Krátká paměť s okupací

Tak fajn, když už jsme u okupace, rád bych připomenul 68,kdy naše město patřilo mezi jedno z mála ,kde byl silný odpor proti Ruské okupaci,

IMG_20220306_110201

tak vedení CASD šlo na ruku ve spolupráci přes STB (na rozdíl od jiných církví (¹.)) současné vládě. Členům běžel oběžník ve smyslu „o zachování sedícího postoje ve sborech a zpívání Sionských písní“  a v časopis Znamení doby 1968 (².) vyšel článek o tom, jak vedení církve úzce spolupracuje s vládou na “ zachování míru“.

Zatím co se jiné církve, faráři angažovali v odboji proti totalitnímu režimu, v církvi adventistů se pěstovala zbabělost a zápecnitví,(³) které dodnes nebylo přiznáno, natož, aby se k tomu církev postavila. Aby ne :

IMG_20220306_103719 (4.)

 

(¹.)  Vztah KSČ a nekatolických církví se především zpočátku lišil od trvale napjatého až nepřátelského vztahu režimu ke katolické církvi. Mnohé církve totiž dlouhou dobu žily v iluzi, že s režimem je možné vyjít a jeho opatření jsou zaměřena výlučně proti katolické církvi. Proto se představitelé těchto církví chovali k režimu mnohem vstřícněji a on jim tuto vstřícnost po nějakou dobu oplácel. Také na Trutnovsku hodnotili státní a straničtí funkcionáři zpočátku nekatolické duchovní velmi dobře. Zatímco katoličtí kněží se dostávali v čtyřstupňovém kádrovém ohodnocení do skupiny IV (reakční), v lepším případě III (apolitičtí), nekatoličtí duchovní byly zařazováni do skupiny I (naprosto spolehliví) nebo II (s kladným poměrem k režimu). 

   Poslední církví, která měla na území okresu své legální duchovní, byli adventisté?Před zákazem činnosti této církve zde působil kazatel Petr Gajdušek. Zpočátku byl hodnocen jako pokrokový, neboť se účastnil schůzí, manifestací a zapojil se zejména do vytvoření protialkoholního sboru.    (Jan Kafka v Církevní politika KSČ a státu na Trutnovsku v letech 1948-1960 a její dopady na náboženský život obyvatel Bakalářská práce).

(².)  https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/271

(³.) pojednaných kapitol kapitol pojednávajících o adventizmu pod vládou totality je patrné, že adventizmus se do velké míry novému totalitnímu systému přizpůsobil. Osobní angažovanost představitelů adventizmu v nejvěrnější a nejtvrdší složce režimu – StB – byla překvapivě vysoká.

   Z analýzy chování vedoucích adventistů na našem území vyplývá, že pokud se vztah ke státnímu zřízení a jemu příbuzné politologické úvahy zcela vyřadí mimo náboženský hodnotový systém, vytvoří to nebývalý prostor pro spolupráci s jakoukoliv formou vládního režimu. Tento etický pragmatizmus se zřetelem na? očistného misijního a pastoračního účelu či za účelem snazšího přežití se stal v našem adventizmu za nadvlády komunistické ideologie spíše pravidlem. V této souvislosti vytanou na mysli machiavelistické pragmatické postupy v politice, které jsou v naší, především protestantské, historiografii pod heslem „účel světí prostředky“ přisuzovány neoblíbeným jezuitům. Na tomto pragmatizmu se však nepodíleli jen adventisté ze států socialistického bloku, podporu nacházeli i z nejvyšších správních míst CASD. Marite Sapiets kritizuje ve své knize True Witness, The Story of Seventh Day Adventists in the Soviet Union zástupce Generální konference za prohlášení o náboženské svobodě v SSSR Sovětském svazu, která totalitní systém propagandisticky využíval. Taková prohlášení přicházela i v časech nejtužšího stalinizmu. (J.Piškula -Dějiny adventismu v Čechách a na Moravě)

( 4.) Zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Adventist%C3%A9_sedm%C3%A9ho_dne

  Pozn.autora : Zatím co členové četli v poklidu 1968 ve Znamení doby článek o zdravé výživě- o tom, že tělo je chrám Ducha….STB zatkla, zmlátila našeho místního faráře a učitele Jaroslava Tyrnera (obcí Chvaleč a Radvanice)  za nepoddajnost systému dostal 5 let natvrdo.

Obětování členů

Přestože na mnohých konferencích CASD (¹) zaznívá ono skutečné prověřování poklesu členů a chránění je před heretickými vlivy uvnitř církve, je zcela patrné, že vedení se k tomuto nechce postavit. Proč asi ?

smilies-team-together-team-leader– Vede k tomu nejen to, že by tak muselo dovolit „používat teologii“, (nechat mluvit Pána Boha),kterou samotné nejvyšší vedení nemá rádo a bojí se jí „jak čert kříže(² ).I proto mnoho kázajících přešlo na styl určitého hédonismu a mluví ve          stylu totálního nepochopení teologie o tom, že není potřeba – „hlavně ty vztahy“. (³)

  • – Mnohé ultras skupinky uprostřed adventismu se navrátili pod současným vedením a zjistili, že směr ,který církev nabírá jím ponejvíce vyhovuje. A tak zde máme opět staré Ariánské učení proti Trojjedinosti (4.) , které se rozmáhá naleznouce tak podporu v citátech E.G.W., v kterých sama byla v počátcích odpůrce ap.vyznání o Trojici a později se stáhla(nebo to bylo „lektorováno“), nicméně to ve spisech nepodpořila.(5.)
  • – Jsou to weby, kazatelé v zaměstnaneckém poměru, knihy, přednášky dabované překlady financované „Oligarchou adventismu“, které jen a jen pokračují ve šlépějích „prorokyně“ co se týká xenofobie vůči katolické církvi(6.)
  • – V neposlední řadě jsou to weby členů, neschopné žít bez nepřítele(katolíci, přistěhovalci, konspirace ohledně očkování). Lživé natolik, že je algoritmy facebooku a youtube blokují, tak fungují na vedlejších mediálních platformách.

Od tohoto všeho se může církev distancovat-neudělala to a neudělá.

Mohla dávno napadnout používání patentovaného loga adventismu, kde si členové myslí, že je to souhlasné stanovisku církve.(Pokud tedy není :) )

Může se ptát po tom, kde se berou finanční toky pro lidi v zaměstnaneckém poměru pro rozšiřování, překlad, tvorbu stránek, dabování a distribuci.

Nemůže to udělat….protože tito lidé jsou „pravými adventisty“ s větrem v zádech vedení GK ve stínu spisů E.G.W….tak raději obětuje členy, kteří na to poukáží, nebo toto nechtějí dál „živit“.

 


 

 

(¹.) VIZE ČESKÉHO SDRUŽENÍ CASD PRO LÉTA 2019 AŽ 2024 -Návrh zavázat ČS, aby zaměřilo svou pozornost na krizi sborů (úbytek členů, zmenšování sborů) a hledalo vhodné odpovědi na tuto výzvu.

 

(² .) Text kázání bratra T. N. C. Wilsona, presidenta Generální konference CASD, na výročním setkání
ASI, 6.8.2011 v Sacramentu, Kalifornie, USA-„Ale hovořím
tady o žádání těchto lidí, aby prezentovali hlavní duchovní prezentace, když pravděpodobně nemají žádné porozumění tématu Velkého sporu věků. “

 

(³.) Např. M.Pavlík – Evanjelium podľa Pavla – Na prvom mieste človek, nie teológia…sbor Zvolen 14.8.2021

 

(4.) Např. Křesťasnká síť- ortodoxní, ariánští adventisté používající loga církve a získávající mnohé členy v ČR i na Moravě.

 

(5.) „Syn Boží, slavný Vládce nebes….v celém vesmíru byl pouze JEDINÝ, kdo se mohl zasadit ve prospěch člověka. Protože božský zákon je právě tak svatý jako Bůh sám, mohl pouze JEDINÝ, jenž je rovný s Bohem, dosáhnout odčinění hříchu. Pouze Kristus mohl vysvobodit padlého člověka z prokletí zákona a uvést jej opět v soulad s nebem.“ (PP ang. str.63).

Podtrženo shrnutím demagogie stránek Křesťanská síť: „Když se podíváme na úvodní citát od EGW, tak tam se píše, že v celém vesmíru byla jen jedna bytost, která mohla zachránit člověka a ta bytost musela být rovna s Bohem. A kdo jediný je rovný Bohu než Ježíš Kristus. Vidíme, že EGW neřekla, že existují dvě rovné bytosti s Bohem Otcem, ale jen jedna. Kdyby totiž věřila ve trojici, kde jsou tři sobě rovné osoby, nikdy by nemohla napsat takovýto citát, protože by existovaly další osoby rovné Bohu, které by mohly vykoupit ztracené lidstvo.“

 

(6.)  https://info.dingir.cz/2018/11/radim-passer-apokalypsa-ceka-jiz-tuto-generaci/

Autor těchto řádků navštívil dvě přednášky s tématy „Proč je tolik církví?“ a „Vatikán včera, dnes a zítra“. Tajně doufal v závan čerstvého větru do mezicírkevních vztahů, dostalo se mu však jen antikatolické, konzervativní protestantské rétoriky a černobílých interpretací.

Podobnost sekt

 

Po shlédnutí dokumentárního, investigativního seriálu Hrozivá sekta COLONIA DIGNIDAD

https://www.netflix.com/cz/title/80196160

by člověk řekl:

“ To snad není ani možné“?

Hotel_Villa_Baviera

 

– založena na jedné osobě s charismatickým řečníkem

– kolonie postavena s vidinou brzkého příchodu Krista

– principy založené na puritánské, fundamentalistické morálce

– vůdce další „Boží (p)osel“ nepřipouštěl kompromisy dialogu proti svým výrokům

– členové až do krajnosti zcela oddáni jeho výrokům a spisům.(Některé, když se skrýval, pak ani nenapsal)

-v každé periodiku sekty musel být jeho výrok

-členové o sobě učili, že jsou „jediný pravý“

-rodiny rozděleny, poškozeny pro určité samo-vyvolané mučednictví

-v žádném případě vzdělávání teologie, natož povědomí historie, nebo okolního světa(věda, výzkum).

-atd. atd.

  Co mi to jen připomíná ?

 

“ Re-censeó“ práce -Věroučné články CASD

IMG_20210426_150254

 

 Při vší úctě k práci jako takové (a autorovi,kterého z toho mála co znám,mám rád),jsem si vědom,že to uspořádat, byla dřina a určitě i okolní teologický svět u nás dostal konečně chybějící přehled,který na trhu chyběl.
Takže odděluji posloupnost zpracování,přehlednost ,ale i odkazy práce(které jsou nejdůležitější) od obsahu samotného.
  K dění věroučných článků:
    Určitě mnoho lidí ve stodole br.Arnolda rozumělo pěstování kukuřice a určitě u toho měli zůstat a nepouštět se bez zahození vnímání historie,teologie do tak velikých prohlášení,které musel potom každý adventistický teolog dějinně „žehlit“ a upravovat,aby se to tak nějak vešlo přes zuby do obsahu kontextu písma.
Bolest common sense čpí z každého výroku tehdejšího hnutí. Tam už je špatně postavený základ vytvořený na vyděračské euforii blízkého příchodu a neustálé se vymezování proti někomu. (To byl a je vždy hnací mechanismus učení adventistů). Lpění do doslovném výkladu a doslovné inspiraci předurčilo i chápání věroučných článků,ale i osoby E.G.Whiteové.
  Ono sice z prvního pohledu heslo sola scriptura ve spojení se selským rozumem zní svatě,ale krátká historie CASD,generální konference,ale i praktický dopad na život a chování členů ukazuje kam to vše vedlo a vede.
  Doporučuji k tomuto nastudovat třeba tento článek z roku 1996
  Už jen „zaječí výkřiky“ schopných teologů v CASD při vývoji věrouky (většina tam již po 80 letech není) ukazují,jak je neměnné ono fundamentalistické pojetí a vše jen připomíná onu Cimrmanovskou scénku -Leffingelova-Bronštajnovu metodu psacího stolu,kde stejně stůl zůstává,ale demagogicky se mění sektory uložení gumy a tužky.
 Zrovna i tak je neměnné a nepřekročitelné v jakémkoliv bodě  s čímkoliv pohnout,aniž by to nenarušilo již daný stín (str. 23.) “ autoritativní post-kanonické prorokyně,která je Bohem inspirovaná stejně jako pisatelé Bible“ (str.21.)=
To je ono nešťastné ……vše ostatní s vývojem,nebo různými názory adventistických teologů jsou jen tanečky a zaječí výkřiky do ticha před hranicí onoho nedotknutelného. Jak jsem již mnohokrát napsal-na Titaniku se pouze přesouvají lůžka.

Už jen poznámka na str.11. znovu dokládá onen“trapný přešlap“ E.G.Whiteové ohledně vyjádření osob tmavé pleti,nebo se ukazuje její totální prorocká absence ohledně angažovanosti za práva a rovnost černých obyvatel.(Aby ne…mnoho z nich sloužilo v podobě otroků v adventistických rodinách té doby.

  Snad trochu nadějný pro adventismus byl rok 1980 (str.16)nicméně i tam byl použit princip „Sola skříptura“a mnoho nadějných vzdělaných lidí odešlo,nebo bylo odejito z CASD.
( Krize svědomí -str. 5. 1982 „tehdy odstoupilo,nebo bylo zbaveno kazatelské služby více jak 120 kazatelů).
  Adventismus si vymyslel vlastní poměrně složitou hru ohledně spasení,jejíž pravidla nehrají,neznají ani nechtějí znát(protože Milost je zdarma) jiné křesťanské denominace a proto výsledná věta věrouky musí vždy zákonitě vyjít (viz. str.51.) že :“Na uvedeném základě stojí a padá církev ostatku“ myšleno vylučovací metodou samozřejmě adventismus (str.60.)
  Pro jistotu připomínám,že se stále bavíme o věroučných článcích a né o osobním prožívání víry jednotlivců CASD ,kteří (alespoň v Českém prostředí) si tyto výroky předělali k obrazu svému a většinu nedodržují a obcházejí.
  Pokud prohlásím v knize ono za A)  z výňatku C.V.Pospíšila ,že :“církev musí mít svoji identitu“,je třeba vnímat i ono za B) kdy ve své knize Hermeneutika mysteria jasně ukazuje ,kam vede ono lpění na sola sciptura bez sola fide a sola gratia.(1.)
  I přes rádoby nadějné nadhození otázek v závěru knihy,že jsou některé věci „na pohybu“,stále zůstává adventismus v zajetí neměnnosti vlastního pohádkového „Velkého sporu“(str.62.),kde ona „stodolová teologie br,Arnolda“ často zachraňovaná hybridními výklady adventistických profesorů, odmítá historické souvislosti,vědu,biologii,darovaný rozum a hlavně teologii.
——————————————————————————————————————–
 (1.) Stejné nezodpovězené otázky pokládá oponent na diplomovou práci ThDr. Dalibor Jiří Vik, Ph.D.
     To se týká jednak otázek ryze praktických (návrh na explikaci či reformulaci zavádějícího výrazu “krédo”), jednak teologicko-hermeneutických (Pavlík např. správně poukazuje na to, že “věroučné články” budou pro adventistu, který se s nimi věroučně ztotožňuje, vždy prizmatem, skrze něž bude pak nějakým způsobem přistupovat i k Písmu, a to vlastně bez ohledu na to, co o tom bude v samotné věrouce stanoveno, čímž dle mého názoru opatrně naznačuje, že organická a živá skutečnost církve dogmatiku vždy předbíhá). Je možná trochu škoda, že autor nerozvíjel více právě tuto část práce a nenechal zvučněji zaznít vlastní názory na předkládané problémy.       Vzhledem k druhu práce je to ale pochopitelné a nemíním to jako výtku. O to více se těším, že by právě tyto mohly tvořit ústní část obhajoby, k níž jako námět předkládám následující otázky:
(1) Může být skutečně Písmo jediným “krédem” a “normou” života církve? V jakém smyslu ano a v jakém nikoli?
(2) Jaké ekleziologické důsledky pro církev plynou z uznání legitimity post-kanonických proroctví?
(3) Jak se v praxi buduje a prosazuje autorita post-kanonických proroctví a jakou funkci má v tom případě teologie?