základy církve. Nejdříve jsem se domníval, že je to moje neznalost a že chyba je na mojí straně. I když jsem se snažil více studovat , výsledek byl naopak ten, že jsem se víc a víc přesvědčoval, že já vše vidím podstatně jinak , než je církevní výklad. Když jsem narazil na vaše stránky, velmi mne jejich obsah potěšil. To co jsem si zde přečetl je zcela totožné s mými závěry.
Nezlob se na mne, ale v tomto jsi mne zklamal… Myšlenky ,které vyjadřujete v přízpěvcích jsou mi velmi blízké a možná bych i něco doplnil. Po těch xy letech jsem pochopil,že ona zahrádka adventismu je pro mne už malá.Naším Pánem je JK. Viz velekněžská modlitba v 17.kapitola Jan. evangelia.To o čem se píše v Janovi tomu jako adventisté nevěříme. Má víra nesmí ustrnout .Kdo hledá nalézá,kdo se ptá je mu odpovězeno….
Nesouhlasím s vaším označením „selský výklad“. Vlastně jsem neslyšela, že Ty nebo pan Škoda jste teologové. Tak, kdo vydává selský výklad? Při odchodu mi jeden bývalý souvěrec doporučil, založit si vlastní sektu. A to se mi povedlo.Na sčítacích arších se nemám kam zapsat jako věřící bez církve. Tato moje zveřejněná poznámka byla jistě příčinou, že se ve sčítacích arších objevila rubrika pro věřící bez příslušnosti. A hle, moje sekta má 708. 0000příslušníků. To je, co ?
..dejte se ke katolíkům tam Vám bude dobře, budete světit neděli a nebudete se muset šťourat v učení adventistů so zaujmom som si cital vase stranky a odkazy k teme vysetrujuceho sudu, EGW, a dalsim temam, spolu so skusenostami byvalych adventistov a teologov casd. To mi pomohlo pochopit mnohe suvislosti a nezodpovedane otazky.
Je mi Vas uprimne lito. Jste Bozi dite a to se takto nechova…..Ceske sdruzeni bylo vzdy liberalni. Moravske a Slovenske je verne. ….vdaku Panu, v mojom okoli su aj ine krestanske spolocenstva, hladajuci krestania, ktori su z roznych cirkvi, pravidelne sa stretavaju. Verim, ze mnohym adventistom sa otvoria oci, ak prekonaju duchovnu pychu, a oslobodia sa od spisov EGW a fundamentalizmu.
Prajem Vam vsetko dobre, nech Vas Pan Boh sprevadza a da Vam mudrost pri studiu Pisma.
….uváděné námitky webu „bývalých adventistů“ byly však v církvi diskutovány již před desítkami let, zdaleka nezískaly potřebnou podporu pro změnu věrouky a naopak byly opakovaně teologicky vyvráceny. Nejsem sice adventista, ale Vaše postřehy mě velmi potěšily. Přeci jen – často mám pocit, že i v jiných církvích nevědomky žijeme ve stylu SZ, ačkoliv bychom to tak asi nikdy nenazvali. křesťanství je pro nás často souhrnem pravidel, a Bůh je ve tylu SZ pouze nad námi, nikoliv v nás. Jsme na to hodně sami a žijeme svou víru ze svých sil.No – asi budete leccos teprve objevovat, ale moc Vám fandím. Já jsem byl kdysi na nějakou dobu u Jehovistů. O to více jsem měl radost z toho, když jsem objevoval , jaký je Bůh doopravdy. Moc Vám to přeji, abyste si užívali období hledání a vysvobozování se od nejrůznějších klapek a pout ke skutečně svobodnému přístupu k Bohu. Je úžasný.

Model zla

 Gn 4:16 ČSP  Kain odešel od Hospodina a pobýval v zemi Nódu na východ od Edenu. 

Gn 4:17 ČSP  I poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Henocha. Pak stavěl město a nazval jméno toho města podle jména svého syna Henocha. 

Gn 4:18 ČSP  Henochovi se narodil Írad, Írad zplodil Mechújáela, Mechújáel zplodil Metúšáela, Metúšáel zplodil Lámecha. 

   Prvotní čtení příběhu o Kainovy vyvolává v čtenářích, až lítost nad tím, jak „chudák“dopadl. Po bližším nahlédnutí do textu, zjistíme, že nejen, že nebyl chudák, ale především i to, že Bůh a vypravěč tohoto příběhu chce posluchače soustředit určitě ne na otázky stylu:

Jaké asi bylo Kainovo znamení na tváři?

Kde vzal Kain ženu?

Co měl Hospodin proti tomu, že si Kain postavil „domeček“?

Opět – nejde o historii v přesném slova smyslu dokazatelnou až do detailu. Je pošetilé chtít z příběhu vypotit, nějakou genealogii a chtít matematickou řadou dokazovat, kolik bylo Kainovi roků, kolik měl zubů, jak si vzal vlastní sestru, jak byly geneticky čistý……

Už jen otázka, kde vzal ženu, je bezpředmětná. Již mnohem starší Babylonské tradice, které vypravěči příběhu v Genesis z mnoha paralel nebyly neznámé, měli své prototypy příběhů. Např. vyprávění o deseti pralidech. Světe div se- jeden z prakrálů se jmenoval Amelu= což znamená v překladu člověk. Tak i název Adam v bibli nás nechce soustředit na to, který fíkový list používal na sukni, ale na označení ádám to je jak známo hebrejské označení pro „kolektiv“.

To poměrně dobře přeložil v překladu Luther, když tento výraz označil, jako lidé. Pak nám odpadá ono nešťastné doslovistické chápaní textu a s tím i otázka, kde vzal Kain ženu. Nemluvě o tom, že nikde Genesis nepíše, že Kain byl prvorozený a že v Edenu se předním nemohlo narodit mnoho dětí. Prostě toto pisatel neřeší.

Pojďme raději k hlavní myšlence poselství. Kain se stává kočovníkem. Na tom by až tak nic špatného nebylo, ale on svoji vzdáleností od Boha, propadnutí do soběstředné lítosti a především odmítnutím Božího milosrdenství vstupuje do role kočovníka vztahů. Země Nód je symbolickým místem každého, kdo zabíjí bratry a tím se předurčuje samotě. Kainova soustřednost na sebe vedla k tomu, že staví, město-ohrazuje se. Ale ne hradbami, ale náboženstvím. Paradoxně se ohrazuje náboženstvím před Hospodinem. Je natolik „praktikující,“že nedovolí Bohu do toho vůbec vstoupit. Kompenzuje se v náboženství.

Výraz přeložený, jako město ír se dá přeložit i jako svatyně.Henoch-hebr.Chanók se dá odvozovat patrně od ch-n-k= zasvěcování, posvěcení. Tím si opět nábožensky zdůvodňuje své počínání. Sakralizuje svoje počínání. Náboženští lidé a „horlivci pro dílo“ jsou často tímto velice sobě i druhým nebezpečný. Kain nemá zpětnou vazbu. Pokračování příběhu v jeho synech to jen a jen dokazuje.

Mnoho badatelů se domnívá, že tu máme zachovány žalostné zbytky starého řetězce vyprávění, kde jsou veliké mezery v příbězích a někde zůstali pouze jména. Nicméně díky Bohu se nemusíme zastavit a zakonzervovat v církevních dogmatech na historických postavách a číst je historicky, ale jako na modelech lidského chování, které jsou nám dodnes tak žalostně blízké a na popisu toho, jak se neustále snaží nám jít Bůh naproti.

Nový e-mail Lídy Rohalové

Dobrý den, hlásím změnu e-mailu pro ty, kteří si se mnou chtějí i nadále psát.

Můj nový e-mail je pohledvzhuru@gmail.com .

Na původním e-mailu byvaliadventiste@seznam.cz již nebudu dostupná.

Děkuji za pochopení.

Lída