Lži o Bohu kterým věříme

Jistě jste již mnozí zaznamenali, že vyšla další kniha od autora  Chatrče.

Wm.Paul Young opět nabízí pohlazení v podobě dialogu a vztahu v zajímavých úvahách, které mnohým seberou jejich rádoby jistoty.

Doporučuji přečíst.img.obrazky.cz

PENÍZE CÍRKEV NEKAZÍ,ALE ODHALUJÍ

Generální konference adventistů po nátlakových akcích i na Unie je nyní pod drobnohledem po upozornění Norské Unie na prapodivné investice peněz od členů a to i do podílů akcií ze zbrojního průmyslu.(1.)

Konečně se tak našla skulina,kde se můžou některé Unie ozvat a zchladit si žáhu,když už nemohli ani pípnout co se týká na nátlakových akcí podpořených a zaštítěných citáty E.G.Whiteové. Tam je to vždy neprůstřelné.

Ti co již delší roky neplatili desátky, konečně našli důvod si to veřejně odůvodnit………opravdu si myslí,že např. církvi v ČR to tok peněz zpomalí? (2.)

Odvážní „bijci“ to chtějí prošetřit………..alespoň tady si odvážně „dupnout“.

Fundamentalisté opět volají po totálním pacifismu……..a jako vždy historicky a alibisticky se schovávat mimo veřejné dění a angažovanost.(3.)

hands-in-handcuffs-hold-money-1462608007hWN

Jen je divné,že nikoho nenapadají otázky:

Jak je možné,že církev,která své členy takřka sobotu co sobotu zve k nějaké sbírce na „evangelizaci“ má volné prostředky k podnikání a to ještě v těchto oblastech?

Jak dlouho se toto dařilo utajovat ?

Jak může mít člen slepou důvěru a nezajímat se o to, co se s jeho desetinou platu děje?

Kolik prebend (4.) se muselo pustit do oběhu,aby lidé mlčeli ? A kolik prebend se ještě musí do oběhu pustit?

hands-in-handcuffs-hold-money-1462608007hWN


 

1.) http://www.adialog.eu/2018/03/norska-unie-vyzyva-ustredi-cirkve-aby.html?m=1

(2.) např.:http://www.casd.cz/wp-content/uploads/2014/03/VU-10-p-IV-2-2016-vyrocni-zprava.pdf

(3.) Viz.naivní film M.Gibsona -Zrození hrdiny

(4.) prebenda, je výraz církevního práva a znamená příjem, spojený s určitou službou (officium), postavením nebo úřadem, případně i toto postavení samo.

 

K volbám

Bylo řečeno mnoho.

Jen…..slušnost a pokora prohrála nad neomaleností,populismem a demagogií.

Na kolik se tento obraz národa prolíná do církve……zvažte sami.(1.)

 

„Přátelé, nenechme se v těchto dnech zmást a strašit. Buďme připraveni na to, že lidé, pro které pravda a láska jsou sprostá slova, se nebudou nyní štítit žádné špinavosti, aby lež a nenávist neztratily své pozice.“

                                                        Tomáš Halík


(1.) např.:https://twitter.com/Posledniskaut/status/920659319355404288

nebo volání některých členů CASD:“nevolím Drahoše,protože je členem asociace Římského klubu“

Na kolik jsi adventist(k)a sedmého dne ?

   Pokud skutečně platí to, že víra se nedědí, že se má vždy revidovat, že by neměla líně spočinout a ztučnět v lůžku jistot, pokud církev opravdu není jen o zájmovém klubu a sociálním zabezpečení, možná by bylo dobré si položit pár otázek.

A to otázek v porovnání s tím, k čemu se přiznávám:

– křestním slibem

– osobní podporou

– svojí účastí

– desátky

– finančními dary

– ale i tichým, přezíravým a lhostejným mlčením

 

  Pokud Ti vychází více jak polovina věroučných článků, proti tomu co jsi sám poznal (a) v bibli jinak,čemu věříš a praktikuješ jinak,tak určitě stojí za to se zamyslet nakolik (přiznávám neumělé přirovnání,ale lepší mne nenapadá),“být v KSČM a přitom si to omlouvat,že Stalina nemusím.  Snad se neurazíš, ale prý se tomuto jednání říká pokrytectví.

1

 

 1. Písmo svaté

Skutečně věřím ve fundamentalistickou doslovnou inspiraci bible, bez historického pozadí textu,překladů,výkladů,vpisů,zásahů,osobních postojů autorů?

 

 1. Trojjediný Bůh

Opravdu věřím adventistickému pojetí Boha podrobeného času do výkladu potřebného přesouvání se 22. října 1844?

 

 

 1. Otec

Jsem si vědom podivného balancování pojmu výkladu vztahu mezi Otcem a Synem, chybně uchopeném již v základech prvních průkopníků, kteří odmítali trojjedinost?

 

 1. Syn

Uvědomuji si, co dělá z lidí věta, že dodnes musí někdo „sloužit ve svatyni v náš prospěch“? Jakou představu mají pak lidé o Bohu, jako Otci?

 

 1. Duch svatý

Skutečně věřím tomu, že Duch Boží např. neobdarovává ženy ke kazatelské činnosti?

Že obdarování započalo a skončilo pouze v jedné osobě E.G.Whiteové ?

 

 1. Stvoření

Opravdu skutečně věřím tomu, že první kapitoly bible jsou doslovný dokument zapsaný účastníkem?

Je opravdu hlavním poselstvím Genesis se hádat o 24 hodinovém cyklu?

Musí se proto znehodnotit i věda, archeologie atd.?

 

 1. Přirozenost člověka

Skutečně věřím adventistickému podání „pádu do hříchu“ napsaném v Drama věků?

 

 1. Velký spor

Není divné, jak adventismus věnuje veliký prostor satanu? Pokud je to skutečně jenom tak, proč si to nevyříká Pán Bůh pouze s ním? Opravdu musí být hnacím motorem evangelia strašení o velkém sporu?

Při všem tom prostoru a svádění na satana, kdyby dnes umřel,jak dlouho by trvalo,než bych na to přišel?

 

 1. Kristův život, smrt a zmrtvýchvstání

Je mi skutečně jedno, že adventismus popírá Kristovu dostatečnou oběť na kříži?

Že neplatí ono „dokonáno jest“, ale musí se něco dodělávat? Dohánět zapečeťováním, zapisováním, svatyní, zákonem?

 

 1. Zkušenost spasení

Opravdu mi nevadí, že učení církev sice říká: „jsi spasen Milostí, ale….“?

V čem tedy má být ona jistota?

Skutečně naplňuji adventistickou představu“žití svatým životem“?

Motivuje mne soud, nebo to,že mne má Bůh bezpodmínečně rád?

 

 1. Růst v Kristu

Musí být růst v Kristu jen náboženskou kompenzací?

 

 1. Církev

Skutečně jsem nikdy nečetl o církvi neviditelné? Bezbariérové?

 

 1. Ostatek a jeho poslání

Skutečně sebe vnímám xenofobně, jako církev ostatku? A co pýcha?

 

 1. Jednota Kristova těla

Tak proč se církev podrobuje více než Božím pravidlům kulturním požadavkům většiny?

Proč musela vzdělanost vždy v historii a v současnosti stát na periférii zájmů,ne-li církev opustit?

 

 1. Křest

Pokud je to tak prosté, proč je křest zatížen nebiblickými sliby?

 

 1. Večeře Páně

Opravdu jsem nikdy nepřemýšlel o tom, že Kristus neustanovil umývaní nohou,ale na dobové kulturní zvyklosti ukázal podstatu služby. Symbol srozumitelný své době. Je srozumitelný dnes?

 

 1. Duchovní dary a služebnosti

A co Dar rozeznávání?

 

 1. Dar proroctví

Opravdu znáš její spisy? S jejím životem z nezávislých zdrojů?

Seznámil ses s historií vzniku a celistvostí díla?

Skutečně generačně její rady církvi pomohly?

Opravdu „produkty jejího učení“ jsou lidé milí, pokrokový, chápající?

To opravdu věříš, že se dá poručit Duchu Božímu, že to začne a skončí pouze touto osobou?

 

 

 1. Boží zákon

Stále věříš, že dodržuješ zákon,který,dle Římanům, Galatským atd. vede ke smrti?

 

 1. Sobota

To opravdu dodržuješ sobotu na např.17:31 západ……bez ohledu na to,jak jiní lidé za Tebe musí pracovat?

Opravdu se tím měří napříč věřícíma:“oddanost Bohu“?

 

 1. Křesťanské správcovství

Opravdu jsi z bible nastudoval povinnost odvádět desátkový systém na Generální konferenci?

  Dáváš jistě z hrubého platu desetinu příjmů navzdory tomu,že neuznáváš do čeho církev investuje a co(koho)za to platí?

 

 1. Křesťanský způsob života

Opravdu je zdravé zasahování církve do intimních záležitostí členů, individuality projevu?

Skutečně nepozřeš nic co je nečisté a to komplexní formou popisu SZ?

Nikdy nebereš léky konzervované alkoholem?

 

 

 1. Manželství a rodina

Nejsou Ti divná černobílá řešení církve ohledně rozvodů v manželství?

 

 1. Kristova služba v nebeské svatyni

Skutečně umíš nakreslit a vysvětlit celý graf potřebný k zastrašování členů?

Potřebuješ toto pro praktický život?

 

 1. Druhý příchod Ježíše Krista

Nejsi už unaven ze „zaručených proroctví“ v adventismu, které nutí rozpohybovat členy pouze strašením na apokalyptickou strunu?

 

 1. Smrt a vzkříšení

Nejsou Ti podezřelé detailní plány „rozvrhu?“ Není třeba nechat něco na Bohu, ako tajemství?

 

 1. Tisíciletí a konec hříchu

Skutečně tento zjednodušený výklad „někoho, kdo tam už jako by byl“ v Tobě nevyvolává spousty praktických otázek?

 

 1. Nová země

Opravdu to vše děláme za cukřík odměny?

 

   Někteří věřící pod zátarasem nečekaných vlastních pochybností couvnou zpátky, do očekávaného bezpečí počátků-ať už do „dětských stádiísvé vlastní víry, nebo do nějaké nápodoby církevní minulosti. Takoví lidé pak často hledají útočiště v sektářské podobě náboženství. Některá prostředí nabízejí nejrůznější skanzeny církevní minulosti -snaží se simulovat svět“prosté lidové zbožnosti“, nebo „modernitou nezkažený“ typ teologie, liturgie a spirituality minulých staletí. Ale i zde platí:Nikdy nevstoupíš dvakrát do téže řeky.“

                                                (Tomáš Halík –Noc zpovědníka)

 Ž 27:8
B21   O tobě přemítá mé srdce, že říkáš: „Hledejte mou tvář!“ Tvou tvář tedy hledám, Hospodine.

 

 

 

Ze svobodné vůle

TOP-0376

Lačnými ústy
vzduch do plic mi proudí
oči krásy světa chtivé
po krajině bloudí –
běžím, a spočívám
v líně sladkém snění
vyhledávám lidí shluk
i tiché osamění…
Sytím se strofami
i písní prostou
a cítím, jak svobody
křídla mi rostou!
Do sítě motýlí
chytám ty okamžiky
a šeptám i volám
díky, díky!
že nestvořil jsi, Bože, loutku
co prázdnotu skrývá
pánu se klaní
na rozkazy kývá
že nestvořil jsi nudné
přeposlušné roboty
že je na mě rozhodnutí
zda půjdu tam, co Ty…
Děkuji za fantazii
za umění, lásku
za smysl pro humor
i pro nadsázku
za volnost myšlenek
emoce, cit
i když jsi životem
musel vše zaplatit…!
Ze svobodné vůle klekám
ne protože musím
a z celého srdce lásku Tvou
tou svojí splatit zkusím…

        (autor: Magda Berkyová)

Populistické „křesťanství“,nebo historia magistra vitae

V posledních modlitebních přednáškách(k mému údivu schválených,přeložených a rozeslaných vedením církve i v ČR členům) je opět direktivní formou hned v úvodu zdůrazněno,aby se nepoužívala „historická kritika“v přístupu k bibli,jinak by „znevážila apokalyptická proroctví“ církve adventistů.(1.)

Jak líbivě to zní ve větách,že „bible se vykládá jenom biblí“ a jak často zaznívá dokonce i z úst kazatelů samotných(těch,kteří by měli zpřítomňovat Theos-logos Boží slovo),že „není třeba nějakého teologického hloubání…hlavně ty vztahy“ a mnozí členové zaslzeně kývají.Populistický styl hodný tak prohlášení stran a jejich voličů,kteří uvedli stav posledních voleb do současné podoby.

Ano mnozí se bojí teologie.A není divu.Prozradilo by se,že mnohé stojí na velmi vratkých základech,že ony zmiňované „vztahy“ jsou často pouze klubové,humanistické komunity postavené na mělkých základech ,bez Božího nazírání.Prozradila by se rozvláčněná užvaněnost,zpoza kazatelen,ale i v sobotních školách bez bližšího vhledu do textů bible.

TOP 205

 

  Jistě, teologické studium může člověka o mnohé připravit. O nejrůznější přežvýkané závěry, předběžné jistoty a iluze. Také o hloupou a pyšnou výlučnost, se kterou máme tendenci se uzavírat do úzkých mantinelů sborových tradic a zvyklostí. Hlubší teologická práce je riskantní v tom, že nás dokáže vyvézt z konceptu, zbořit naše dosavadní stavby a konstrukce.

V tom ostatně nezapře svou pevnou vazbu na Boží slovo. To také člověku mnoho iluzí odebírá, aby uprostranilo zjevené pravdě – Pánu Ježíši Kristu. Proto je také teologie velmi nepohodlná pro církev, která touží po nekonfliktním chodu, po neměnném řádu a jistotách. Nic takového teologie nezaručuje. Je nástrojem permanentní reformace, stálého pohybu, kladení nových a znervózňujících otázek. Tedy všeho, co je pro zabydlenou a sebejistou církev nebezpečím.

Myslím, že je před námi období, ve kterém si budeme muset pokládat otázku, kterým směrem se chceme vydat. Jaká podoba církve je pro nás lákavá a přijatelná. Rozhovor o akademické teologii bude nutnou součástí tohoto hledání.

Rád bych na závěr připojil, zejména jako východisko pro možný rozhovor, alespoň několik důvodů, pro které bychom se teologie neměli vzdávat:

1) Biblická teologie – poctivé a soustavné studium Písma svatého v originálních jazycích, je nejlepší obranou biblické zvěsti i posluchačů proti kazatelské svévoli, pohodlnosti a subjektivismu. Tuto práci s Písmem rozhodně nemůže nahradit povrchní biblicismus. Tady leží těžiště naší odpovědnosti k Božímu slovu a jeho zvěstování.

2) Hlubší studium dějin církve je účinnou pojistkou proti výprodeji vlastní tradice a identity, proti podléhání módním trendům a opakování starých chyb. Dědictví radikální reformace je doposud živé a obohacující. Historická teologie je nástrojem k jeho zkoumání a udržování. Historia magistra vitae.(2.)

3) Zapojení intelektu do služeb Bohu je zřejmou součástí sebeobětování se Pánu Ježíši Kristu. Tam, kde Bohu tuto oběť odpíráme, měli bychom více číst příběh o Ananiášovi a Sipoře (Sk 5,1-11). Teologická práce, stejně jako společné modlitby a zpěv, je nástrojem k oslavě Hospodina.

                                                    Jáchym Gondáš kazatel babtistické církve


(1.) Advent 2017 /8    str.5

(2.) Dějiny jsou učitelkou života.

Setkání Podkrkonošské mládeže po letech

Byl jsem pozván na setkání lidiček,kteří prošli mládeží církve v určitém období.Bylo hezké naslouchat „osudům těch,které vítr zavál“ na různé strany.Opět přišel na řadu humor místního koloritu a bylo na co vzpomínat,snad s nadechnutím toho,že nelze žít jen z minulosti.