Základní věroučné výroky Církve adventistů s. d. a praxe 15.-Křest

15. KŘEST

Jezisuv-krest4

 

Křest samotný je ve věroučných bodech definován hezky. Nicméně v praxi je zatížen některými specifickými podmínkami.

Už jen přezíravé povyšování např. oproti jiným církvím ve způsobu křtu, a to ponořením,  vede opět k pocitům výlučnosti. Přesto, že adventismus učí, že je to akt symbolický, opět zůstává na doslovném uchopení veršů bible stylem common sense a lpí na ponoření celého těla. (1.)

Dále pak zatíženost ve smyslu křestních slibů, které nemají s evangeliem nic společného (2.) a naopak opět ukazují to, jak specifická zátěž je kladena na členy. Nutno podotknout, že alespoň v Českém sdružení byla na základě  mnoha podnětů na konferenci podána žádost o “zjemnění” některých křestních bodů. (3.) Nicméně vyššími složkami byla vždy bezdůvodně shozena ze stolu bez udání důvodu. (4.) Vzniká tak paradox, kdy někteří kazatelé CASD při křtu používají “light” verzi věroučných otázek, aby se tak zamaskovaly sliby do očí bijící, nebo jsou skutečně kazatelé, kteří křest podmiňují pouze základním vyznáním (5.) a i tak vyučují, ale členové pak silně procitnou ve společenství, které na ně klade závazek původního oficiálního slibu.

Mezi rozumnými členy se stale vedou debaty o odloučení křestního slibu a podmiňovací formě přijetí do církve. Nicméně jsou to jen výkřiky do tmy.

 

V CASD, kde je, žel, na prvním místě před bohoslužbou a rezonancí na ni misie, se stává často počet křtů pouze otázkou náboženského závodění. (6.) Nemluvě o tom, že není tajností, že v některých zemích je počet nových křtů a tudíž členství navyšován  “evangeliem prosperity”, lepší sociální zajištěností (školy, úbory, pastelky, jídlo). Často se statistiky uměle navyšují i tím, že v rozvojových zemích se lidé nechávají s každým novým misijním tažením křtít znovu. (7.)

Nutno podotknout, že se stále bavíme o oficiálním učení a nikterak bych nechtěl soudit osobní prožívání jednotlivých členů. (8.)

 

——————————————————————————————————————–

(1.)  V zásadě existují jen dva způsoby křtu: biblický a ty ostatní. Řecké sloveso pro „křtít“ (baptidzein) znamená „ponořit do vody“. Takto byl pokřtěn i Ježíš od Jana Křtitele, a tím nám dal jasný příklad, jak to máme dělat.

                                                                      ThDr. Jiří Moskala-Brána nového života- 2004

Pozn. autora:Fundamentalistické lpění na doslovnosti křtu ponořením vytváří pradox pro lidi, kteří např. pro nemoc nemohou toto podstoupit a jsou přijati pouze podáním ruky.

.

 

(2.) Věříte, že dar proroctví je jedním z charakteristických znaků církve ostatku? – Křestní slib CASD, bod 8.

…. Budete se vyhýbat užívání všeho, co je škodlivé, zdržovat se nečistých pokrmů, užívání, výroby a prodeje alkoholických nápojů a tabáku v jakékoliv formě….  – Křestní slib CASD,  bod. 10

Věříte, že Církev adventistů s. d. je podle biblického proroctví církví ostatku….. – Křestní slib CASD,  bod 13.

                                                                    Církevní řád str. 39 – 40, doporučuji celý přečíst

 

(3.) Doplnění bodů z konference ČS 2011

V souladu s rozhodnutím VČS 2011 došlo k jednání ohledně přesnější formulace podnětu sboru Trutnov pod názvem ,,Křestní slib“. Předmětem hlasováni  bylo, zda podnět bude předán na konferenci ČSU k projednání.

Bylo navrženo, aby otázka zdravého životního stylu nebyla podmínkou členství v církvi a součástí  křestního slibu, ale byla ponechána především na osobním rozhodnuti jednotlivce. Otázku zdravého životního stylu tedy definovat spíše  jako rozumné rozhodnutí církve nad rámec Bible.

Pozn. autora – odsouhlaseno konferencí ČS i výborem ČS – postoupeno vyšším složkám a jako vždy odpověď:

(4.) VČSU neodsouhlasil tento návrh.

Bez jediného vysvětlujícího zdůvodnění. Opět ukázka pohrdání zastupiteli sborů a jednotlivými členy na konferencích a důkaz toho, že takto nepatrná věc je nehnutelná, natož body mnohem důležitější…

(5.) pozn. autora: Samozřejmě bez těchto náboženských „taxisových příkopů“ mají větší počet křtů.

(6.) „Každý den pokřtíme 3000 členů.“- zpráva tajemníka CASD M. A. Bediaka

http://www.casd.cz/wp-content/uploads/other/art4413/zpravatajemnika.pdf

(7.) viz.např. křty CASD na Filipínách rok 2004 = 2101 lidí

(8.) ukázka z kázání M .Müller – Sliby

 

 

Základní věroučné výroky Církve adventistů s. d. a praxe 14.

Náboženství na jednu stranu vyžaduje od lidí plnění nesplnitelných úkolů, na druhé straně je velice vynalézavé v jejich „legálním“porušování.

                                                                                                                       CH.Hitchens


14. JEDNOTA KRISTOVA TĚLA

shake11

  Jednota v různosti. Staré heslo Jednoty bratrské naznačuje mnohé. To, co si pod pojmem jednota představují představitelé církve CASD, je pouze uniformita bez otázek a slepá poslušnost. (1.)   Je hezké napsat do věroučné preambule, že: nás nesmí dělit rasové, kulturní rozdíly mezi urozenými a nízkými….rozdíl mezi mužem a ženou (2.), přesto:

– pokud se roky volá po změně témat v periodikách sobotní školy, tak následuje vždy vymlouvavá odpověď, že to je určeno pro “jinou kulturu”.

– k rasové otázce bych přes tisíce vidění rád četl i nějaké jasné, které se v době E.G.W. kriticky vyjadřuje k otrokářskému jednání prvních adventistů a zastává se jejich černého služebnictva. (3.)

– je opravdu zajímavé, jak směr, teologické uvažování, prostředky v církvi určují majetní podnikatelé, kteří si nezávisle na vedení ČS CASD a za jejich zády platí přednáškové sály, svou hosty k obrazu svému, kteří slouží coby “utvrzovači věčných pravd”. Jejich propojenost a desátky, přísun finančních prostředků z GK, je určující, a tak není divu, že jsou propojeni s nejvyššími složkami CASD GK. (4.) Opět se ukazuje, že není pravda, že rozhodující jednotkou v církvi je člen.

– to, že žena dodnes nemá v CASD stejné postavení a možnost služby v obdarování jako muž. je opět jen ukázkou toho, že to jsou právě kulturní a mocenské struktury, které určují nauku místo toho, aby byly brány v potaz texty prvních kapitol bible. (5.)

 

——————————————————————————————————————–

(1.)  Na výročním zasedání výboru Generální konference vyzval shromážděné vedoucí, aby se spolu s ním oddali Bohu a zaujali jednotný postoj v otázce jedinečných biblických věroučných bodů církve adventistů.

T.Wilson, předseda CASD, Advent 10/2014 str. 28.

 

(2.) Církevní řád str. 149, 2011

 

(3.) … přece jenom jsem něco nalezl – smysluplnost posuďte sami:

 Viděla jsem, že otrokář se bude muset zodpovídat za duši svého otroka, jehož udržoval v nevědomosti. Hříchy těchto otroků budou vyhledávány na jejich pánech. Bůh nemůže vzít do nebe otroka, úmyslně drženého v nevědomosti, který neví nic o Bohu, ani o Bibli, bojí se jedině biče svého pána a zaujímá mnohdy nižší postavení než zvíře. Učiní však pro něj to nejlepší, co může soucitný Bůh učinit: nechá jej zaniknout, jako by ho nikdy nebylo; jeho pán však bude muset vytrpět sedm posledních ran a pak při druhém zmrtvýchvstání bude probuzen, aby vytrpěl druhou, nejhroznější smrt.                                     E.G.W,. Rané spisy, kap. Hříchy Babylona.  276/1  https://egwwritings.org/

    Pro představu doby – životopisný film:  http://www.csfd.cz/film/304544-12-let-v-retezech/zajimavosti/?type=film

(4.)  Viz.aktivity v CASD V Českém Těšíně, prapodivný oběžník starším všech sborů o přednáškách tajemníka divize G. Maurera, nebo tajně plánovaná návštěva předsedy CASD T. Wilsona na IŽS, kde se opět ukazuje, ”kdo tahá za nitky“ a bezmocnost v tichém přehlížení vůdčích složek CASD ČS a MSS.

(5.) Opět na Generální konferenci CASD roku 1990 tato otázka shozena ze stolu a tak to jde od konference ke konferenci. Jako odůvodnění zamítnutí se paradoxně používají spisy ženy E. Whiteové: Je povinností ženy, aby ustoupila ve svých přáních a ve své vůli svému muži. Oba mají ustoupit, ale Boží Slovo dává přednost úsudku mužově. A neubere na důstojnosti ženy, když ustoupí tomu, koho si vyvolila, aby byl jejím rádcem a ochráncem. 1T 308 Manžel má udržovat své postavení v rodině mírně, ale se vší rozhodností. (Svědectví pro církev 1, str. 307- 308).

Základní věroučné výroky Církve adventistů s. d. a praxe č.13

Náboženství na jednu stranu vyžaduje od lidí plnění nesplnitelných úkolů, na druhé straně je velice vynalézavé v jejich „legálním“porušování.

                                                                                                                       CH.  Hitchens

 13. OSTATEK A JEHO POSLÁNÍ

                            siluety

    Znakem většiny sekt je důraz na jejich absolutní”pravdu” nebo jejich výjimečnost. A proto není divu, že se, podobně jako u některých církví nebo hnutí, setkáváme s výrazy jako věrný otrok nebo svatí posledních dnů, tak ani adventismus v tomto nestojí v pozadí. Označení sama sebe za ostatek a učení ohledně tohoto bodu opět vede k sebestředné exkluzivitě. (1.)

Pokud si vymyslíte složitou hru, kde jste pravidla vymysleli a určujete jenom vy, je dopředu znám vítěz. Hra spočívá v tom, že se neustále hráčům = členům předkládají otázky v periodikách:”Kdo jiný než my učí “trojandělské poselství?” (2.)

“Kdo jiný než my má graf roku 1844?”…odpověď je jasná. (3.)

Přesto, že se snaží někteří v českých podmínkách tento bod učení zjemňovat a omlouvat (tzn. dovolovat, že budou spaseni i jiní lidé než příslušníci církve), nadále zůstává tento bod učení neměnným a do očí bijícím.

 

——————————————————————————————————————–

(1.)  Z nebe je nám dán mandát….naplňujeme kvalifikace Boží církve ostatku, která bude finišovat s maximálním nasazením.

     Wilson, předseda CASD, 2011, Kalifornie

(2.) Tím je učení o ostatku provázáno s učením o prorockém daru Ellen Whiteové. Svým způsobem se také jedná o definici kruhem – prorocký dar potvrzuje pravost církve, která je pravá proto, že se v ní tento dar vyskytuje.

                      (B.Jetelina –diplomová práce ASD mezi modernou a postmodernou, str. 71.)

 

(3.) Církevní řád CASD, str. 149, Praha 2011

Základní věroučné výroky Církve adventistů s. d. a praxe 12.

Náboženství na jednu stranu vyžaduje od lidí plnění nesplnitelných úkolů, na druhé straně je velice vynalézavé v jejich „legálním“porušování.

CH. Hitchens

12. CÍRKEV

VLK v rouše beránčím

 

Často kritizované heslo katolické církve, že mimo církev není spásy, postihuje adventismus v učení vice než zdrávo. Zatímco katolická církev se od tohoto oprostila a hodně reformovala (1.), v praxi CASD to nadále trvale zůstává. (2.)

Členové CASD často musí vynaložit veliké úsilí, pokud si chtějí zachovat skupinku, společenství obyčejného sdílení víry. Často je to za cenu nálepek, že brzdí druhý příchod, že jsou nejednotní, nebo že je satan ponouká, když kritizují vyšší církevní složky. (3.)

 

    Mám totiž za to, že dar vzájemných bratrských vztahů, který je nám zpřístupněn smírčí obětí Pána Ježíše Krista, jsme ještě zdaleka nedocenili. Spokojujeme se s příliš povrchním mechanismem. Brouzdáme celá léta na mělčinách pro neplavce a říkáme tomu křesťanský život. 

               Jiří Hurta- Hledejte krále, str. 161 (vydala Evangelická církev metodistická 1991)

 

 

—————————————————————————————————————————————-

(1.)  „Katolická církev neodmítá nic, co je v těchto náboženstvích pravdivé a svaté. S upřímnou vážností se dívá na jejich způsoby chování a života, pravidla a nauky. Ačkoli se v mnohém rozcházejí s tím, co ona věří a k věření předkládá, přece jsou nezřídka odrazem Pravdy, která osvěcuje všechny lidi.“

Druhý vatikánský koncil 1965

Například vůči textu koncilního dokumentu Gaudium et Spes by jen velmi obtížně argumentačně obstálo tvrzení, že katolická církev sleduje svoje vlastní cíle „bez ohledu na prospěch vlád či národů“. Viz Ellen G. WHITEOVÁ, Velké drama věků, s. 376.  (B. Jetelina)
(2.) Ta (náboženská praxe) je zejména poznamenána přesvědčením, že jako jediní na světě znají absolutní pravdu o Bohu a o tom, jaká je jeho vůle pro lidi. Dále pak pevně věří, že ti adventisté, kteří nepřijali přístupy a učení historického adventismu, celým svým životem vykazují znaky odpadnutí. Druhým důsledkem (logicky) je pak výrazný mučednicky syndrom vedoucí k hluboké nedůvěře k oficiální Církvi adventistů sedmého dne a také ke krajně nepřátelským postojům vůči

evangelikálním adventistům a jiným křesťanům. Historičtí adventisté tak sice v církvi adventistů zůstávají, ale vytváří k ní paralelní, nezávislé struktury – školy, zdravotní instituce a vydavatelství, které propagují extremistické a morálně

přepjaté postoje v otázkách životního stylu a poslušnosti. Dále pak nesouhlasí s jakýmkoliv dialogem mezi adventisty a jinými denominacemi. Veškeré takové pokusy označují za zradu, odpadnutí a zaprodání se Babylonu. Jejich odpor ke katolicismu je až patologický. Nutně pak podléhají i nejrůznějším teoriím o „jezuitském spiknutí“ všeho „odpadlého křesťanství“ proti poslednímu ostatku věrného Božího lidu, za který ovšem považují sami sebe.

(   B.Jetelina –diplomová práce ASD mezi modernou a postmodernou str.139-140.)

 

(3.) Ted N. C. Wilson, předseda Generální konference, při kázání zdůraznil, že se satan snaží využít všechny prostředky, které má k dispozici, aby se pokusil zničit církev adventistů a ochromil její poslání zvěstovat brzký Ježíšův příchod.

„Ačkoliv rozsáhlé pronásledování určitě přijde, v současnosti se satan pokouší oslabit církev zevnitř pomocí rozkolů, nesouladu a přizpůsobení se světu, “řekl Wilson.

                                                                                                                                          (Advent 10/2014 str.28)

             Pozn.autora: Divím se redaktorům, že jim nebyla hanba článek vytisknout.