Přání

Přeji všem čtenářům a přispěvatelům(ale i dozorcům) stránek

schopnost stále revidovat svoji víru,Boží moudrost nahlédnout za obzor a v Novém roce možnost dotýkat se Pravdy v požehnání.

Pozdravuji všechny čtenáře nejen v ČR,SK,ale i v USA,RUS,Japonsku,Kanadě,Číně,Holandsku,Německu atd.atd.

čtenáři

A na závěr roku něco opravdu vtipného:

Protože mi píší na toto video lidé,že to není možné a že je to uměle sehrané-chci upozornit na to,že opravdu ne.Např. toto je sbor CASD Štramberk.Ale takových je na internetu neskutečně mnoho….

Neoficiální fórum(nejen) pro členy adventistů

Delší dobu sleduji stránky založené bratry Slováky a čekal jsem zda se i tam bude objevovat stejná křivka,jak v diskuzích v Čechách.

Jejich původní přání vytvořit transparentní,necenzurovaný prostor na témata adventismu už je dávno monitorován „strážci pravdy“ v diskuzích a Slovenské sdružení CASD se od nich poměrně radikálně distancovalo.Sice nechápu proč,nicméně jim držím palce to ustát,přeji jim stále tu schopnost si pokládat otázky a revidovat učení.

Už jen dotazníky,zajímavá témata možná mnohé prozrazují.Tak vlastně“chápu“proč se od jejich stránek sdružení distancovalo.Divné je že to neudělá(tak jako v Čechách) právě ve vztahu k radikálním webům,které se s logy adventismu silně ohánějí.

Zde je odkaz:

A čo s tým

 

Černobílé vidění

Fundamentalismus také vzhledem k víře v jedinou pravdu odmítá jakoukoli společenskou diskusi a často se staví proti vědeckému pokroku, zejména v oblasti humanitních a sociálních věd, a proti kladení otázek zpochybňujících daný stav věcí. To, co povětšinou vytýká křesťanská Evropa islámu, je právě i onen dotažený fundamentalismus na náboženství zákona, náboženství bez pohybu. Mohamed (řekl bych) to dotáhl „k dokonalosti“, když si posbíral ze židovství a křesťanství to, co se hodilo, a přitvrdil. Jaké ovoce to přináší, sami kolem sebe spatřujeme.

O křesťanském biblickém fundamentalismu lze mluvit např. u adventistů sedmého dne a u letničních křesťanů; tendenci k fundamentalismu mají také katoličtí tradicionalisté.(1.)

getthumbnail

Černobílé vidění výkladu bible a doslovistický výklad sice určitě podporuje neměnné učení mnohých náboženských skupin a církví, nicméně za cenu toho, že se musí zakrývat, lhát členům v oblasti historie, biblické exegeze a jiných oblastech.(2.)Různé zvyky a sociální instituce jsou pak často zdůvodňovány právě různými náboženskými příkazy či zákazy, i když s původní podobou náboženského učení vůbec nemají nic společného nebo nemají oporu v náboženských textech.

Musíme upozornit, že křesťanský fundamentalismus nachází v současné době relativně široké pole působnosti ve Spojených státech amerických především v souvislosti s podporou tzv. kreacionismu.(3.)

Více než účast v určitém hnutí spojuje tyto lidi zřejmě mentalita. Jejím psychologickým základem je tzv. černobílé vidění světa, sklon ke kategorickým soudům a neústupnosti a zejména také nesnášenlivost, a to jak vůči odlišným názorům, tak vůči zpochybňování. Pokud k tomu přidáte nedostatek vzdělaných osobností, důraz na laickost, alegorický výklad textů bible, vzniká z toho nešťastné pojetí a hereze.

Fundamentalisté nehledají pravdu, protože se domnívají, že již byla zjevena. V této souvislosti odmítají i mnohost názorů.

Protestantský fundamentalismus se upnul ke svým domnělým pravdám, přičemž do pozadí ustoupila základní křesťanská ctnost, kterou je láska k bližnímu. V tomto spočívá útočnost a nesnášenlivost křesťanského fundamentalismu ve Spojených státech, v rámci kterého se již projevily i tendence k propojování náboženství s politikou.(4.)

   Ve srovnání s pestrostí Pána Boha dochází tak u členů k duchovní barvosleposti k jejich osobní škodě, ale i ke škodě lidí, kteří s nimi musí žít.

——————————————————————————————————————-

(1.) M.Bandík bakalářská práce Brno 2010

(2.) Vzpomeňme jen dlouhý souboj utajování v některých církvích v oblasti paleontologie, kdy pokud bible nepsala nic o dinosaurech atd., tak toto téma bylo dlouhé roky tabu.

(3.) Je podstatné, abychom přijímali Písmo tak, jak ho čteme. Jako Církev adventistů sedmého dne věříme, že prvních devět kapitol knihy Genesis  nejsou symbolické v nějakém abstraktním pojetí, ale představují pravé, pravdivé, doslovné vysvětlení toho, jak Bůh stvořil tuto zemi a také jaké byly události, které následovaly po stvoření. Časopis CASD Advent 2/2012 str. 4.

(4.) Viz současná kandidatura Bena Carsona (člena adventistů, konzervativce, milionáře) na pozici prezidenta USA.

 

Když se z Éla stane Él šaddaj

Ač prvotní čtení bible vyvolává pocit, že Hospodin, jediný Bůh, je od samého počátku skloňován v myslích pisatelů a aktérů příběhů – opak je pravdou.

Abraham např. začíná svého Boha nazývat Él. Ještě ugaritské texty ze 14. stol. chápou pod tímto pojmem, otce bohů a lidí`. Poměrně široký záběr uchopení Boha. Je to označení obecné. Pod tímto označením mohl být vnímán kterýkoliv z bůžků té doby.

Domnívat se, že od počátku měl Hospodin svatyně, je unáhlené, protože Izrael ještě nebyl v zemi usazen a nemohl budovat svatyně. Stačilo, že místa byla posvěcena stromem, kamenem, pramenem, zkrátka něčím, co lidu připomínalo nějaký boží zásah. Svatyně ve smyslu chrámu tam ovšem už byla, jenže kenaanská, v níž élovci uctívali, boha smlouvy` (‚él berít, Sd 9,46) a baalovci Baala smlouvy (ba`a1 berít, Sd 8,33 9,4).

  Jistě si z toho dokážeme vyvodit, jak neucelené a promíchané toto vnímání muselo být. Kolik členů (otců víry) by muselo být vyloučeno pro nedodržování určitých církevních dogmat a zda by se vůbec vešli do chápání židovsko-křesťanského pojetí.

  První krok udělá Bůh – zjeví se. Jde naproti. Ne proto, že Abraham “něco“ dobře dodržoval nebo dobře dělal či nazýval. Tak….,  z milosti.

TOP_0409

Až teprve později v setkání víry dává Abrahám svému Élovi nepřeložitelné jméno Jahve (Ex 3,14 6,3) a objevují se na scéně jména, která definují bližší vztah, Elijáš (‚eli-jáhú) nebo Joel (jó-‚é1) čili: Bohem je Hospodin, jen on a žádný jiný.

I Abrahamovi mohlo být říkáno: „Nešťourej se v tom“. “Dělej to jako ti ostatní“. “Naši rodiče to tak dělali, i tobě to musí vystačit“. Ve víře jde přesto dál. Nestačí mu pouze teplé hnízdo náboženství. Objevuje osobního Boha a z Éla se stává Él šaddaj. (Ex6,3) Ten, který se podstatně liší od všech ostatních. Ten, co nepoměřuje podle výkonu, ale podle lásky. Ten, který je osobní, až „jde husina.“ Nelze ho definovat podle příruček, podle zaběhaných úkonů a míst. Je všemohoucí a všemocný.

Stačí nám tedy neosobní Él – nebo Él šaddaj ?