Odpověď Teologickému semináři CASD

 

Odpověď na reakci Teologického semináře

20. 2. 2013

Teologický seminář uveřejnil na stránkách Českého sdružení CASD komentář1 k našemu veřejnému dopisu, ve kterém uvádíme své důvody pro odchod z Církve adventistů s. d. Vzhledem k tomu, že komentář byl sepsán autorem, který má teologické vzdělání, požádali jsme o reakci z naší strany P. Škodu, autora stránek biblickestudie.cz. S níže uvedeným vyjádřením plně souhlasíme. Především bychom zde rádi ocenili přístup, s jakým se Teologický seminář své odpovědi zhostil. Z textu je vidět upřímnost, otevřenost a ochota prezentovat názorového rozdíly pokojnou a přátelskou cestou.

Ani tato naše reakce nechce v žádném případě zavdat příčinu k eskalaci vleklé diskuze. Dovolíme si zde pouze upozornit na některé argumenty a vyjádřit v lásce a pokoji v čem a proč se naše chápání odlišuje. Rádi bychom s Církví adventistů zůstali v přátelském a bratrském vztahu. I přes různost názorů vnímáme, že naším společným Spasitelem je Ježíš Kristus. Jen On sám zná plnou pravdu, a proto se zříkáme jakéhokoli si nárokování, že tuto pravdu nějakým způsobem vlastníme či známe. Pokud v budoucnu rozpoznáme, že je třeba naše postoje a názory korigovat, jsme ochotni tak učinit.

Celý příspěvek

Adventisté sedmého dne mezi modernou a postmodernou

Disertační práce Bedřicha Jeteliny. Autor,(člen církve CASD) objektivně popisuje historii, proudy v myšlení adventismu, až po dnešek . Jeho už nezaměstnanecký poměr k církvi mu dovoluje otevřenost a určitý odstup k palčivým bolestem výkladu adventního dogmatu např. formou common sense (selským rozumem) se všemi jeho důsledky. V případě problémů se stažením vám práci můžeme zaslat.

Sobota podrobněji

Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. Přestal pracovat, kochal se svým dílem a měl společenství se svým stvořením včetně člověka. Zastánci soboty v tom vidí ustanovení sedmidenního týdne, který se končí požehnanou a oddělenou sobotou. Ovšem když se podíváme do textu, zjistíme o sedmém dni jednu zajímavou věc. Zatímco všechny stvořitelské dny jsou určeny slovy „byl večer a bylo jitro…“, o sedmém dni toto napsáno není. Z toho můžeme odvodit, že tento den jaksi nezapadal do sekvence dnů v týdnu. Měl jiný časový plán. Zřejmě neměl nikdy skončit. Ne v tom smyslu, že by nikdy nezapadlo a nevyšlo slunce, ale měly navždy trvat podmínky sedmého dne: krásná, nezkažená příroda, plnost života a obecenství stvoření a Stvořitele.

Sobota, kterou dostali Izraelité na Sinaji, měla simulovat podmínky ráje. Nepracovat, nerozdělávat oheň, jít do chrámu/synagogy… To všechno zažívali Adam s Evou. Nepracovali,protože ovoce rostlo samo, nerozdělávali oheň, protože bylo teplo, nestarali se o bohoslužbu, protože Bůh byl s nimi.

Ovšem každá sobota na této zemi je nedokonalá, zatímco dokonalým naplněním je Ježíš Kristus. Ten je naší absolutní nadějí a také odpočinkem. Pokud máme Jeho, máme více než ten nejlepší odpočinek na této zemi, máme naději na věčný život. A naopak – pokud máme Ježíše Krista, není nutné bazírovat na sobotě, tomu nás učí Kol 2,16.17, kde se píše, že soboty, svátky i novoluní jsou jen stínem, zatímco Kristus skutečností.

Zajímavé weby

Biblické studie

Přehledně zpracovaná témata, překlady a studie od Pavla Škody, které vedly a nejspíše do budoucna ještě povedou mnohé členy z řad adventistů revidovat svoji víru v učení.

Autor, překladatel je i ochotný s pokorou a vědomím toho, že vše neobsáhl, zodpovídat na dotazy čtenářů. Důkazy na jeho stránkách plně naplňují citát, že :„Ušetříte-li lidem myšlení, můžete si s nimi dělat, co chcete“.

R.Kipling