GOG MAGOG A DEMAGOG

 

Víra v rychle se blížící konec tohoto světa a v poslední soud, ústřední součást předmoderního evropského náboženství a kultury se oživuje znovu a znovu v různých cyklech evangelikálů, sekt a hnutí. Stejně jako u mnoha abstraktních pojmů, středověcí křesťané a křesťané raného novověku dávali tomuto souboru myšlenek konkrétní podobu mnoha způsoby. Jednou z nejvýraznějších „konkretizací“ apokalyptické úzkosti je operování s pojmem Gog a Magog na základě textů knihy Zjevení (ZJ 20:7-10).

I tento strašák v poli fundamentálního pojetí textu v historii mnohokráte zafungoval ve verbování členů. Už jen právě hnutí milleritů při svém prvním tomto strašení nabralo až kolem 100 000 členů. Z toho se stala budoucí základna adventismu a po překování hloupého data 22.řijna 1844 na jiný podsunutý motiv Bohu, kdy členové pochopili, že vystrašený posluchač je dobrý budoucí člen a platič desátků, zvolili tyto metody dál a dál.

Už jen na malém dalším příkladu si pojďme ukázat, jak se dá z Goga a Magoga těžit stylem demagoga.

–  Gog a Magog (hebrejsky גוגָומ ּגוג ,ּGog u-Magog) jsou jména, která se poprvé objevují ve Starém zákoně. V 1. knize Mojžíšově (Genesis, Gn) je Magog vnuk Noemův: Synové Jefetovi: Gomer a Magóg a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras. (Gn 10:2)

– Ejhle redaktoři textů v Ezechielovi popisují, že je  Gog osobou a Magog jeho země: „Lidský synu, postav se proti Gógovi v zemi Magógu, proti velkoknížeti Mešeku a Túbalu, a prorokuj proti němu. Řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Chystám se na tebe, Gógu, velkokníže Mešeku a Túbalu!“ (Ez 38:2–3)

-A následně v knize ZJ se toto pojetí vyvíjí, jsou to již národy, které povstanou proti Svatému Městu a budou zničeny ohněm z nebes: „Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři. Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.“ (Zjev. 20:7–10).

– Mohamed so to vypůjčil do Koránu Dvojice Gog a Magog (arabsky, Ja’džúdž wa Ma’džúdž, Yaʾğūğ wa-Maʾğūğ) se objevuje i v Koránu, např. v súře 18. Taky ke svým účelům. Opět strach a vyhrožování.

– Pak tu mám středověk, který označil tímto titulem Tatary (Mongolové). Atd. atd.

Motivace strachem se dá překroutit do neskutečných podob a tak není divu, že tato a nejen tato oblast se stala nosnou platformou učení adventismu, kde zastánci  a dokonce i neplacení členové se pasují od Gogu , Magogu, až do rolí demagogů.

Jen si pro jistotu oživme význam slova:

Místo věcného zdůvodňování působí hlavně na předsudky a emoce posluchačů, k čemuž slouží polopravdy, překroucené argumenty, logické klamy, falešné sliby, vyvolávání strachu a podobně. Demagog je ten, který hlásá věci, o nichž ví, že nejsou pravda, a to ostatním, o nichž ví, že jsou hlupáci.

A tak se nedivme oné neutuchající touze na platformách webových diskuzí, kdy členové adventismu, školeni ze sobotních škol, opakují jejich historické zákopové války.(rok 1888 generální konference adventismu v Minneapolis, kde členové zvyklý mířit zbraně v evangelizačních kampaních na jinověrce, obrátili hlavně proti sobě.)

Dodnes se setkáváme s tzv. „obránci pravdy“, na webech, facebooku, kde se argumentuje stylem:

 • ad hominemargument, kterým se diskutující snaží vyvrátit oponentovo tvrzení poukazováním na jeho názory či jednání, případně i na jeho skutečné či domnělé nedostatky.

Tzv. veřejné praní špinavého prádla vždy v adventismu historicky fungovalo. Vzpomeňme všechny výroky (pardon) vidění Ellen G. Whiteové vůči svým kritikům. Tam neváhala zajít do intimních oblastí a rozmazávat veřejně jejich onanii, chuť k jednotlivým jídlům, masturbaci atd. (Ve svazcích Svědectví najdete neskutečné perličky od ní…a už mne unavuje dokládat pasáže kde.)

To samé bylo použito vůči Kellogovi, když se jednalo o neskutečné majetky dobře prosperujících sanatorií.

To samé např. vůči odešlé adventistické inteligenci (D. Ford,Canight a další.

Ty samé praktiky se použili a používají na odchozí členy v ČR a SK

 • styl otrávení studny(poisoning the well), kdy je pověst řečníka poškozena v předstihu, ještě než se dostane k publiku, je velice fungující

(a tak se namísto reakcí k věcnému doluje z diskutujících, z jaké církve jsou, aby se hned vytáhlo špinavé prádlo a odvedla pozornost).

 • Zrelativizovalo se vše onou pověstnou větou:“ v každé církvi je něco….“ Nikoho pak už nezajímá, že u oněch adventistů, je toho v nánosech učení v rozporu s biblí, teologií, ale i vůbec s lidskostí, už opravdu mnoho
 • Whataboutismu = odvedení pozornosti , argumentačním klamem k nesouvisejícím, či zdánlivě významnějším problémům-klasické Cimrmanovo jmelí
 • Rozdávají (blokace) na facebooku s bohorovnou mocí: “buď budete mluvit, jak my chceme, nebo ban“.

Neživte kolem sebe demagogy ,nedělejte jim terče-postřílí se mezi sebou.

Naštěstí je většina normálních….

Psala mi dnes jedna hodná sestra, která si myslí, že v adventismu je naštěstí většina členů normálních.

Přikládám pár citací (a naschvál od členů CASD),abych poukázal na to, že :

 • není možnost „dodržovat“ a být normální
 • v samotném DNA nikdy nechtěla a hlavně nechce být CASD „normální“
 • silně většinový názor umožňuje každou konferenci nepohnutelnost a návrat k historickému fundamentálnímu pojetí adventismu
 • proto jsou ve funkcích lidé, jací jsou a ukazatel součtu hlasů na GK opět každé poslední roky ukazuje, že je to až 80% ,členů, který se přiklání k tomuto pojetí
 • do církve se vrátili (a často i do vedoucích pozic) lidé, o který se dříve mluvilo, jako o třetinářích, byly vyloučeni za podvodnou činnost, měli své odnože skupinek=stávající přitvrzování jim zkrátka vyhovuje
 • počet členů lajkujících a odbírajících militantní videa je ohromující

     “ Zmíněné dvě protikladné tendence uvnitř adventizmu byly zformovány v době vzniku a byly posvěceny adventistickými průkopníky včetně Ellen Gould Whiteové, takže mají v podstatě povahu dogmatu. Pohyb adventizmu směrem k etice společnosti, v níž adventizmus funguje, a zároveň pojetí adventizmu jako malé skupinky posledních věrných představuje v mentalitě adventistů velmi vhodnou živnou půdu pro vznik odštěpeneckých skupinek. V českých zemích, kde se počet adventistů pohyboval vždy nejvýše v řádech tisíců, bylo založeno od vzniku Československa nejméně pět takovýchto skupinek, což je číslo překvapivě vysoké. Důvodem je, že obě tendence adventizmu drží tuto denominaci na hraně obou Troelschových typů a různé proudy uvnitř církve se ji snaží posunout oběma směry zároveň.

  Nekompromisnost proudu odmítajícího „spolčování se se světem“ pak vyúsťuje v instituční oddělení se a vznik nového náboženského společenství, (které se však málokdy vnímá jako reforma původního adventizmu, ale v drtivé většině případů jako návrat k prvotnímu, nezkaženému adventismu).“

                                                 J.Piškula -Diplomová práce -Adventismus v Čechách a na Moravě


„V záverečných minútach prvého pracovného rokovania delegátov v St. Louis bol predstavený návrh menovacieho výboru na voľbu predsedu Generálnej konferencie, ktorý nominoval do tejto pozície súčasného predstaviteľa cirkvi Teda Wilsona. Menovací výbor po vyše trojhodinovej diskusii a zvažovaní ďalších vhodných kandidátov na túto pozíciu napokon väčšinou hlasov rozhodol o predĺžení mandátu súčasného predsedu do roku 2025, kedy sa uskutoční ďalšie zasadnutie delegátov celosvetovej cirkvi. Návrh bol odsúhlasený prítomnými delegátmi pomerom hlasov 74,9% za a 25,1% proti.“

M.Pavlík  -Blog -Generální konference


„Soustředěnost sama na sebe s důrazy podléhajícím proměnám času znamená její zkázu. Adventismus v třetím světě znamená pozvednutí z chudoby, v našem světě návod pro přežití pro malou skupinu(sociologicky i patologicky patrně dost jednotnou),která je ovšem pro většinu společnosti naprosto k nepotřebě a sotva jí něčím osloví.“

Jan Bárta ředitel občanského sdružení ADRA

O absenci nadsázky

 O spisech E.Whiteové je všeobecně známo, že se v nich kromě jiných epileptických znaků objevuje taky jeden důležitý-a to totální absence nadsázky.

 Jsem rád že humor a nadsázka nechybí členům, ať současným, či bývalím z celé ČR a že jich přibývá. Sdílím od nich pár vtipných postřehů.

„Neboť humor je deštník moudrých“ a z popisů zkušeností vůči učení, jej čím dál tím více potřebují.


 

Krátká paměť s okupací

Tak fajn, když už jsme u okupace, rád bych připomenul 68,kdy naše město patřilo mezi jedno z mála ,kde byl silný odpor proti Ruské okupaci,

IMG_20220306_110201

tak vedení CASD šlo na ruku ve spolupráci přes STB (na rozdíl od jiných církví (¹.)) současné vládě. Členům běžel oběžník ve smyslu „o zachování sedícího postoje ve sborech a zpívání Sionských písní“  a v časopis Znamení doby 1968 (².) vyšel článek o tom, jak vedení církve úzce spolupracuje s vládou na “ zachování míru“.

Zatím co se jiné církve, faráři angažovali v odboji proti totalitnímu režimu, v církvi adventistů se pěstovala zbabělost a zápecnitví,(³) které dodnes nebylo přiznáno, natož, aby se k tomu církev postavila. Aby ne :

IMG_20220306_103719 (4.)

 

(¹.)  Vztah KSČ a nekatolických církví se především zpočátku lišil od trvale napjatého až nepřátelského vztahu režimu ke katolické církvi. Mnohé církve totiž dlouhou dobu žily v iluzi, že s režimem je možné vyjít a jeho opatření jsou zaměřena výlučně proti katolické církvi. Proto se představitelé těchto církví chovali k režimu mnohem vstřícněji a on jim tuto vstřícnost po nějakou dobu oplácel. Také na Trutnovsku hodnotili státní a straničtí funkcionáři zpočátku nekatolické duchovní velmi dobře. Zatímco katoličtí kněží se dostávali v čtyřstupňovém kádrovém ohodnocení do skupiny IV (reakční), v lepším případě III (apolitičtí), nekatoličtí duchovní byly zařazováni do skupiny I (naprosto spolehliví) nebo II (s kladným poměrem k režimu). 

   Poslední církví, která měla na území okresu své legální duchovní, byli adventisté?Před zákazem činnosti této církve zde působil kazatel Petr Gajdušek. Zpočátku byl hodnocen jako pokrokový, neboť se účastnil schůzí, manifestací a zapojil se zejména do vytvoření protialkoholního sboru.    (Jan Kafka v Církevní politika KSČ a státu na Trutnovsku v letech 1948-1960 a její dopady na náboženský život obyvatel Bakalářská práce).

(².)  https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/271

(³.) pojednaných kapitol kapitol pojednávajících o adventizmu pod vládou totality je patrné, že adventizmus se do velké míry novému totalitnímu systému přizpůsobil. Osobní angažovanost představitelů adventizmu v nejvěrnější a nejtvrdší složce režimu – StB – byla překvapivě vysoká.

   Z analýzy chování vedoucích adventistů na našem území vyplývá, že pokud se vztah ke státnímu zřízení a jemu příbuzné politologické úvahy zcela vyřadí mimo náboženský hodnotový systém, vytvoří to nebývalý prostor pro spolupráci s jakoukoliv formou vládního režimu. Tento etický pragmatizmus se zřetelem na? očistného misijního a pastoračního účelu či za účelem snazšího přežití se stal v našem adventizmu za nadvlády komunistické ideologie spíše pravidlem. V této souvislosti vytanou na mysli machiavelistické pragmatické postupy v politice, které jsou v naší, především protestantské, historiografii pod heslem „účel světí prostředky“ přisuzovány neoblíbeným jezuitům. Na tomto pragmatizmu se však nepodíleli jen adventisté ze států socialistického bloku, podporu nacházeli i z nejvyšších správních míst CASD. Marite Sapiets kritizuje ve své knize True Witness, The Story of Seventh Day Adventists in the Soviet Union zástupce Generální konference za prohlášení o náboženské svobodě v SSSR Sovětském svazu, která totalitní systém propagandisticky využíval. Taková prohlášení přicházela i v časech nejtužšího stalinizmu. (J.Piškula -Dějiny adventismu v Čechách a na Moravě)

( 4.) Zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Adventist%C3%A9_sedm%C3%A9ho_dne

  Pozn.autora : Zatím co členové četli v poklidu 1968 ve Znamení doby článek o zdravé výživě- o tom, že tělo je chrám Ducha….STB zatkla, zmlátila našeho místního faráře a učitele Jaroslava Tyrnera (obcí Chvaleč a Radvanice)  za nepoddajnost systému dostal 5 let natvrdo.

Obětování členů

Přestože na mnohých konferencích CASD (¹) zaznívá ono skutečné prověřování poklesu členů a chránění je před heretickými vlivy uvnitř církve, je zcela patrné, že vedení se k tomuto nechce postavit. Proč asi ?

smilies-team-together-team-leader– Vede k tomu nejen to, že by tak muselo dovolit „používat teologii“, (nechat mluvit Pána Boha),kterou samotné nejvyšší vedení nemá rádo a bojí se jí „jak čert kříže(² ).I proto mnoho kázajících přešlo na styl určitého hédonismu a mluví ve          stylu totálního nepochopení teologie o tom, že není potřeba – „hlavně ty vztahy“. (³)

 • – Mnohé ultras skupinky uprostřed adventismu se navrátili pod současným vedením a zjistili, že směr ,který církev nabírá jím ponejvíce vyhovuje. A tak zde máme opět staré Ariánské učení proti Trojjedinosti (4.) , které se rozmáhá naleznouce tak podporu v citátech E.G.W., v kterých sama byla v počátcích odpůrce ap.vyznání o Trojici a později se stáhla(nebo to bylo „lektorováno“), nicméně to ve spisech nepodpořila.(5.)
 • – Jsou to weby, kazatelé v zaměstnaneckém poměru, knihy, přednášky dabované překlady financované „Oligarchou adventismu“, které jen a jen pokračují ve šlépějích „prorokyně“ co se týká xenofobie vůči katolické církvi(6.)
 • – V neposlední řadě jsou to weby členů, neschopné žít bez nepřítele(katolíci, přistěhovalci, konspirace ohledně očkování). Lživé natolik, že je algoritmy facebooku a youtube blokují, tak fungují na vedlejších mediálních platformách.

Od tohoto všeho se může církev distancovat-neudělala to a neudělá.

Mohla dávno napadnout používání patentovaného loga adventismu, kde si členové myslí, že je to souhlasné stanovisku církve.(Pokud tedy není 🙂 )

Může se ptát po tom, kde se berou finanční toky pro lidi v zaměstnaneckém poměru pro rozšiřování, překlad, tvorbu stránek, dabování a distribuci.

Nemůže to udělat….protože tito lidé jsou „pravými adventisty“ s větrem v zádech vedení GK ve stínu spisů E.G.W….tak raději obětuje členy, kteří na to poukáží, nebo toto nechtějí dál „živit“.

 


 

 

(¹.) VIZE ČESKÉHO SDRUŽENÍ CASD PRO LÉTA 2019 AŽ 2024 -Návrh zavázat ČS, aby zaměřilo svou pozornost na krizi sborů (úbytek členů, zmenšování sborů) a hledalo vhodné odpovědi na tuto výzvu.

 

(² .) Text kázání bratra T. N. C. Wilsona, presidenta Generální konference CASD, na výročním setkání
ASI, 6.8.2011 v Sacramentu, Kalifornie, USA-„Ale hovořím
tady o žádání těchto lidí, aby prezentovali hlavní duchovní prezentace, když pravděpodobně nemají žádné porozumění tématu Velkého sporu věků. “

 

(³.) Např. M.Pavlík – Evanjelium podľa Pavla – Na prvom mieste človek, nie teológia…sbor Zvolen 14.8.2021

 

(4.) Např. Křesťasnká síť- ortodoxní, ariánští adventisté používající loga církve a získávající mnohé členy v ČR i na Moravě.

 

(5.) „Syn Boží, slavný Vládce nebes….v celém vesmíru byl pouze JEDINÝ, kdo se mohl zasadit ve prospěch člověka. Protože božský zákon je právě tak svatý jako Bůh sám, mohl pouze JEDINÝ, jenž je rovný s Bohem, dosáhnout odčinění hříchu. Pouze Kristus mohl vysvobodit padlého člověka z prokletí zákona a uvést jej opět v soulad s nebem.“ (PP ang. str.63).

Podtrženo shrnutím demagogie stránek Křesťanská síť: „Když se podíváme na úvodní citát od EGW, tak tam se píše, že v celém vesmíru byla jen jedna bytost, která mohla zachránit člověka a ta bytost musela být rovna s Bohem. A kdo jediný je rovný Bohu než Ježíš Kristus. Vidíme, že EGW neřekla, že existují dvě rovné bytosti s Bohem Otcem, ale jen jedna. Kdyby totiž věřila ve trojici, kde jsou tři sobě rovné osoby, nikdy by nemohla napsat takovýto citát, protože by existovaly další osoby rovné Bohu, které by mohly vykoupit ztracené lidstvo.“

 

(6.)  https://info.dingir.cz/2018/11/radim-passer-apokalypsa-ceka-jiz-tuto-generaci/

Autor těchto řádků navštívil dvě přednášky s tématy „Proč je tolik církví?“ a „Vatikán včera, dnes a zítra“. Tajně doufal v závan čerstvého větru do mezicírkevních vztahů, dostalo se mu však jen antikatolické, konzervativní protestantské rétoriky a černobílých interpretací.

Podobnost sekt

 

Po shlédnutí dokumentárního, investigativního seriálu Hrozivá sekta COLONIA DIGNIDAD

https://www.netflix.com/cz/title/80196160

by člověk řekl:

“ To snad není ani možné“?

Hotel_Villa_Baviera

 

– založena na jedné osobě s charismatickým řečníkem

– kolonie postavena s vidinou brzkého příchodu Krista

– principy založené na puritánské, fundamentalistické morálce

– vůdce další „Boží (p)osel“ nepřipouštěl kompromisy dialogu proti svým výrokům

– členové až do krajnosti zcela oddáni jeho výrokům a spisům.(Některé, když se skrýval, pak ani nenapsal)

-v každé periodiku sekty musel být jeho výrok

-členové o sobě učili, že jsou „jediný pravý“

-rodiny rozděleny, poškozeny pro určité samo-vyvolané mučednictví

-v žádném případě vzdělávání teologie, natož povědomí historie, nebo okolního světa(věda, výzkum).

-atd. atd.

  Co mi to jen připomíná ?