Křest v CASD

Mk 16,16 Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen./

Bible kralická.

křest řecky βάπτισμα – ponoření
Křest v SZ
– se nevyskytuje
– v LXX stejné slovo (ponořit)
2 Kr 5,14 Náman, ponořil se 7x
Iz 21,4 hrůza/bezzákonnost mě jímá/ponořuje
Některé události mohou být obrazem:
– potopa – 1 Pt 3,20-21
– přechod moře – 1 K 10,2
– možná Ez 36,25-26 podle J 3,5
– svatyně a umyvadlo, viz níže + J 1,36
Křest v NZ
1. Jan Křtitel
L 3,3 I začal Jan procházet celé okolí Jordánu a kázal: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění
hříchů“.
Mt 3
1 Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v Judské poušti:
2 „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“
5 Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu,
6 vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít.
V té době se hříchy odpouštěly ve svatyni – chrámu způsobem podle Lv 4-5
Farizeové a saduceové přesto Janu Křtiteli asi věřili – Mt 3,7
Velekněží a starší jej odmítli – Mt 21,25 (Mk a Lk i se zákoníky)
Anděl jej potvrdil – Lk 1,17
Ježíš Kristus jej potvrdil – Mt 21,25
J 1,25 Mesiáš, Eliáš, Prorok, podle čeho židé věděli, že by tito měli křtít?
Vzhledem k Mt 3,11 to vypadá na naplňování textu Ez 36,25-26, podobně J 3
——
Eliáš
Mal 3,23-24
Lk 1,17 obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých
Mt 17,11 + Mk 9,12 obnoví všechno
——
Podmínky:
– víra v Boha
– vědomí hříšnosti
– touha po odpuštění
– pokání (metanoia) a ovoce; L 3,7-14 se týkalo vztahu ke druhým lidem
2. Ježíš Kristus
Mt 28,19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.
Křtít ve jméno – do jména, je změna vlastnictví, přechod z čehokoliv do vlastnictví Boha, je to nejpozitivnější co může být – J 10,28-29

viz 1 K 1,13 jméno Pavlovo
Podmínky:
– stát se učedníkem Ježíše Krista (mistr a učit se od něj)

3. Apoštolové
Spojilo se to.
Sk 2,38 Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.

Když např. v Efezu byli pokřtěni křtem Jana Křtitele, byli pak ještě pokřtěni i křtem ve jméno Ježíše Sk 19,1-7
Podmínky:
– obrácení
– víra v Ježíše Krista
Další příklady
Sk 8,5-13 Samaří a Šimon magie
Sk 8,35-36 dvořan
Sk 9,1-18 Saul
Sk 10 Kornélius, pohané příklad přijmutí
Sk 16,27-33 žalářník
Sk 16,14-15 Lydie
Co musí udělat člověk, aby mohl být pokřtěn?
Příklady událostí

aaaaBez názvu

 

Křest v CASD
Biblické hodiny EPD (Moskala, Duda) poř. 13
1. Naslouchání evangeliu.
2. Návrat k Bohu.
3. Víra.
4. Dobrovolné rozhodnutí stát se učedníkem Ježíše Krista.
OK
CŘ CASD 2011 str. 37-40
Otázky křestního slibu – starší počet 13, novější (alternativní) počet 3, viz dole.
Není OK.
Co je chybné, potřeba přehodnodtit a napravit
1) vnímání křtu
– je neúplné – k pokání na odpuštění hříchů, ale většinou se nerozumí ve jméno Ježíše Krista

 

– křest není „ve jménu…“, ale je „ve jméno (do jména)…“
baptizó (verb) – křtít/ponořit, Jan Křtitel/Ponořovatel, křtít/ponořit do jména…
Křest není jen k pokání (metanoia – změna myšlení) na odpuštění hříchů, ale je to také vstup pod (do) Boží jméno, změna „pod bojový prapor“.- J 10,29

2) otázky ke křtu
Souhrn otázek v CŘ 2011, ať starší (13) či novější (3), se odlišuje od předpokladu v EPD.
Podmínky křtu u Jana Křtitele a Ježíše Krista, konané apoštoly, nemohou být změněny po min. 1900 letech ustanovením v CŘ CASD přidáním dalších otázek např. o věrouce církve (11+2),podporováním desátky (9+3), atd.
Podmínky podle bible:
Pouze změna myšlení (pokání), obrácení a vyznání Ježíše Krista:
a) Křest ponořením, viditelný akt vědomého přijetí Božího spasení, tedy odpuštění hříchů z Boží milosti.
b) Přejití na stranu Boha.
I kdyby byl člověk seznámen s celým učením bible, otázky ke křtu se musí týkat jen podle ustanovení v bibli.
Jediná otázka např.:
Je Ježíš Kristus váš Pán a Spasitel a chcete být pokřtěni v Jeho jméno na odpuštění vašich hříchů?
V CŘ jsou dva typy počtů otázek (13 a 3) k jednomu křtu, už to je špatně. Jsou k jednomu křtu dvě cesty? Těžší a lehčí? Jedna z nich je tedy mylná, a obě mohou být mylné.
Co musí udělat člověk, aby mohl být pokřtěn, tedy aby mu a) Bůh odpustil hříchy a b) přijal jej k sobě?
Jestliže přidáme jakoukoliv další podmínku, zkreslujeme Boží charakter, tím znesvěcujeme Boží jméno. Možná pro věřící v platnost Desatera se jedná o přestupování 3. přikázání o nesení Božího jména a také by se mohlo jednat i o princip s přidáváním jako v Dt 4,2; Dt 13,1; Zj 22,18.
3) rozhodování o křtu
Kdo rozhoduje o křtu člověka?
Církev, výbor, sbor?
O křtu má rozhodovat jen člověk, je to mezi ním a Bohem, církev nerozhoduje, ale seznamuje o co se jedná a křest provádí.Máme strach, aby církev nebyla znečištěna, aby nebyla uvedena v pohanění? Křest se sice může stát volným extrémem, ale vždy je to mezi člověkem a Bohem.Lidé dříve pokřtění nemají přijímat mezi sebe nové křtěnce ve smyslu Bůh – církev – nově pokřtěný člověk, ale ve smyslu Bůh – každý pokřtěný člověk – církev.Ani výbor, ani sbor, sám člověk je odpovědný za své rozhodnutí.
4) zařazení křtu
Křest není slib. Otázky křestního slibu (CŘ), co se stane po porušení třeba jednoho bodu? Znovu křest?
Důsledky
Co musí udělat člověk, aby jej Bůh přijal?
Co musí udělat člověk, aby jej církev přijala?
V současném církevním pojetí křtu by to mělo být první co přehodnotíme, protože uhýbáme evangelium:
Uvádíme Boha do špatného světla.
Uvádíme člověka do zákonictví.

bbbBez názvu

——————————————————————————————————————–.

 

Poznámky
Opětovný křest podle CŘ 2011 str. 42-43 – Sk 19,1-7 není teologicky přesné, jedná se o jiný důvod. Dříve doba víry v božstva, dnes doba nevíry. I kdyby byl člověk důkladně seznámen s biblí, přesto podmínky křtu musí být podle bible.
Spojili jsme křest se vstupem do církve a členstvím (!?), pokud má církev další požadavky, je potřeba oddělit,… např. stará Jednota bratrská si věci rozdělila na podstatné, služebné a případné.
Další texty o křtu od ap. Pavla:
Římanům 6:3 Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt?
Římanum 6:4 Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života.
1 Korintským 12:13 Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.
Galatským 3:27 Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.
Koloským 2:12 S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých.
Závěr
Podmínky křtu podle bible ukazují na vědomí Boží milosti. Pokud přidáme další podmínky,
odkloňujeme se od evangelia. Podvědomě se pak lidé chovají jako stálí plnitelé těchto podmínek, protože mají strach, kdyby něco z tohoto porušili, Bůh je už nepřijímá. Vědomí Boží milosti bylo ztraceno a nastoupila poslušnost ustanovení, vznikla neschopnost porozumět nepodmíněné lásce. Zmizela i vděčnost k Bohu a svoboda k službě druhým.
Zeptejte se členů církve, co musí člověk udělat, aby jej Bůh přijal, co musí člověk udělat, aby mohl být pokřtěn. A co musí oni sami dělat, aby zůstali v Božím přijetí a Bůh je neodmítl.
Osobně pokládám odklon od evangelia za nejhorší věc, i když to není moc vidět, ničí to lidi a sbory pak vypadají podle toho. Je to příčina a počátek chladných sborů, důraz je na povinnostech, odpovědnosti a poslušnosti. Boží pokoj se sice zmiňuje, nemá šanci být v našich srdcích. Silní jedinci mohou být spokojeni, Boží zákon musí být zachován, slabí jedinci zůstanou rozházení vzadu. Ti kteří o tom přemýšlí se začnou distancovat. Důraz na Boží milost evokuje obavu ze znevážení Božího zákona. Vykládá se desatero přikázání, je strach se zmiňovat o nejvyšším přikázání a o novém přikázání. Je dobře poznat, že se mluví o spasení z milosti, ale žije se spasením z poslušnosti.

Když se navrátíme k biblickým podmínkám křtu, sbory se mohou začít posunovat od poslušnosti k lásce – J 13,35
————————————————————————————————————
Věrouka – 15. Křest.

Křtem vyznáváme svou víru v smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista a svědčíme, že jsme zemřeli hříchu a chceme žít novým životem. Takto uznáváme Krista za Pána a Spasitele, stáváme se jeho lidem a jsme přijati za členy jeho církve. Křest je symbolem našeho spojení s Kristem, odpuštění našich hříchů i toho, že jsme přijali Ducha svatého. Je potvrzením víry v Ježíše Krista , jakož i znamením pokání a koná se ponořením do vody. Křest následuje po důkladném vyučování z Bible a přijetí jejího učení. (Mat 28,19.20; Řím 6,1-6; Kol 2,12.13; Skut 2,38;16,30-33; 22,16)

Otázky křestního slibu – CŘ
Slib původní.
1. Věříte v jednoho Boha, v jednotu tří věčných osob božství, v Boha Otce, Syna a Ducha svatého?
2. Přijímáte smrt Ježíše Krista na Golgotě jako smírnou oběť za vaše hříchy a věříte, že z Boží milosti jste vírou v jeho prolitou krev zachráněni od hříchu a trestu za něj?
3. Přijímáte Ježíše Krista jako svého Pána a osobního Spasitele a věříte, že vám Bůh v Kristu odpustil vaše hříchy a dal vám nové srdce? Vzdáváte se proto hříšných zvyků a způsobů tohoto světa?
4. Přijímáte vírou spravedlnost Ježíše Krista, našeho Přímluvce v nebeské svatyni, a spoléháte se na jeho slib, že vám jeho proměňující milost a síla umožní žít láskyplným, Kristu podobným životem doma i před světem?
5. Věříte, že Bible je Bohem inspirované slovo a tvoří jediné pravidlo víry a života křesťana? Zavazujete se k tomu, že budete pravidelně věnovat čas studiu Písma a modlitbě?
6. Přijímáte Desatero Božích přikázání jako vyjádření Božího charakteru a zjevení jeho vůle? Jste rozhodnuti v síle Ježíše Krista zachovávat tento zákon včetně čtvrtého přikázání, které vyžaduje svěcení sedmého dne týdne jako soboty Hospodinovy a památníku stvoření?
7. Těšíte se na blízký příchod Pána Ježíše a splnění křesťanské naděje, kdy „toto smrtelné tělo obleče nesmrtelnost“? Chcete se připravit na setkání s Pánem, svými slovy i životem svědčit jiným lidem o Boží laskavé nabídce spasení a pomáhat jim, aby se také připravili na jeho slavný příchod?
8. Přijímáte biblické učení o duchovních darech a věříte, že dar proroctví je jedním z charakteristických znaků církve ostatku?
9. Uznáváte církevní organizaci? Chcete uctívat Boha a podporovat církev svými desátky a dary, svým osobním úsilím a vlivem?
10. Věříte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého a chcete tedy Boha oslavovat také tím, že budete pečovat o své tělo? Budete se vyhýbat užívání všeho, co je škodlivé, zdržovat se nečistých pokrmů, užívání, výroby a prodeje alkoholických nápojů a tabáku v jakékoli formě, právě tak jako i zneužívání narkotik a obchodování s nimi?
11. Znáte základní biblické zásady, jak jim učí Církev adventistů sedmého dne, a rozumíte jim? Chcete z Boží milosti naplnit Boží vůli tím, že se v životě těmito zásadami budete řídit?
12. Přijímáte učení Nového zákona o křtu ponořením? Přejete si být takto pokřtěni na veřejné vyznání své víry v Krista a odpuštění hříchů?
13. Věříte, že Církev adventistů sedmého dne je podle biblického proroctví církví ostatku a že lidé z každého národa, rasy a jazyka jsou zváni a přijímáni do jejího společenství? Přejete si stát se členy místního sboru této celosvětové církve?
Slib stručný.
1. Přijímáte Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele a Pána a toužíte prožívat svůj život ve spásném vztahu s Ním?
2. Přijímáte učení Bible tak, jak je vyjádřené v základních článcích víry Církve adventistů sedmého dne a zavazujete se, že z Boží milosti budete žít v souladu s tímto učením?
3. Přejete si křtem veřejně vyjádřit svoji víru v Ježíše Krista, být přijat do společenství Církve adventistů sedmého dne a podporovat církev jako věrný správce svým osobním vlivem, desátky, dary a životem služby?

 

autor článku Jindra Hubka

Příspěvek byl publikován v rubrice Teologický koutek a jeho autorem je Petr Mertlík. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.