Analýza specifických teologických témat v díle Drama věků od E.G.Whiteové-M.Lejsal

Dnes jsem dostal svolení od autora Martina Lejsala ke zveřejnění jeho bakalářské práce na univerzitě Karlově v Praze.

Autor studie dokládá věci nejen všeobecně známé od jiných autorů,kde srovnává výroky a učení s biblickým textem,ale i do své práce vnáší osobní pohled a zaměření na dopad knih autorky na učení a praktický život členů v církvi adventistů. Statě,které pro mne byly nové,nebo podnětné, jsem si dovolil zvýraznit.

Za 14 leté působení v církvi CASD, a z toho 9 let, jako duchovní ,věru opravdu ví čem píše.

Inu přesvědčte se a posuďte sami…….

Lejsal Martin-bakalářská práce

Zrod učení o zdravotní reformě

Není bez zajímavosti, že jeden z průkopníků adventismu Joseph Bates, který byl mnoho let všestranným zdravotním reformátorem, se poměrně bránil tomu, aby zdravotní reforma byla zařazena do učení CASD jako rovnocenná s ostatními body učení. (1.) Nicméně i on byl “přemožen argumentací vidění “ v roce 1865 od  E. G. Whiteové, které,  jak jinak, zcela “náhodou” přišlo  pár měsíců po mrtvičce jejího manžela. A tak nějak přes zuby nepochopitelně bylo začleněno do “teologie”, a jak píše autorka, jako “poselství  třetího anděla.” (1T 486)

Protože bychom zcela marně hledali např. v knize Zjevení verše o celozrnné stravě atd., bude lépe se podívat na podstatu toho, co tento názor, který je dodnes součástí přítomné pravdy, formovalo, nakolik toto spadlo z nebe nebo kdo byl  E. G. Whiteové  inspirací.

Již dříve před viděním nastal veliký rozmach živený do určité miry puritansimem, tehdy v USA modní vlnou, a zájmem o zdravější způsob života. V knihovně E. G. Whiteové nemohla chybět např. velmi rozšířená pojednání Sylvestra Grahama, Johna Wesleyho a L. M. Shevlové.

EGW%20Library

 

Její manžel měl možnost na vlastní kůži zažívat při léčbě v neadvetním zařízení v institutu dr.Jacksona v Dansvillu novodobé metody, které jej tatolik nadchly, že si uvědomil, že by toto mohl být veliký silný motor pro církev a poměrně dobrý zdroj financí. Počátečnímu adventismu na vytvoření této instituce ale chyběla osobnost s patřičným vzděláním, která by toto učení mohla zaštítit jako graduovaný lékařský postup. V řadách loajálních členů, jimiž byli i manželé Kellogovi, kteří byli známi nejen  jako pravověrní členové CASD, ale i jako vyhlášení “dietáři” a zastánci zdravé výživy, si James White vyhlédl jejich syna Johna Harweye Kelloga, kterému financoval studium medicíny. Za to samozřejmě očekával oddanost a loajálnost ve všech směrech. (2.) A tak v roce 1875 nastupuje Kellog do Batlle Creeku jako vrchní lékař.

Dr.-John-Harvey-Kellogg-and-Family

Postupně díky modní vlně a zájmu o zdravou výživu získává léty věhlas a o jeho nové metody léčby narostl v tehdejší společnosti obrovský zájem. Prosazoval sluneční lázně, vodoléčbu, byl velikým propagátorem celozrnné stravy, operoval, publikoval, přednášel, a to dokonce i v Evropě. V sanatoriu samotném vzniklo mnoho přístrojů na zlepšení léčebných procedur.

3d11d7aaf7feea1503f21cb13bb948d9 battle1

 

 

Nicméně přes všechny pozitivní úkony, které tato osvěta přinesla, i ona samotná byla postižena učením fundamenatlismu a puritanismu. A tak není divu, že jedny z bodů jeho učení byly:

– prapodivné obhajování eugeniky (3.), kterou později nacismus dotáhl do absurdity

a s tím i spojená rasová segregace ”pro zachování rasy”.

– propagoval sexuální abstinenci a tvrdil, že mnoho chorob je právě následek pohlavního styku

(nenechte se např.  zmýlit rodinou fotkou s dětmi  – jsou adoptované)

– přednášel o nutnosti celibátu a hrdě prohlašoval, že s manželkou již neměli 40 let sex

– byl velikým bojovníkem proti masturbaci, onanii (4.) a některé lečebné metody byly tímto směrem i zaměřené. Elektrické šoky, obřízka jako prevence proti onanii, jehly, nebo aplikace kyseliny karbolové na klitoris žen byly známými prostředky “léčby” té doby.

( Na obrázku je jeden z vynálezů proti onanii).

anti-masturbation

 

Není divu, že se tato doba stala vděčným tématem spisovatele a románopisce Toma Coraghessana Boyla v jeho historické satirické knize The Road to Wellville (1993); která byla i z filmována:

http://www.csfd.cz/film/7124-vitejte-ve-wellville/prehled/

a v českém znění lze tento film shlédnout třeba zde:

http://uloz.to/xHCXDvCz/vitejte-ve-wellville-pres-multiload-cz-avi

Nečekejme nějakou hlubokou myšlenku – nicméně snímek zdařile poukazuje na to, jak potrhlá byla doba, v níž vznikal adventismus a jeho učení o zdravé výživě, které samo o sobě nemusí být hloupé, ovšem v propojení s náboženstvím a podmiňované spasením a velikým finančním bysnysem nabízí prostor pro často uzavřená gheta fanatických postojů.

Toto vše vypuklo již za života Kelloga, kdy věhlas sanatoria postupně přecházel do jeho rukou. Vstoupili do toho opět Whiteovi. Aby ne. Jednalo se opravdu už o ohromný komplex velice finančně zajištěný.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kellog se nechce svého “dítěte”jen tak vzdát, a tak na scénu opět přichází různá obvinění, soudní jednání. V té době vychází v novinách články s názvem ”Bojuje se o vůdcovství v CASD”, ”Whiteová nebo Kellog?” Nakonec to opět zpečeťují vidění samotné E. G. Whiteové proti doktorovi. (5.) Jakoby náhodou Kellogovo sanatorium do základů vyhořelo, čehož E. G. W. ihned využila s komentářem, že to byl Boží soud….

 

I přes avizované žádosti členů, aby oblast jídla a životního stylu byla oddělena od křestního slibu, byla tato záležitost mnohokrát v historii shozena ze stolu. Položme si otázku, co vše by padlo, kdyby intimní život a stravování byly nepodmíněným osobním rozhodnutím členů?

_______________________________________________________________________

 

 

(1.) Adventismus v proměnách času G.R.Knight    str.62. vydalo nakladatelství Advent 2003

(2.) Praxe,která se v CASD používá dodnes

(3.) Eugenika – je sociálně-filosofický směr zaměřený na studium metod, které povedou k dosažení co nejlepšího genetického fondu člověka. Opatření, aby děti mohli mít pouze kvalitní rodiče. Objevuje se právě i ve spisech E .G .Whiteové, která Kellogovi byla (alespoň z počátku) velikým vzorem.

(4.) “Soustavná práce neunavuje a nevyčerpává ani z jedné pětiny tolik, jako škodlivý návyk sebeukájení onanie”

                         E.G.W. 2T 348. 349

(5.) “Po mnoho let měl Dr. J. H. Kellogg postavení vedoucího lékaře ve zdravotním odvětví adventistů sedmého dne. Nebylo by možné, aby byl vůdcem celého díla. Nikdy k tomu nebyl povolán a nikdy také nebude.” E.G.W.8T 238

Zdroje:

Wikipedia

Hospodářské noviny- Víkend-J.A.Novak

Biblicke studie-P.Škoda

přednášky G.R.Knight –TS seminář  CASD Sázava

http://egwhite.eu/

T.Coraghessan Boyle

Dějiny USA-studijní opora

Strach z nového

      Gn 19:23 – 26 ČSP

 Slunce právě vyšlo nad zemí, když Lot vešel do Soáru.

A Hospodin seslal na Sodomu a na Gomoru déšť síry a ohně. Bylo to od Hospodina z nebes. 

Tak vyvrátil tato města a celou tu rovinu, i všechny obyvatele těch měst, i vše, co rostlo na zemi. 

Lotova žena pohleděla zpět a stala se solným sloupem. 

 

  Jaká byla poslední slova Lota své manželce?

„Nestůj tady jako solnej sloup.“

 A jaké bylo životní krédo Lotovy ženy?

„Na nic se neohlížet.“   SMAJLÍK

 

Ale teď vážně. Pokud bychom k textu přistupovali stylem doslovného výkladu, vyvoláme dost prapodivných otázek, které autor textu neřešil a už vůbec nechtěl posluchačům podsouvat. Pouštíme se tak na tenkou vrstvu ledu, kde potřebujeme vpašovat do textu projekce vlastního náboženství a pojetí dogmatiky, místo abychom nechali text mluvit, kde mluví a mlčet o tom, o čem mlčí.

Jedna z velkých otázek doslovného výkladu je: To je opravdu Bůh tak krutý, že za pouhé ohlédnutí trestá takovýmto způsobem?

Možná pro ženy nepomůže ani tak „advokátní zdůvodňování“ (nevím, z čeho čerpá), že následek trestu byl způsoben tím, že:

Kdyby byl býval Lot nezaváhal ……a uprchl do hor bez námitek a protestů, byla by i jeho žena uprchla s ním. Jeho příklad by ji ochránil před hříchem, který zpečetil její osud. Lotovo otálení a odklady způsobily, že upozornění Boží brala na lehkou váhu. Zatímco byla za městem, svým srdcem byla ještě v Sodomě a s ní i zahynula. Vzbouřila se proti Bohu, poněvadž soudem přišla o majetek a její děti zahynuly v troskách. Ačkoli se jí dostalo té přednosti, cítila, že je silně postižena….(E.G.White – Drama věků 1. str. 112)

Zajímalo mě, jaké pocity tento doslovný výklad (který je poměrně běžný pro církve s kořeny v Americe) vyvolává v ženách, které jsou stvořeny a „naprogramovány“ na mateřský cit a rodinné vazby?

Co je na tom špatného, že by se matka ohlédla po svých dětech?

A pokud by se neohlédla, co by to o ní jako o matce vypovídalo?

Žena je přece vždy přirozeně více svázaná s domovem.

Co tento výklad vypovídá o Bohu a jeho vážení si hodnoty lidského života?

Matky, vyměnily byste dnes „přednost vyvedení“ za životy svých dětí?

Kde sebrala autorka textu (a jí podobní) onu jistotu, že jí šlo o majetek?

A pokud ano, tak proč problém majetku nezmínil samotný Ježíš, když citoval příklad Lotovy ženy v NZ u Lukáše? (Luk 17,32)

 

Žalostné, ba co víc trapné, jsou pokusy důkazů, že onen solný sloup tam existuje dodnes (1.), že dodnes jsou na místě zbytky radiace a kuliček síry. Tyto konspirace (2.) mají zrovna tolik zastánců jako odpůrců, a naopak křesťanství a poselství o Bohu jenom ubližují.

Sdělené textu leží v úplně jiné rovině. Nejde o historické vyprávění, jak a kdo to byl (proto ani neznáme jméno pan Lotové) a pisatel by se asi divil, že místo poselství příběhu nás zajímá místo určení nějakého výbuchu, nebo majetkové poměry paní Lotové.

Možná, že i ateističtí psychologové pochopili více, než křesťanští fundamentalisté, když mluví o syndromu Lotovy ženy:

  Držet se minulosti je výhodné i z toho důvodu, že nemáme čas zabývat se přítomností. V té by se nám totiž mohlo stát, že náš směr by byl najednou o devadesát, nebo dokonce o sto osmdesát stupňů jiný, a navíc bychom třeba zjistili, že přítomnost není tak nešťastná, naopak: že je vlastně docela ne-nešťastná; nemluvě o novinkách, které nabízí – a to by mohlo pěkně otřást naším pesimismem. 

Příběh Lotovy ženy můžeme tedy číst jako pobídku neulpívat na minulosti a soustředit se na budoucnost. Další z možných výkladů poukazuje na to, že se Lotova žena ohlédla proto, že chtěla vidět, jaký trest stihl nehodné obyvatele Sodomy. Je tedy varováním, že kochat se cizím neštěstím, i když jde o Boží trest, lidem nepřísluší. Soudit může jenom Bůh, říká Bible tímto příběhem.

 

  V Lukášově evangeliu zazní ‚Pamatujte na Lotovu ženu‘, a to v souvislosti s líčením posledních dní. Jde o obraz posledního soudu. Zároveň nabízí jeden z možných výkladů příběhu o Lotově ženě: „Jde o to, nebýt vázaný tím starým, ale otevřít se tomu novému, co přichází“.

——————————————————————————————————————-

(1.) Mimo jiné v této oblasti vždy byla celá galerie solných sloupů.

(2.) např. Valter J.Veith a jeho konspirační teorie

 

Základní věroučné výroky Církve adventistů s.d. a praxe – komplet

 „Někteří lidé se domnívají,že se nic nemá dělat,nejsou-li všichni přesvědčeni,že je to správné.Potíž je,že přesvědčit všechny trvá tak dlouho,že v době,kdy změnu konečně odsouhlasí,už je načase pohnout se zase někam jinam.Není divu,že mnozí lidé věří rčení,že pokrok je pomalé couvání.Oživují starou hádanku:Kolik tradicionalistů je potřeba k výměně žárovky? Čtyři.Jeden ji vymění a zbylí tři budou vychvalovat tu starou“
(J.C.Maxwell- Někdy vyhraješ,jindy se poučíš)

  Byl jsem požádán pro přehlednost,zda bych jednotlivé články nedal do jednoho balíčku-tak prosím zde ke stažení.

Základní věroučné výroky církve adventistů-komplet11933399_719711968172568_1856105919794775930_n