K volbám

Bylo řečeno mnoho.

Jen…..slušnost a pokora prohrála nad neomaleností,populismem a demagogií.

Na kolik se tento obraz národa prolíná do církve……zvažte sami.(1.)

 

„Přátelé, nenechme se v těchto dnech zmást a strašit. Buďme připraveni na to, že lidé, pro které pravda a láska jsou sprostá slova, se nebudou nyní štítit žádné špinavosti, aby lež a nenávist neztratily své pozice.“

                                                        Tomáš Halík


(1.) např.:https://twitter.com/Posledniskaut/status/920659319355404288

nebo volání některých členů CASD:“nevolím Drahoše,protože je členem asociace Římského klubu“

Na kolik jsi adventist(k)a sedmého dne ?

   Pokud skutečně platí to, že víra se nedědí, že se má vždy revidovat, že by neměla líně spočinout a ztučnět v lůžku jistot, pokud církev opravdu není jen o zájmovém klubu a sociálním zabezpečení, možná by bylo dobré si položit pár otázek.

A to otázek v porovnání s tím, k čemu se přiznávám:

– křestním slibem

– osobní podporou

– svojí účastí

– desátky

– finančními dary

– ale i tichým, přezíravým a lhostejným mlčením

 

  Pokud Ti vychází více jak polovina věroučných článků, proti tomu co jsi sám poznal (a) v bibli jinak,čemu věříš a praktikuješ jinak,tak určitě stojí za to se zamyslet nakolik (přiznávám neumělé přirovnání,ale lepší mne nenapadá),“být v KSČM a přitom si to omlouvat,že Stalina nemusím.  Snad se neurazíš, ale prý se tomuto jednání říká pokrytectví.

1

 

 1. Písmo svaté

Skutečně věřím ve fundamentalistickou doslovnou inspiraci bible, bez historického pozadí textu,překladů,výkladů,vpisů,zásahů,osobních postojů autorů?

 

 1. Trojjediný Bůh

Opravdu věřím adventistickému pojetí Boha podrobeného času do výkladu potřebného přesouvání se 22. října 1844?

 

 

 1. Otec

Jsem si vědom podivného balancování pojmu výkladu vztahu mezi Otcem a Synem, chybně uchopeném již v základech prvních průkopníků, kteří odmítali trojjedinost?

 

 1. Syn

Uvědomuji si, co dělá z lidí věta, že dodnes musí někdo „sloužit ve svatyni v náš prospěch“? Jakou představu mají pak lidé o Bohu, jako Otci?

 

 1. Duch svatý

Skutečně věřím tomu, že Duch Boží např. neobdarovává ženy ke kazatelské činnosti?

Že obdarování započalo a skončilo pouze v jedné osobě E.G.Whiteové ?

 

 1. Stvoření

Opravdu skutečně věřím tomu, že první kapitoly bible jsou doslovný dokument zapsaný účastníkem?

Je opravdu hlavním poselstvím Genesis se hádat o 24 hodinovém cyklu?

Musí se proto znehodnotit i věda, archeologie atd.?

 

 1. Přirozenost člověka

Skutečně věřím adventistickému podání „pádu do hříchu“ napsaném v Drama věků?

 

 1. Velký spor

Není divné, jak adventismus věnuje veliký prostor satanu? Pokud je to skutečně jenom tak, proč si to nevyříká Pán Bůh pouze s ním? Opravdu musí být hnacím motorem evangelia strašení o velkém sporu?

Při všem tom prostoru a svádění na satana, kdyby dnes umřel,jak dlouho by trvalo,než bych na to přišel?

 

 1. Kristův život, smrt a zmrtvýchvstání

Je mi skutečně jedno, že adventismus popírá Kristovu dostatečnou oběť na kříži?

Že neplatí ono „dokonáno jest“, ale musí se něco dodělávat? Dohánět zapečeťováním, zapisováním, svatyní, zákonem?

 

 1. Zkušenost spasení

Opravdu mi nevadí, že učení církev sice říká: „jsi spasen Milostí, ale….“?

V čem tedy má být ona jistota?

Skutečně naplňuji adventistickou představu“žití svatým životem“?

Motivuje mne soud, nebo to,že mne má Bůh bezpodmínečně rád?

 

 1. Růst v Kristu

Musí být růst v Kristu jen náboženskou kompenzací?

 

 1. Církev

Skutečně jsem nikdy nečetl o církvi neviditelné? Bezbariérové?

 

 1. Ostatek a jeho poslání

Skutečně sebe vnímám xenofobně, jako církev ostatku? A co pýcha?

 

 1. Jednota Kristova těla

Tak proč se církev podrobuje více než Božím pravidlům kulturním požadavkům většiny?

Proč musela vzdělanost vždy v historii a v současnosti stát na periférii zájmů,ne-li církev opustit?

 

 1. Křest

Pokud je to tak prosté, proč je křest zatížen nebiblickými sliby?

 

 1. Večeře Páně

Opravdu jsem nikdy nepřemýšlel o tom, že Kristus neustanovil umývaní nohou,ale na dobové kulturní zvyklosti ukázal podstatu služby. Symbol srozumitelný své době. Je srozumitelný dnes?

 

 1. Duchovní dary a služebnosti

A co Dar rozeznávání?

 

 1. Dar proroctví

Opravdu znáš její spisy? S jejím životem z nezávislých zdrojů?

Seznámil ses s historií vzniku a celistvostí díla?

Skutečně generačně její rady církvi pomohly?

Opravdu „produkty jejího učení“ jsou lidé milí, pokrokový, chápající?

To opravdu věříš, že se dá poručit Duchu Božímu, že to začne a skončí pouze touto osobou?

 

 

 1. Boží zákon

Stále věříš, že dodržuješ zákon,který,dle Římanům, Galatským atd. vede ke smrti?

 

 1. Sobota

To opravdu dodržuješ sobotu na např.17:31 západ……bez ohledu na to,jak jiní lidé za Tebe musí pracovat?

Opravdu se tím měří napříč věřícíma:“oddanost Bohu“?

 

 1. Křesťanské správcovství

Opravdu jsi z bible nastudoval povinnost odvádět desátkový systém na Generální konferenci?

  Dáváš jistě z hrubého platu desetinu příjmů navzdory tomu,že neuznáváš do čeho církev investuje a co(koho)za to platí?

 

 1. Křesťanský způsob života

Opravdu je zdravé zasahování církve do intimních záležitostí členů, individuality projevu?

Skutečně nepozřeš nic co je nečisté a to komplexní formou popisu SZ?

Nikdy nebereš léky konzervované alkoholem?

 

 

 1. Manželství a rodina

Nejsou Ti divná černobílá řešení církve ohledně rozvodů v manželství?

 

 1. Kristova služba v nebeské svatyni

Skutečně umíš nakreslit a vysvětlit celý graf potřebný k zastrašování členů?

Potřebuješ toto pro praktický život?

 

 1. Druhý příchod Ježíše Krista

Nejsi už unaven ze „zaručených proroctví“ v adventismu, které nutí rozpohybovat členy pouze strašením na apokalyptickou strunu?

 

 1. Smrt a vzkříšení

Nejsou Ti podezřelé detailní plány „rozvrhu?“ Není třeba nechat něco na Bohu, ako tajemství?

 

 1. Tisíciletí a konec hříchu

Skutečně tento zjednodušený výklad „někoho, kdo tam už jako by byl“ v Tobě nevyvolává spousty praktických otázek?

 

 1. Nová země

Opravdu to vše děláme za cukřík odměny?

 

   Někteří věřící pod zátarasem nečekaných vlastních pochybností couvnou zpátky, do očekávaného bezpečí počátků-ať už do „dětských stádiísvé vlastní víry, nebo do nějaké nápodoby církevní minulosti. Takoví lidé pak často hledají útočiště v sektářské podobě náboženství. Některá prostředí nabízejí nejrůznější skanzeny církevní minulosti -snaží se simulovat svět“prosté lidové zbožnosti“, nebo „modernitou nezkažený“ typ teologie, liturgie a spirituality minulých staletí. Ale i zde platí:Nikdy nevstoupíš dvakrát do téže řeky.“

                                                (Tomáš Halík –Noc zpovědníka)

 Ž 27:8
B21   O tobě přemítá mé srdce, že říkáš: „Hledejte mou tvář!“ Tvou tvář tedy hledám, Hospodine.