Ellen Gould Whiteová

Po studiích necenzurovaných materiálů z mnoha pramenů ohledně historie naší církve a osoby Ellen Gould Whiteové nemůžeme věřit v její prorocké pověření. Byla nemocná, trpěla epilepsií spánkového laloku, která u ní probouzela záchvaty, mylně považované za prorocká vytržení. Četli jsme vyjádření lékařů, kteří měli možnost její onemocnění posoudit.
Velkým problémem v její činnosti je plagiátorství. Od vybraných autorů své doby opisovala celé odstavce. Ano, v jejích knihách najdeme mnoho působivých obrazů a hlubokých myšlenek, ale i ty byly často opsané. Církev o jejím plagiátorství ví. Odůvodnění, že v její době nebyl zákon na ochranu autorských děl, nám nepřipadá poctivé, zvláště s ohledem k tomu, že sama od druhých autorů vyžadovala, aby, pokud ji budou citovat, to ve svých pracích uvedli. Celý příspěvek

Desátek

Desátek byl předepsán ve Starém zákoně na podporu kněží. V Novém zákoně se nemluví o desetině příjmu, ale o dobrovolných darech. Nikde není definována přesná výše dobrovolných darů. To neznamená, že by členové církve neměli svoje společenství podporovat, jsme k tomu vyzývání Božím slovem a je to správné. Ale z Božího slova se nedá odvodit závazný desátkový systém pro křesťany.

Pán Bůh je mnohem pestřejší

 Tak znělo motto setkání, které se odehrálo na přání pár lidí, kteří měli a mají otázky, hledají, ptají se, setkání s otevřenou možností naslouchat a zvažovat (viz zvadlo).

Pozvanými hosty byli bývalí a současní členové Církve adventistů s.d.

I proto byla účast na akci založena na osobní pozvánce a uvážení pořadatelů, koho pozvat, abychom se vyhnuli tomu, co jsme nechtěli:

– vyvyšovat nějakou osobu, popřípadě pouze její názory;

– vést nedůstojnou „přestřelku“, nebo se jinak slovně urážet atd.

Hosty byli manželé Iveta a Pavel Škodovi, kteří byli podrobeni „ křížovému výslechu“. Ten se zaměřil na osobní život, vztah s Pánem Bohem, hledání, klopýtání, nalézání, neuzavřenost „v Pravdě“ a taky na stránky br. Škody s osobními i přeloženými studiemi (www.biblickestudie.cz).

Celý příspěvek

Zákon – Desatero

Jedná se o nesmírně složité a důležité téma. Ve stručnosti pouze toto: křesťan už není pod zákonem, zákonem je pro něj Kristus (1 Kor 9,21). Křesťan umírá zákonu a žije Kristu (Ř 7,4). A Kristus svůj zákon, svá přikázání lásky (1J 3,21- 24), vyhlásil v kázání na hoře, vyhlásil ho svým životem a svou obětí. Starý zákon, zákon Mojžíšův, byl přidán jen do příchodu Krista (Gal 3,19), s Kristem skončil, a s ním i Desatero, které je nedílnou součástí Mojžíšova zákona. Nastala nová smlouva, kdy jsme inspirováni Kristovým životem, jeho slovem a Duchem svatým.

Sobota

Při nezaujaté četbě Nového zákona jsme zjistili, že nikde nepřikazuje svěcení sobotního dne. Apoštol Pavel chodil v sobotu do synagogy, protože chtěl oslovit Židy. Ale pokud se chtěl setkat s křesťany v Troadě a lámat s nimi chléb, sešli se první den v týdnu (Sk 20,7). V Kol 2,16.17 apoštol Pavel mluví o svátcích, novoluních a sobotách, a všechny tyto svátky označuje jako pouhý stín toho, co přišlo v Kristu – to navíc mimo jiné také znamená, že všechny tyto sváteční dny mají stejný význam. Světí adventisté novoluní nebo židovské svátky? Ne. Jsou to pro ně pouze židovské svátky. Stejným způsobem je tedy podle tohoto textu nezbytné přistupovat i k sobotě. Tento postoj zastává i Pavel v listě do Říma, kde píše: „Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení…“ (Ř 14,5,6). Nebiblický je i důraz, který kladou adventisté na sobotu jako pečeť pravého Božího lidu. Boží slovo totiž říká, že pečetí pro den vykoupení je Duch svatý (Ef 1,13-14; 4,30).

Vyšetřující soud

Zjistili jsme, že v nebi v r. 1844 nezačal probíhat žádný vyšetřující soud. Dan 8,14 nemá souvislost se Dnem smíření (a tedy ani s vyšetřovacím soudem), protože neexistuje žádné prokazatelné teologické propojení mezi Lv 16. kap a Dan 8,14. Dále: v knize Daniel je vždy jedno zvíře či prvek (stříbro, zlato) symbolem jednoho království. V 8. kapitole knihy Daniel se mluví o beranu a kozlu, jsou zde pouze dvě zvířata, dvě království, Médo-Persie a Řecko. Není zde žádné další zvíře, které by symbolizovalo následující (římskou) říši a maličký roh nevyrůstá z římské říše, jak adventisté učí, nýbrž z řecké. Jedná se o proroctví o Antiochu IV. Epifanovi, který se v obrovském rozsahu pokusil zničit židovský národ, ne o pohanský a posléze katolický Řím.
V Novém zákoně vidíme, že Kristus vešel do svatyně svatých ihned po svém nanebevstoupení a ne až v r. 1844. (Žd 6,19-20) a naše hříchy jsou nám definitivně odpuštěny a smazány již nyní, když je vyznáváme, a ne až v průběhu nějakého vyšetřovacího soudu (1J 1,9; Ef 2,13.14; Žd 8,12).
Toto učení, navzdory rostoucímu nátlaku v periodikách CASD, většina členů ani nezná, natož aby je vnímala jako důležité – viz výsledky nedávné ankety „Sborový řád a církevní praxe“.