Naštěstí je většina normálních….

Psala mi dnes jedna hodná sestra, která si myslí, že v adventismu je naštěstí většina členů normálních.

Přikládám pár citací (a naschvál od členů CASD),abych poukázal na to, že :

  • není možnost „dodržovat“ a být normální
  • v samotném DNA nikdy nechtěla a hlavně nechce být CASD „normální“
  • silně většinový názor umožňuje každou konferenci nepohnutelnost a návrat k historickému fundamentálnímu pojetí adventismu
  • proto jsou ve funkcích lidé, jací jsou a ukazatel součtu hlasů na GK opět každé poslední roky ukazuje, že je to až 80% ,členů, který se přiklání k tomuto pojetí
  • do církve se vrátili (a často i do vedoucích pozic) lidé, o který se dříve mluvilo, jako o třetinářích, byly vyloučeni za podvodnou činnost, měli své odnože skupinek=stávající přitvrzování jim zkrátka vyhovuje
  • počet členů lajkujících a odbírajících militantní videa je ohromující

     “ Zmíněné dvě protikladné tendence uvnitř adventizmu byly zformovány v době vzniku a byly posvěceny adventistickými průkopníky včetně Ellen Gould Whiteové, takže mají v podstatě povahu dogmatu. Pohyb adventizmu směrem k etice společnosti, v níž adventizmus funguje, a zároveň pojetí adventizmu jako malé skupinky posledních věrných představuje v mentalitě adventistů velmi vhodnou živnou půdu pro vznik odštěpeneckých skupinek. V českých zemích, kde se počet adventistů pohyboval vždy nejvýše v řádech tisíců, bylo založeno od vzniku Československa nejméně pět takovýchto skupinek, což je číslo překvapivě vysoké. Důvodem je, že obě tendence adventizmu drží tuto denominaci na hraně obou Troelschových typů a různé proudy uvnitř církve se ji snaží posunout oběma směry zároveň.

  Nekompromisnost proudu odmítajícího „spolčování se se světem“ pak vyúsťuje v instituční oddělení se a vznik nového náboženského společenství, (které se však málokdy vnímá jako reforma původního adventizmu, ale v drtivé většině případů jako návrat k prvotnímu, nezkaženému adventismu).“

                                                 J.Piškula -Diplomová práce -Adventismus v Čechách a na Moravě


„V záverečných minútach prvého pracovného rokovania delegátov v St. Louis bol predstavený návrh menovacieho výboru na voľbu predsedu Generálnej konferencie, ktorý nominoval do tejto pozície súčasného predstaviteľa cirkvi Teda Wilsona. Menovací výbor po vyše trojhodinovej diskusii a zvažovaní ďalších vhodných kandidátov na túto pozíciu napokon väčšinou hlasov rozhodol o predĺžení mandátu súčasného predsedu do roku 2025, kedy sa uskutoční ďalšie zasadnutie delegátov celosvetovej cirkvi. Návrh bol odsúhlasený prítomnými delegátmi pomerom hlasov 74,9% za a 25,1% proti.“

M.Pavlík  -Blog -Generální konference


„Soustředěnost sama na sebe s důrazy podléhajícím proměnám času znamená její zkázu. Adventismus v třetím světě znamená pozvednutí z chudoby, v našem světě návod pro přežití pro malou skupinu(sociologicky i patologicky patrně dost jednotnou),která je ovšem pro většinu společnosti naprosto k nepotřebě a sotva jí něčím osloví.“

Jan Bárta ředitel občanského sdružení ADRA

O absenci nadsázky

 O spisech E.Whiteové je všeobecně známo, že se v nich kromě jiných epileptických znaků objevuje taky jeden důležitý-a to totální absence nadsázky.

 Jsem rád že humor a nadsázka nechybí členům, ať současným, či bývalím z celé ČR a že jich přibývá. Sdílím od nich pár vtipných postřehů.

„Neboť humor je deštník moudrých“ a z popisů zkušeností vůči učení, jej čím dál tím více potřebují.


 

Krátká paměť s okupací

Tak fajn, když už jsme u okupace, rád bych připomenul 68,kdy naše město patřilo mezi jedno z mála ,kde byl silný odpor proti Ruské okupaci,

IMG_20220306_110201

tak vedení CASD šlo na ruku ve spolupráci přes STB (na rozdíl od jiných církví (¹.)) současné vládě. Členům běžel oběžník ve smyslu „o zachování sedícího postoje ve sborech a zpívání Sionských písní“  a v časopis Znamení doby 1968 (².) vyšel článek o tom, jak vedení církve úzce spolupracuje s vládou na “ zachování míru“.

Zatím co se jiné církve, faráři angažovali v odboji proti totalitnímu režimu, v církvi adventistů se pěstovala zbabělost a zápecnitví,(³) které dodnes nebylo přiznáno, natož, aby se k tomu církev postavila. Aby ne :

IMG_20220306_103719 (4.)

 

(¹.)  Vztah KSČ a nekatolických církví se především zpočátku lišil od trvale napjatého až nepřátelského vztahu režimu ke katolické církvi. Mnohé církve totiž dlouhou dobu žily v iluzi, že s režimem je možné vyjít a jeho opatření jsou zaměřena výlučně proti katolické církvi. Proto se představitelé těchto církví chovali k režimu mnohem vstřícněji a on jim tuto vstřícnost po nějakou dobu oplácel. Také na Trutnovsku hodnotili státní a straničtí funkcionáři zpočátku nekatolické duchovní velmi dobře. Zatímco katoličtí kněží se dostávali v čtyřstupňovém kádrovém ohodnocení do skupiny IV (reakční), v lepším případě III (apolitičtí), nekatoličtí duchovní byly zařazováni do skupiny I (naprosto spolehliví) nebo II (s kladným poměrem k režimu). 

   Poslední církví, která měla na území okresu své legální duchovní, byli adventisté?Před zákazem činnosti této církve zde působil kazatel Petr Gajdušek. Zpočátku byl hodnocen jako pokrokový, neboť se účastnil schůzí, manifestací a zapojil se zejména do vytvoření protialkoholního sboru.    (Jan Kafka v Církevní politika KSČ a státu na Trutnovsku v letech 1948-1960 a její dopady na náboženský život obyvatel Bakalářská práce).

(².)  https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/271

(³.) pojednaných kapitol kapitol pojednávajících o adventizmu pod vládou totality je patrné, že adventizmus se do velké míry novému totalitnímu systému přizpůsobil. Osobní angažovanost představitelů adventizmu v nejvěrnější a nejtvrdší složce režimu – StB – byla překvapivě vysoká.

   Z analýzy chování vedoucích adventistů na našem území vyplývá, že pokud se vztah ke státnímu zřízení a jemu příbuzné politologické úvahy zcela vyřadí mimo náboženský hodnotový systém, vytvoří to nebývalý prostor pro spolupráci s jakoukoliv formou vládního režimu. Tento etický pragmatizmus se zřetelem na? očistného misijního a pastoračního účelu či za účelem snazšího přežití se stal v našem adventizmu za nadvlády komunistické ideologie spíše pravidlem. V této souvislosti vytanou na mysli machiavelistické pragmatické postupy v politice, které jsou v naší, především protestantské, historiografii pod heslem „účel světí prostředky“ přisuzovány neoblíbeným jezuitům. Na tomto pragmatizmu se však nepodíleli jen adventisté ze států socialistického bloku, podporu nacházeli i z nejvyšších správních míst CASD. Marite Sapiets kritizuje ve své knize True Witness, The Story of Seventh Day Adventists in the Soviet Union zástupce Generální konference za prohlášení o náboženské svobodě v SSSR Sovětském svazu, která totalitní systém propagandisticky využíval. Taková prohlášení přicházela i v časech nejtužšího stalinizmu. (J.Piškula -Dějiny adventismu v Čechách a na Moravě)

( 4.) Zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Adventist%C3%A9_sedm%C3%A9ho_dne

  Pozn.autora : Zatím co členové četli v poklidu 1968 ve Znamení doby článek o zdravé výživě- o tom, že tělo je chrám Ducha….STB zatkla, zmlátila našeho místního faráře a učitele Jaroslava Tyrnera (obcí Chvaleč a Radvanice)  za nepoddajnost systému dostal 5 let natvrdo.

Podobnost sekt

 

Po shlédnutí dokumentárního, investigativního seriálu Hrozivá sekta COLONIA DIGNIDAD

https://www.netflix.com/cz/title/80196160

by člověk řekl:

“ To snad není ani možné“?

Hotel_Villa_Baviera

 

– založena na jedné osobě s charismatickým řečníkem

– kolonie postavena s vidinou brzkého příchodu Krista

– principy založené na puritánské, fundamentalistické morálce

– vůdce další „Boží (p)osel“ nepřipouštěl kompromisy dialogu proti svým výrokům

– členové až do krajnosti zcela oddáni jeho výrokům a spisům.(Některé, když se skrýval, pak ani nenapsal)

-v každé periodiku sekty musel být jeho výrok

-členové o sobě učili, že jsou „jediný pravý“

-rodiny rozděleny, poškozeny pro určité samo-vyvolané mučednictví

-v žádném případě vzdělávání teologie, natož povědomí historie, nebo okolního světa(věda, výzkum).

-atd. atd.

  Co mi to jen připomíná ?

 

„Svou pravdu nebudeme skrývat“

V krásné divadelní scénce od světového genia Járy Cimrmana byla nalezena v násadě od krumpáče odvážná protihabsburská báseň „Svou pravdu nebudeme skrývat“.

(od minuty 2:14)

Jen mne napadá,že zrovna tak vtipně vyznívají všechny pokusy stránek od členů CASD,kde se pokoušejí o žalostný progres,ať už formou převzatých článků z ciziny,kdy je lepší se vždy za někoho anonymně schovat.*

Nebo se schovávat vůbec anonymně za humor**,který sice nenechá jediný věroučný článek církve nepovšimnutý ve své hlouposti,ale opět se pak raději stáhne do „své násady od krumpáče“.***

Čas běží…odvážní laikují zaječí výkřiky do ticha,ale nic se nepohne ,ani o krok.

Ze strachu z prozrazení? No to je tuplem znak sekty…

Z toho,že by byly utaženy kohoutky určitých sociálních jistot,financí,jak ze strany církve,nebo ze strany rodičů?

Kde je ono přehodnocování víry,věrouky,za ty roky,kde už k tomu informace jsou dostupné? Kdy se nemusí čekat,až to někdo z pravověrných předžvýká a řekne „opakuj po mně“…..

Přeji všem ještě hledajícím co si říkají progresivní adventisté,aby progres byl skutečným posunem. Vždyť s tím se musí už jen lépe dýchat…..ve vztahu vůči Bohu,svému svědomí a lidem okolo.


  • * např. stránky adialog
  • **facebookové stánky anonymní adventisté,(nebo Slovenské -som adventista a čo s tým,Iný pohlad atd.)
  • *** snažil jsem se na to již upozornit…bylo to hozeno do autu…škoda…:         Vážení admini. Máte často velmi trefné a humorné nápady…nicméně mně to připadá,jako když (promiňte mi ten příměr) Hitlerjugend vydává časopis karikatur na Hitlera.Nestálo by za to se zamyslet(když už jste málo který z bodů učení nenechali ve své podstatné komičnosti, bez povšimnutí) a udělat krok v progresu ? Ta otázka je i pro všechny „odvážně anonymně“ sympatizující a sledující. Nebo je to onen opětovný strach (další ze znaků sekty),utažení finančních kohoutků od rodičů atd.,který brání si některé věci přehodnotit,stát si za tím a podepsat se pod to?