Důvody k odchodu

Protože ani po letech neustávají pomluvy,pro opuštění CASD ,rád bych důvody znovu připomenul v příloze.Snad se podaří vysvětlit,že to bylo a je především adventistické učení a ne osobní vztahy.(Dodnes si mnohých členů vážím).

Starý dopis ,který byl zaslán vedení a chodí i v podobných polohách dále od dalších členů.(Od roku 1965-2014 opustilo církev více než 13 milionů přiznaných členů).Je to opět klasická ukázka,jak církev(např. v ČR -která paradoxně mnohé ví) raději obětuje „vlastní lidi“,než by něco málo přiznala,posunula,nebo změnila.

Dopis k otevření zde:

Veřejný odchozí dopis

Úkoly nebo úkolování

Členy CASD čekají další úkoly sobotní školy.Téma (již po sté dokola) se točí opět ohledně velké bolístky adventismu – a to je jak se vyrovnat s Novou smlouvou ?

 

Členové dozorem cenzury C.Goldstiena dostanou opět naservírované odpovědi,aby snad nezačali přemýšlet.

manipulation1

Jenže někdo uvažovat a ptát se začal……

V příloze jsou zajímavé postřehy Jindry Hubky doplněné poznámkami do jednoho z tématu úkolů.K přečtení zde:

bible-smlouvy

 

Ordinace žen-připomíná Ordinaci v růžové zahradě

Nekonečný a hloupý seriál.

Tolikrát diskutované téma mnoha konferencí CASD.

Téma,které zákonitě muselo nastat v církvi,která

– jednak staví své základy na výrocích z 19.století

– obdarování žen posuzuje z výroků(paradoxně ženy),že by se ženy,řečeno dnešním slangem měli držet plotny.

– navíc odůvodňování z doslovistického lpění na textech a výrocích bible fundamentálním způsobem,bez jakéhokoliv bližšího vstupu do doby textu.

– daň za masové misijní kampaně se závodem na počet křtů bez bližšího seznámení členů s tím,že před Bohem je si muž se ženou rovni a Duch Boží se sám rozhoduje koho obdaruje.

– daň za desátky vlivných členů ze zemí,kde má žena jak v Islámu podivnou hodnotu.

Tak jednoduchá a obyčejná věc.Přesto se dá v ní kličkovat,tvářit se důležitě a děj natahovat.Možná trochu nakopne malá ukázka parodie z jiné církve:

 Prohlášení výboru Unie Č-S CASD opět připomíná odvážnou Cimrmanovu protihabsburskou báseň SVOU PRAVDU NEBUDEME SKRÝVAT-ukrytou důmyslně v násadě od krumpáče.Přesto že členové na konferencích v Čechách již dávno vyjádřili svůj postoj,čekalo se,až se názor schová za záda zemí,které to prohlásili jednoznačně.A to ještě takovou formou vyjádření výboru Unie Č-S,že nad tím i samotní členové kroutí hlavou.

Což teprve,kdyby se měli řešit a přiznávat ještě podstatnější a palčivější body učení ?

Ale nic.Ordinace má ještě mnoho dílů….na lodi někdo pootevřel okénko,aby se lépe dýchalo,jen neřekl pasažérům,že se loď jmenuje Titanic.

 

Nějak ta „proroctví“ nevycházejí

Přestože jsou v každém periodiku (sobotní škola, přednášky MT, oběžníky) zmíněny celé statě E.G.Whiteové, přestože je jimi posuzována každá otázka a uzavírána každá aplikace, tak nějak se nedaří odpovídat členům na to, co je skutečně pálí, trápí a především na to, co se děje kolem nich.

Zdárně se daří autorům vyhýbat se otázkám, kde se jaksi „proroctví a vidění“ prý přímo od Boha míjejí zcela zřetelně s cílem.

Uveďme alespoň některá z nich.

  1. Jak to, že E.G.Whiteová, která měla kolem 2000 vidění a mnoho setkání s anděly 1 a která do detailů popisuje události budoucích dějin, nikde nezmiňuje problematiku islámu? 2

 Řekl bych, že 1,6 miliardy stoupenců stojí za povšimnutí a pokud někdo o sobě tvrdí, že má tolik poselství od Boha pro dny poslední, tak nechápu, že by takto závažný problém Pán Bůh nevěděl.

World_Muslim_Population_Map

  Zbývá opět jediné vysvětlení. Autoři a zdroje, z kterých E.G.Whiteová přejímala 3 a samotné duševní rozpoložení autorky, to vše pojímalo pouze soběstředné pojetí charismatické Ameriky 18. století, které sebezahleděné do svého apokalyptického rauše nevnímalo nějaký islám, nebo 900 milionový hinduismus.

    Proto je pro mne nepochopitelné, jak lacině členové adventistů přijmou a přijímají černobílou pohádku o tom, jak se všechna náboženství připojí ke katolické církvi a začnou pronásledovat pravý ostatek = adventisty.

  Nedivme se členům, že jsou docela rozčarováni. Čekali útok, pronásledování od šelmy a najednou zlo a zrůdnost islámského fundamentalismu přichází úplně z nečekané strany. Ale jak znám výbor na ochranu děl autorky, jistě si i s tímto poradí a brzy vyjde další kompilace o tom, že i toto vlastně předpověděla.

 

S tím souvisí i druhý bod kulhajícího proroctví:

  1. Jak to, že katolická církev podniká úplně jiné kroky, než pronásledování adventistů? 4

Nenaplnily se ani různé zaručené zprávy o posledním papeži (který to spustí), šířené mezi členy. Je opět možno hledět s údivem, jak z těch samých webů, které i v této otázce lhaly a překrucovaly, čerpají členové další nové informace o tajných plánech Vatikánu. Vzpomeňme jen třeba na útoky na Jana Pavla II. coby na posledního papeže. Ejhle, články z webů zmizely a vše se jen přepsalo na současného papeže Benedikta.

  Co opět nehraje do karet, je 2. vatikánský koncil, který dokázal, že i v tak ohromném tělese, jako je katolická církev jdou uskutečňovat změny, a to razantní. (Nechápu tedy vymlouvání představitelů adventismu po všech Generálních konferencích, že to nejde, že je to složité, atd., atd.) 5 I samotné protestantské církve pokud mluví o církvi, která je v pohybu a reformující se, pak je jí katolická církev. Na rozdíl od současného pojetí adventismu, které se zapouzdřilo v učení a vrací se uvažováním v Čechách a na Moravě do 70.let. Např. už i zrušení bodu, že mimo církev není spásy 6 silně předstihlo adventistické pojetí ostatku. 7

  Dále pak překvapuje lidský a pokorný postup papeže Františka, který se stává mostem, který spojuje názorové skupiny uvnitř církve, ale i mimo ni. Samozřejmě ti, co jsou živeni pouze bigotností v učení, v tom spatřují pouze nepřátelská gesta.

 

 

frantisek-papez-Frantisek (1)

Pokud si členové udělají trochu času a pohovoří s faráři katolických církví, pochopí, že to jsou nejen lidé bojující o stejnou víru, ale především od nich uslyší, že navzdory zasílané propagandě Velkého sporu a popisovaných útočných kapitolách 8 opravdu v jejich zájmu není církev adventistů, natož (a to cituji):“opravdu máme sami dost své práce, než abychom vás naháněli s meči v rukách po horách….“


 

(1.) Za povšimnutí stojí veliká podobnost obdržení „jediné pravdy“ prorokem Mohamedem, kterému bylo učení také „nadiktováno“, tak jako pisatelce samotné.

(2.) Další problém odporující tradičnímu adventistickému výkladu proroctví je slábnoucí role USA ve světě a například vzrůstající moc Číny a islámského světa – o těch však adventistické výklady proroctví nehovoří, stejně jako v minulosti nehovořily o komunismu nebo nacismu. – B. Jetelina Adventisté s. d. lidská práva

 

(3.) S. Andrews, Conybear a Howson, Fannie Boltonová, Alfred Edersheim a další.

(4.) Paradoxně jak katolicismus, tak vláda USA se navíc paradoxně v některých případech stávají spojenci adventismu v ochraně lidských práv a představitelé adventismu se této spolupráci nebrání. Aféra čelního představitele a kandidáta na současného prezidenta USA Bena Carsona toto jen dokládá.

(5.) Samotný koncil dospěl ke zralejší a katoličtější, univerzálnější, formulaci některých pravd víry, pokud jde o pojetí církve, její liturgie či chápání Písma sv.. Koncil provedl, byť opožděně, ale o to zraleji a kvalitněji, i základní vyrovnání se s modernou, kdy místo jednostranných odsudků dosavadní polemiky uznal oprávněnost řady jejich požadavků a ambicí, které ostatně v mnohém měly a mají křesťanský základ (rovnost člověka, lidská práva). Celkově již nyní patří k největším událostem nejen moderních či novověkých dějin, ale i dějin církve jako celku. – Tomáš Petráček

(6.) Koncil uznal možnost spásy nekatolíků a nekřesťanů – tím církev osvobodil od nervózní a překotné misie a proselytismu a uvolnil pro její nejvlastnější úkol, evangelizaci – jakožto vtělování hodnot evangelia do žité kultury, do stylu myšlení a života lidí a národů (viz Pavel VI., Evangelii nuntiandi). Nemusíme se už děsit toho, že duše každého člověka, jehož život nevezme církev do své vlastní režie, propadne peklu; více věříme v moc Božího Ducha, působícího i za viditelnými hranicemi církve.   – T. Halík

(7.) My jsme lid, který zachovává Boží přikázání… všechny možné fáze kacířství byly představovány, jen aby zatemnily naši mysl ve vztahu k učení Slova – a zvláště se to týká předmětů služby Pána Ježíše v nebeské svatyni a poselství nebes pro poslední dny…  – Vybraná poselství-E.G. White, sv. 1, str. 207

(8.) Právě jsem dočetl „Velký spor věků“od prorokyně Ellen G. Whiteové, prý jedna z nejvýznamnějších knih na světě. A mráz mi šel po zádech! Útoky zejména proti katolické církvi, její srovnávání s „šelmou“ ze Zjevení, což se pak obrací i proti „modlářům, co slaví neděli jako Den Páně, si v ničem nezadají s veledíly, jež vydával tehdejší Sovětský svaz a jeho předvoj, KGB.  –  Petr Hušek – Kostnické jiskry 25/2014

…a hlavně ta misie

Není tajností, že se někteří členové CASD ve světě, ale i v Českých poměrech stále více udivují nad současným ražením a tlakem v oblastech na uniformitu myšlení. Pokud se profesoři, teologové, členové ozvou, sbory podají (jakož i každé roky) na vyšší složky své dotazy, které jsou povětšinou jednak zchozeny ze stolu bez udání důvodu, vždy je na rozmanitost stejná odpověď, která odpovědí vlastně není. HLAVNĚ TA MISIE.(1.)

  Jakýkoliv dotaz na opodstatněnost konání v dogmatice je povětšinou zpacifikován větou:“nebourejme jednotu“, spojme se v misii“.

Skutečně misie vyřeší sborové problémy? Závody v soutěžení o počet členů vyváží, Duchaprázdnost předpisů?(2.)

Opravdu soustředné pojetí ostatku (3.), bez kterého by svět nevěděl „pravdu“přináší lidem radostnou zprávu evangelia, nebo další náboženské taxisové příkopy, které spíše v apokalyptickém strašení děsí normální lidi?

S Boží vůlí se ohání, žongluje, zaštiťuje…a ptá se Jej vůbec někdo v tomto rozjetém náboženském vlaku?

 

  Ano v řadě konkrétních případů musíme přiznat kus pravdy kritikům náboženství, kteří upozorňují na to, že náboženští lidé někdy vydávají za Boží vůli to, co je jen zvnitřnění vůle jejich rodičů či tradic společnosti.

                                                                                              (Tomáš Halík-Oslovit Zachea)

  Pokud křesťanská misie někdy vypadá nebo vypadala jako vlci mezi ovcemi, tak cosi nebylo v pořádku. Čímž nemyslím, jenom násilné obrácení celých národů kdysi, nýbrž i agresivní misii v ulicích a na stadionech, která se potkává i dnes. Pokud má oslovený pocit, že na něj útočí hladoví vlci, pak není v této misii něco v pořádku. Ježíšovi učedníci mají oslovovat svoji bezradností.

(Jiří Mrázek-Evangelium podle Matouše)

  Jakmile se však podstatou a jádrem naší naděje stane to, co se stane, jaké to bude, jakmile se víc těšíme na to, co přinese, než na něho samého, jsme už v pokušení zpředmětnění, odosobnění a vyprázdnění křesťanské naděje.

                                                                                             (Jan Heller-Jak orat s čertem)

 

 

——————————————————————————————————————–

(1.) Předseda GK Ted Wilson, známý jako odpůrce ordinace žen, se zapojil do diskuse s tím, že nebude vyzývat delegáty, jak mají volit, ačkoli, jak řekl, “moje názory jsou poměrně dobře známé a věřím, že jsou i biblicky podložené.” Apeloval ale na všechny členy církve, aby bez ohledu na výsledek tohoto hlasování zůstali jednotní při naplňování společného misijního poslání Kristovy církve. – oficiální stránky CASD http://www.casd.cz/generalni-konference-odmitla-moznost-ordinovat-zeny-do-duchovenske-sluzby/

(2.) Věřící, kteří se pevně přidrží Spasitele a nenechají si vzít pravdy, které obsahuje poselství tří andělů, si uvědomí svoji odpovědnost a budou předávat toto poselství druhým. — T.Wilson přednášky MT Advent 8/2015

 

(3.) „Adventisté sedmého dne byli vysláni do světa jako strážní a nositelé světla. Bylo jim svěřeno poslední varování hynoucímu světu. Ozařuje je nádherné světlo Božího slova. Bůh jim svěřil nesmírně důležitý úkol – aby zvěstovali poselství prvního, druhého i třetího anděla. Žádný jiný úkol není tak důležitý. Proto nesmějí dovolit, aby jejich pozornost upoutalo cokoliv jiného.“ (9T 19)– E.G.White